Regeling aanvullende personele bekostiging nevenvestigingen met spreidingsnoodzaak VO

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 01-08-2007 t/m 31-07-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2007, nr. VO/B&B/2007/26204, houdende regels voor de aanvullende personele bekostiging van nevenvestigingen met spreidingsnoodzaak in het voortgezet onderwijs (Regeling aanvullende personele bekostiging nevenvestigingen met spreidingsnoodzaak VO)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

§ 1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Reikwijdte

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De Minister verstrekt aan het bevoegd gezag van een school per kalenderjaar aanvullende bekostiging voor personeelskosten ten behoeve van een op 1 augustus nieuw te vormen nevenvestiging met spreidingsnoodzaak.

 • 2 Er is sprake van een nevenvestiging met spreidingsnoodzaak indien:

  • a. de nevenvestiging hemelsbreed 10 kilometer of meer is verwijderd van een vestiging van een school waaraan hetzelfde verlangd onderwijs en dezelfde schoolsoort wordt aangeboden;

  • b. aan de nevenvestiging 120 leerlingen of meer ingeschreven staan op 1 oktober voorafgaande aan het kalenderjaar waarop de aanvullende bekostiging betrekking heeft.

 • 3 De aanvullende bekostiging moet tenminste twee maanden voorafgaand aan het eerste kalenderjaar waarop de bekostiging betrekking heeft bij de Centrale Financiën Instellingen worden aangevraagd.

Artikel 3. Bedrag aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-08-2008]

De aanvullende bekostiging bedraagt:

 • a. éénmaal de landelijke gemiddelde personeelslast onderwijsondersteunend personeel, en

 • b. éénmaal de landelijke gemiddelde personeelslast voor directiepersoneel van de schoolsoortgroep waartoe de school behoort.

§ 2. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 4. Verantwoording

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1.  De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in de uitgaven voor een nevenvestiging met spreidingsnoodzaak. Verrekening van eventueel niet-bestede middelen of voorschotten vindt niet plaats.

 • 2.  De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de aanvullende bekostiging.

§ 3. Betaling

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 5. Betaling

[Vervallen per 01-08-2008]

De betaling van de aanvullende personele bekostiging vindt plaats volgens het betaalritme van de reguliere personele bekostiging.

§ 4. Overgangsbepaling en intrekking andere regeling

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 6. Overgangsbepaling

[Vervallen per 01-08-2008]

Vestigingen die op enig moment voor 1 augustus 2007 reeds aanvullende personele bekostiging voor een nevenvestiging met spreidingsnoodzaak ontvingen, houden recht op de bekostiging bedoeld in artikel 4, onverminderd het bepaalde in artikel 2, eerste lid onder b.

Artikel 7. Intrekking andere regeling

[Vervallen per 01-08-2008]

De Regeling aanvullende bekostiging bij nevenvestigingen met spreidingsnoodzaak in het voortgezet onderwijs van 12 juli 2003 (kenmerk VO/BB&A-2003/34120) wordt ingetrokken.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende personele bekostiging nevenvestigingen met spreidingsnoodzaak VO.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina