Regeling vaststelling Besparingstender 2007 krachtens Unieke kansen regeling en ophoging subsidieplafond EOS: demo tender 2007-I

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 02-03-2008 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 13 juli 2007, nr. WJZ 7084458, tot vaststelling Besparingstender 2007 krachtens de Unieke kansen regeling en ophoging van het subsidieplafond EOS: demo tender 2007-I

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 6 van het Besluit EOS: demo en transitie-experimenten;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Als periode, bedoeld in artikel 6 van het Besluit EOS: demo en transitie-experimenten, na afloop waarvan de aanvragen om subsidie krachtens de Unieke kansen regeling, die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld: de periode die aanvangt op de dag waarop deze regeling inwerking treedt en die loopt tot 13 september 2007, 17:00 uur.

  • 2 Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 6 van het Besluit, voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, ontvangen in de daar genoemde periode, wordt voor projecten die zich bevinden op de transitiepaden, genoemd in de bij de Unieke kansen regeling behorende bijlage 1, vastgesteld op € 14.100.000,–.

  • 3 De volgende activiteiten als bedoeld in artikel 1, tweede lid van het Besluit worden niet tot het project gerekend:

    • a. activiteiten gericht op de productie van duurzame energie, afvang, transport of opslag van CO2, dan wel de productie van biobrandstoffen;

    • b. activiteiten, die niet gericht zijn op energiebesparing, dat wil zeggen die niet gericht zijn op vermindering van de energiebehoefte per eenheid product of energiebehoefte per geleverde dienst of op de toepassing van restwarmte voor zover die in de huidige situatie beschikbaar is en in de nieuwe situatie nuttig wordt toegepast.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Den Haag, 13 juli 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina