Mandaatbesluit Agentschap NL Regeling instemming deelname aan Kyoto-projectactiviteiten betreffende CDM-projectactiviteiten

[Regeling vervallen per 01-05-2013.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 30-04-2013

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 juli 2007, nr. KvI2007063704, houdende verlening van mandaat voor de uitvoering van de Regeling Instemming deelname aan Kyoto-projectactiviteiten, voor zover die betrekking heeft op CDM-projectactiviteiten als bedoeld in artikel 12, vijfde lid, onder a, van het Protocol van Kyoto (Mandaatbesluit SenterNovem Regeling Instemming deelname aan Kyoto-projectactiviteiten betreffende CDM-projectactiviteiten)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien de schriftelijke instemming van de Algemeen Directeur van SenterNovem van 29-06-2007, kenmerk ZJZ0784515;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2013]

Aan de Algemeen Directeur van Agentschap NL wordt mandaat verleend tot:

  • a. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de Regeling Instemming deelname aan Kyoto-projectactiviteiten, voor zover die besluiten betrekking hebben op de verlening van instemmingen aan CDM-projectactiviteiten als bedoeld in artikel 12, vijfde lid, onder a, van het Protocol van Kyoto, en

  • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2013]

Aan de Algemeen Directeur van Agentschap NL worden volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en ter uitvoering van besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2013]

De Algemeen Directeur van Agentschap NL kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 en 2 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

de Algemeen Directeur Agentschap NL,

(gevolgd door handtekening en naam)

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 3 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

de Algemeen Directeur Agentschap NL,

op last:

(gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris waaraan ondermandaat is verleend)

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Agentschap NL Regeling instemming deelname aan Kyoto-projectactiviteiten betreffende CDM-projectactiviteiten.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 juli 2007

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina