Mandaatbesluit AgentschapNL uitvoering van de Subsidieregeling Digitaliseren met beleid

Geldend van 02-03-2010 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 februari 2006, nr. DCE/06/9341, houdende verlening van mandaat voor de uitvoering van de Subsidieregeling Digitaliseren met beleid, daaronder begrepen mandaat, volmacht en machtiging voor de uitvoering van de beroepen van de Subsidieregeling Digitaliseren met beleid

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 21 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging tijdelijk agentschap SenterNovem 2004;

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem, d.d. 17 februari 2006, kenmerk ZJZ0658059;

Besluit:

Artikel 1

De algemeen directeur van AgentschapNL wordt gemandateerd tot:

  • a. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de Subsidieregeling Digitaliseren met beleid.

  • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a.

Artikel 2

Aan de algemeen directeur van AgentschapNL wordt:

  • a. volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en ter uitvoering van de besluiten als bedoeld in artikel 1;

  • b. machtiging verleend tot het voeren van beroepsprocedures over besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

De algemeen directeur van AgentschapNL kan zijn bevoegdheid bedoeld in artikel 1 en artikel 2, ondermandateren aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 1 luidt de ondertekening:

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

mr. Medy C. van der Laan,

namens deze:

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op dezelfde datum waarop de Subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’ in werking treedt.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit AgentschapNL uitvoering van de Subsidieregeling Digitaliseren met beleid.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.C. van der Laan

Terug naar begin van de pagina