Instellingsbesluit Commissie wachtlijsten buitenschoolse opvang (Taskforce bestrijden wachtlijsten buitenschoolse opvang)

[Regeling vervallen per 18-09-2007.]
Geldend van 16-07-2007 t/m 17-09-2007

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 juli 2007, nr. PO/KOV/2007/29410, houdende instelling van een commissie ter bestrijding van de wachtlijsten voor buitenschoolse opvang (Commissie wachtlijsten buitenschoolse opvang (Taskforce bestrijden wachtlijsten buitenschoolse opvang))

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 18-09-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 18-09-2007]

 • 1 Er is een Commissie bestrijding wachtlijsten buitenschoolse opvang (Taskforce wachtlijsten buitenschoolse opvang).

 • 2 De commissie heeft tot taak:

  • a. Het inventariseren van de wachtlijsten voor buitenschoolse opvang. De commissie maakt daarvoor onder meer gebruik van het in opdracht van OCW uitgevoerde onderzoek naar de wachtlijsten voor buitenschoolse opvang. Dit onderzoek brengt de stand van zaken per 1 juli 2007 in kaart;

  • b. Het inventariseren van knelpunten en de achterliggende oorzaken van het ontstaan van de wachtlijsten;

  • c. Het ontwikkelen van mogelijke oplossingen binnen bestaande wet- en regelgeving, waaronder kwaliteitseisen met betrekking tot buitenschoolse opvang;

  • d. Het verzamelen van goede voorbeelden van buitenschoolse opvang, in ieder geval bij gemeenten.

Artikel 3. Instellingsduur

[Vervallen per 18-09-2007]

De commissie wordt ingesteld met ingang van 16 juli 2007 en wordt opgeheven met ingang van 1 september 2007.

Artikel 4. Informatieplicht

[Vervallen per 18-09-2007]

De commissie verstrekt aan de staatssecretaris desgevraagd de voor de uitoefening van zijn taak gewenste inlichtingen.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 18-09-2007]

 • 1 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  mr. drs. B.J. Bruins, tevens voorzitter,

  mw. A.E. Oude Alink,

  dhr. S. P.C. Vinders,

  mr. J.W. Schraven,

 • 2 De commissie wordt bijgestaan door een secretaris, de heer E. Buitenhek. De secretaris is geen lid van de commissie.

 • 3 De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 18-09-2007]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is, waaronder, op persoonlijke titel, ambtelijke deskundigen.

Artikel 7. Eindrapport

[Vervallen per 18-09-2007]

De commissie brengt vóór 1 september 2007 haar eindrapport uit aan de staatssecretaris.

Artikel 8. Vergoeding

[Vervallen per 18-09-2007]

De voorzitter en andere leden van de commissie, voor zover geen ambtenaar, ontvangen per vergadering een beloning op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de daarop gebaseerde voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geldende bepalingen, waarbij de commissie als zware commissie in de zin van het Vacatiegeldenbesluit 1988 wordt aangemerkt. De vergoeding bedraagt het maximum dat geldt voor een zware commissie.

Artikel 9. Kosten van de commissie

[Vervallen per 18-09-2007]

 • 1 De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de staatssecretaris. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor vergaderingen en voor secretariële ondersteuning,

  • b. de kosten voor publicatie van rapportages.

 • 2 De commissie biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting en een planning aan de staatssecretaris aan.

Artikel 10. Verantwoording

[Vervallen per 18-09-2007]

De commissie biedt de staatssecretaris voor 1 september 2007 een eindverslag aan waarin verslag wordt gedaan over de activiteiten.

Artikel 11. Geheimhouding

[Vervallen per 18-09-2007]

Een ieder die betrokken is geweest bij de werkzaamheden van de commissie en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 12. Openbaarmaking

[Vervallen per 18-09-2007]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten welke door of namens de commissie worden vervaardigd, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de staatssecretaris uitgebracht.

Artikel 13. Archiefbescheiden

[Vervallen per 18-09-2007]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Primair Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 18-09-2007]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 juli 2007.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 18 september 2007.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 18-09-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie wachtlijsten buitenschoolse opvang (Taskforce bestrijden wachtlijsten buitenschoolse opvang).

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina