Regeling impuls kennisexploitatie creatieve starters

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 27-07-2007 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 14 juli 2007, nr. WJZ 7085549 (Regeling impuls kennisexploitatie creatieve starters)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. MKB-onderneming: een onderneming die voldoet aan de definitie van middelgrote, kleine en micro-ondernemingen, opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 364/2004 van de Commissie van 25 februari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (PbEG L 10);

 • c. creatieve starter:

  • 1°. een natuurlijke of rechtspersoon die een MKB-onderneming drijft

   • i. die voor eigen rekening en risico producten, processen of diensten – niet zijnde adviezen – verkoopt en levert, die zijn gebaseerd op een nieuwe vinding of een nieuwe toepassing op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, nieuwe media, mode of vormgeving;

   • ii. die ten hoogste vijf jaar geleden is ingeschreven in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken;

  • 2°. een natuurlijke persoon die voorbereidingen treft voor de oprichting van een onderneming als bedoeld onder 1°;

 • d. kennisexploitatieproject: een planmatig en met elkaar samenhangend geheel van activiteiten met een looptijd van ten hoogste vier jaar, dat bijdraagt aan

  • 1°. de exploitatie van kennis op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, nieuwe media, mode of vormgeving; of

  • 2°. de oprichting en de opbouw van succesvolle ondernemingen door creatieve starters op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, nieuwe media, mode of vormgeving;

 • e. kennisexploitatieverband: een samenwerkingsverband of een organisatie als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Regeling subsidieprogramma kennisexploitatie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De Minister verstrekt op aanvraag een subsidie aan

  • a. een kennisexploitatieverband dat rechtspersoonlijkheid bezit en dat voor eigen rekening en risico een kennisexploitatieproject uitvoert, of

  • b. een deelnemer in een kennisexploitatieverband dat geen rechtspersoonlijkheid bezit die tezamen met de andere deelnemers in het kennisexploitatieverband voor gezamenlijke rekening en risico een kennisexploitatieproject uitvoert.

 • 2 De subsidie wordt verstrekt voor activiteiten ten aanzien van:

  • a. het zoeken naar creatieve starters die streven naar groei van hun onderneming en die daarvoor beschikken over de relevante competenties en naar commercieel relevante kennis voor aanwending door creatieve starters;

  • b. de voorlichting over en de verwerving van intellectuele eigendomsrechten ten behoeve van creatieve starters;

  • c. het inventariseren van test- en onderzoeksapparatuur en andere materiële faciliteiten die door creatieve starters gebruikt kunnen worden en het adviseren van creatieve starters over het gebruik daarvan, voor zover deze activiteiten gecoördineerd plaatsvinden;

  • d. de begeleiding van creatieve starters bij de oprichting en de opbouw van hun onderneming en de ondersteuning van creatieve starters door het vormen van een netwerk met begeleiders, potentiële opdrachtgevers en distributeurs, met andere economische sectoren en met economische sectoren in andere landen, voor zover deze activiteiten gecoördineerd plaatsvinden; en

  • e. het verstrekken van financiële faciliteiten aan creatieve starters ten behoeve van de bekostiging van activiteiten die verband houden met de oprichting en ontwikkeling van hun onderneming.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 2 De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten, maar niet meer dan € 2.500.000,–.

 • 3 In afwijking van het in het tweede lid genoemde percentage bedraagt de subsidie voor de activiteiten, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder b,

  • a. 70 procent van de projectkosten maar niet meer dan € 17.500,– per aanvraag indien de aanvraag of het desbetreffende intellectuele eigendomsrecht binnen 30 maanden na de indiening van de aanvraag is overgedragen aan de onderneming van een creatieve starter of indien voor de aanvraag of het desbetreffende intellectuele eigendomsrecht binnen deze periode een licentie is verleend aan de onderneming van een creatieve starter;

  • b. 50 procent van de projectkosten maar niet meer dan € 12.500,– per aanvraag indien de aanvraag of het desbetreffende intellectuele eigendomsrecht binnen 30 maanden na de indiening van de aanvraag is overgedragen aan een andere onderneming dan die van een creatieve starter of indien voor de aanvraag of het desbetreffende intellectuele eigendomsrecht binnen deze periode een licentie is verleend aan een andere onderneming dan die van een creatieve starter;

  • c. 30 procent van de projectkosten maar niet meer dan € 7.500,– per aanvraag in andere gevallen.

 • 4 Onverminderd het bepaalde in het tweede lid bedraagt de subsidie voor de activiteiten, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder e, niet meer dan een bedrag dat wordt berekend door vermenigvuldiging van het aantal creatieve starters aan wie financiële faciliteiten wordt verstrekt met een bedrag van € 50.000,–.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Als subsidiabele projectkosten worden uitsluitend in aanmerking genomen:

  • a. de volgende rechtstreeks aan de uitvoering van het kennisexploitatieproject toe te rekenen, na de indiening van de aanvraag om subsidieverlening en voor de aanvraag om subsidievaststelling door de subsidie-ontvanger gemaakte en betaalde kosten:

   • 1°. ten aanzien van de coördinatie van de activiteiten, bedoeld in artikel 2, tweede lid:

    de loonkosten van het kennisexploitatieverband;

   • 2°. ten aanzien van de activiteiten, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a:

    de loonkosten van de kennisinstellingen en MKB-ondernemingen die deel uitmaken van het kennisexploitatieverband en van de door deze aan anderen verschuldigde kosten, met uitzondering van reis- en verblijfkosten;

   • 3°. ten aanzien van de activiteiten, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder b:

    • i. voor zover het de voorlichting over intellectuele eigendomsrechten betreft: de loonkosten van de kennisinstelling en van MKB-ondernemingen die deel uitmaken van het kennisexploitatieverband;

    • ii. voor zover het de verwerving van intellectuele eigendomsrechten betreft: de door de kennisinstelling aan anderen verschuldigde kosten, met uitzondering van reis- en verblijfkosten, en de kosten van de kennisinstelling;

   • 4°. ten aanzien van de activiteiten, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder c en d: de loonkosten van degene die door het kennisexploitatieverband is belast met de uitvoering;

   • 5°. ten aanzien van de activiteiten, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder e: de totale waarde van de verstrekte financiële faciliteiten, met dien verstande dat

    • i. de middelen die het kennisexploitatieverband beschikbaar stelt voor het verstrekken van financiële faciliteiten tezamen voor ten hoogste 50 procent bestaan uit aanspraken op een andere dan een geldelijke prestatie tegen uitgestelde betaling, en

    • ii. de waarde van deze aanspraken wordt bepaald op basis van prijzen die niet afwijken van hetgeen in de markt gebruikelijk is;

  • b. een opslag voor algemene kosten, groot 50 procent van de onder a bedoelde loonkosten.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

Onverlet de overeenkomstige toepassing van artikel 10 van de Regeling subsidieprogramma kennisexploitatie kan de Minister afwijzend beslissen op een aanvraag indien een aanvraag niet voldoet aan een van de volgende uitgangspunten:

 • a. het project is gericht op de doelgroep van creatieve starters met de potentie economisch te groeien;

 • b. het project heeft een nationaal bereik;

 • c. in het projectvoorstel is aangeduid hoe door het project de kennisinfrastructuur op het gebied van creatieve starters wordt versterkt.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies krachtens deze regeling wordt vastgesteld op € 4.900.000,–.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling impuls kennisexploitatie creatieve starters.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 juli 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina