Regeling schaduwdraaien en wijziging Regeling Leerplusarrangement

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 31-07-2008 t/m 30-06-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 juli 2007, nr. VO/B&B/2007/22609, houdende gegevenslevering in verband met schaduwdraaien onderwijsnummer voortgezet onderwijs 2007, alsmede wijziging van de regeling Leerplusarrangement VO en Nieuwkomers VO (Regeling schaduwdraaien en wijziging Regeling Leerplusarrangement)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 85a, eerste lid, en 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Paragraaf 1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 01-07-2009]

  • 1 Deze regeling heeft als doel het mogelijk maken dat het bevoegd gezag van de school per 1 oktober 2007 naast de gegevenslevering via de integrale leerlingtelling ook de gegevens aanlevert via een elektronisch bestand.

Paragraaf 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 7. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-07-2009]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2007.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling schaduwdraaien en wijziging Regeling Leerplusarrangement.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en bekend worden gemaakt op de internetsite van CFI van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage 1

[Vervallen per 01-07-2009]

Als sleutel in de uitwisseling van de leerlinggegevens met de IB-Groep wordt het sofinummer van de leerling gebruikt. Wanneer een leerling niet over een sofinummer beschikt, wordt door de IB-Groep een alternatief nummer toegekend. Onderstaande tabel geeft de gegevens weer die in de uitwisseling met de IB-Groep worden gebruikt. Wanneer het sofinummer of onderwijsnummer van de leerling bekend is, hoeven alleen de persoonsgegevens die met een toelichting worden beschreven te worden aangeleverd. Moet de IB-Groep een onderwijsnummer toekennen, dan wordt er gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘uitgebreide gegevensset’. Op basis van deze set gegevens, die uitgebreider is dat de set op basis van het sofinummer, kan de IB-Groep een onderwijsnummer toekennen.

Gegeven

Toelichting

Formaat

Lengte

Sofi-nummer

Het persoonsgebonden nummer als bedoeld in artikel 1 van de wet

Numeriek

9

Onderwijs-nummer

Het persoonsgebonden nummer als bedoeld in artikel 1 van de wet

Numeriek

9

Registratienummer

Het nummer van de school volgens de Basisregistratie Instellingen (BRIN)

Alfanumeriek

4

Vestiging

Het vestigingsnummer van de school conform de Basisregistratie instellingen (BRIN)

Numeriek

2

Leerling-nummer instelling

 

Alfanumeriek

10

Achternaam

 

Alfanumeriek

200

Voorvoegsel

 

Alfanumeriek

10

Alle voornamen

 

Alfanumeriek

200

Datum geboorte

 

Datum

8

Geslacht

 

Alfanumeriek, waardelijst

1

Straatnaam

 

Alfanumeriek

24

Huisnummer

 

Numeriek

5

Huisnummer toevoeging

 

Alfanumeriek

5

Locatie omschrijving

 

Alfanumeriek

35

Huisnummer aanduiding

 

Alfanumeriek, waardelijst

2

Postcode

De officiële Nederlandse TPG codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode en een alfabetische lettercode

Alfanumeriek

6

Plaatsnaam

 

Alfanumeriek

24

Adresregel buitenland 1

 

Alfanumeriek

35

Adresregel buitenland 2

 

Alfanumeriek

35

Adresregel buitenland 3

 

Alfanumeriek

35

Code land adres

 

Alfanumeriek

4

Ingangsdatum

De datum van de daadwerkelijke aanvang waarop de leerling het onderwijs op de school volgt

Datum

8

Einddatum

De datum waarop de leerling is uitgeschreven

Datum

8

ILT-code (onderwijs)

ILT code, zoals opgenomen in de meest recent gepubliceerde regeling

Numeriek

4

Jaren praktijkonderwijs

Het aantal jaren dat de leerling is ingeschreven in het praktijkonderwijs

Numeriek

1

Leerjaar

Het leerjaar waarin de leerling onderwijs volgt

Numeriek

1

Nieuwkomer VO-categorie

de Nieuwkomer VO, bedoeld in artikel 1 van de regeling aanvullende personele bekostiging voor Leerplusarrangement VO en voor Nieuwkomers VO’ (Nieuwkomer VO-categorie waardelijst: -4a de Nieuwkomer VO)

Alfanumeriek, waardelijst

2

Verblijfsduur (Nieuwkomer-ratio)

Het aantal jaren dat de Nieuwkomer VO in Nederland verblijft’ (Nieuwkomer VO-verblijfsduur waardelijst: d1 korter dan één jaar in Nederland en d2 één tot 2 jaar in Nederland)

Alfanumeriek

Waardelijst

2

Terug naar begin van de pagina