Regeling vaststelling bedragen per eenheid provinciefonds over 2006

Geldend van 26-07-2007 t/m heden

Regeling van 10 juli 2007, nr. 2007-0000251548, tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds over het uitkeringsjaar 2006

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Mede namens de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet;

Stelt vast:

Artikel 1

Voor het uitkeringsjaar 2006 worden de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

wnd. directeur Bestuurlijke en Financiële Organisatie

,

Herman Schartman

Bijlage 1. De bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds over het uitkeringsjaar 2006

Nr.

Verdeelmaatstaf

Bedragen per eenheid

1

Motorrijtuigenbelasting

–55,52

*

2a

Inwoners

20,47

 

2b

Inwoners boven 640.000

10,25

 

3a

Inwoners in stedelijke gebieden

12,49

 

3b

Inwoners in landelijke gebieden

17,47

 

4

Land

42,91

 

5

Water

31,83

 

6

Groen

17,13

 

7

Gewogen weglengte

20.722,23

 

8

Warmtekrachtkoppeling

0,61

 

9

Vast bedrag (alle provincies m.u.v.Fryslân)

6.019.969,20

 

9a

Vast bedrag Fryslân **

6.972.969,20

 

* Niet in euro’s; het bedrag betreft het rekentarief voor de inkomstenmaatstaf (per € 45,38 hoofdsom).

** Het vaste bedrag Fryslân is met ingang van 2006 losgekoppeld van het vaste bedrag van de overige provincies.

Terug naar begin van de pagina