Loonheffingen, studenten- en scholierenregeling; aanwijzing internationale studentenkaart

[Regeling vervallen per 03-09-2010.]
Geldend van 26-07-2007 t/m 02-09-2010

Loonheffingen, studenten- en scholierenregeling; aanwijzing internationale studentenkaart

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

De zogenoemde studenten- en scholierenregeling is ook toepasbaar voor buitenlandse studenten. Dit besluit wijst een internationale studentenkaart aan die voor de toepassing van de regeling nodig is.

1. Inleiding

[Vervallen per 03-09-2010]

Onder voorwaarden kunnen werkgevers gebruik maken van de studenten- en scholierenregeling voor buitenlandse studenten (zie artikel 64 van de URLB, zoals dit artikel luidt met ingang van 1 juli 2007). Een voorwaarde voor de toepassing van de regeling is het maken van een afschrift van een aangewezen internationale studentenkaart. In dit besluit wijs ik op grond van artikel 64 van de URLB een internationale studentenkaart aan.

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

[Vervallen per 03-09-2010]

loonheffing: loonbelasting/premie volksverzekeringen

loonheffingen: loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

URLB: Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001

werkgever: inhoudingsplichtige voor de loonheffingen

2. Aanwijzing internationale studentenkaart

[Vervallen per 03-09-2010]

Voor de toepassing van de studenten- en scholierenregeling wijs ik op grond van artikel 64, tweede lid, onderdeel d, van de URLB, als internationale studentenkaart aan: de ISIC (International Student Identity Card).

In artikel 64, derde lid, onderdeel d, van de URLB staat de verplichting een kopie te maken van de internationale studentenkaart. De werkgever kan door het maken van een kopie van de ISIC aan deze verplichting voldoen.

Studenten die niet in het bezit zijn van een ISIC kunnen deze aanvragen bij een afgiftepunt. De afgiftepunten staan vermeld op http://www.isic.org.

3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 03-09-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2007.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 juli 2007

De

Staatssecretaris

van Financiën,
namens deze:
de

directeur-generaal Belastingdienst

,

J. Thunnissen

Terug naar begin van de pagina