Besluit HPA aanwijzing zetmeelrassen aardappelteelt 2004

[Regeling materieel uitgewerkt per 13-11-2005.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 14-11-2004 t/m 31-12-2014

Besluit van de voorzitter van het Hoofdproductschap Akkerbouw, namens het bestuur, van 10 juni 2004 tot aanwijzing van zetmeelrassen en gebieden in de Verordening HPA aardappelteelt 2003 (PBO-blad 30.5.03, HPA nr. 25)

De voorzitter van het Hoofdproductschap Akkerbouw;

Gelet op artikel 4, tweede lid van de verordening HPA aardappelteelt 2003;

Besluit namens het bestuur:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Van de in de bijlage van de Verordening HPA aardappelteelt 2003 in onderdeel A genoemde zetmeelrassen, worden de navolgende zetmeelrassen aangewezen om te vervallen:

  • APRIORI

  • APROPOS

  • KARIDA

  • SJAMERO

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit HPA aanwijzing zetmeelrassen aardappelteelt 2004 en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Den Haag, 10 juni 2004

Th.A.M. Meijer

voorzitter

Het besluit is op 27 oktober 2004 ingevolge artikel 8, eerste lid, van de richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217), voorgelegd aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Terug naar begin van de pagina