Verordening registratie en inzage van boeken en bescheiden bedrijfschap Afbouw 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 07-07-2007 t/m 31-12-2014

Verordening van het Bedrijfschap Afbouw van 16 mei 2007 houdende regels over de registratie van de onder de werkingssfeer van het bedrijfschap vallende ondernemingen en de verstrekking van gegevens door ondernemers (Verordening registratie en inzage van boeken en bescheiden Bedrijfschap Afbouw 2007).

Het bestuur van het Bedrijfschap Afbouw,

gelet op de artikelen 93 en 95 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op artikel 5 van het Instellingsbesluit Bedrijfschap Afbouw en het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens;

besluit vast te stellen de navolgende Verordening

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

Het bedrijfschap:

het Bedrijfschap Afbouw;

b.

De ondernemingen:

de onderneming waarvoor het Bedrijfschap Afbouw is ingesteld;

c.

De ondernemer:

degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;

d.

Het bestuur:

het bestuur van het bedrijfschap.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze Verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven waarin een in artikel 2 van het Instellingsbesluit Bedrijfschap Afbouw bedoeld bedrijf wordt uitgeoefend.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Er is een register van ondernemingen, waarin gegevens worden opgenomen ten behoeve van de vervulling van de taak van het bedrijfschap.

 • 3 Het register is niet openbaar.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De ondernemer is verplicht binnen vier weken aan het bedrijfschap te melden:

  • a. de aanvang van de onderneming;

  • b. de staking van de onderneming, onder mededeling door wie de onderneming eventueel wordt voortgezet;

  • c. mutaties in de rechtsvorm, waarin de onderneming wordt gedreven.

  • d. wijzigingen in de aard en omvang van de onderneming.

 • 2 De ondernemer verstrekt de in het registratieformulier, bedoeld in artikel 5, gevraagde gegevens.

 • 3 De ondernemer dient het registratieformulier binnen twee weken na ontvangst volledig en juist ingevuld en ondertekend bij het bedrijfschap in.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het bedrijfschap zendt de ondernemer binnen vier weken na een melding als bedoeld in artikel 4, tweede lid, een registratieformulier, toe.

 • 2 Het bedrijfschap kan, indien het dit nodig acht, ook in andere gevallen dan in het eerste lid bedoelde, de onderneming een registratieformulier toezenden.

 • 3 Het bestuur bepaalt welke soort gegevens door de ondernemer op het registratieformulier moet worden verstrekt.

 • 4 De te verstrekken gegevens betreffen ten minste:

  • a. de naam, de handelsnaam en de rechtspersoon van de onderneming;

  • b. de plaats van vestiging van de onderneming;

  • c. de naam van de ondernemer;

  • d. het bedrijf of de bedrijven die de onderneming uitoefent;

  • e. overige aangelegenheden van belang voor een doelmatige registratie.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het bedrijfschap neemt na ontvangst van het registratieformulier de onderneming op in het register.

 • 2 Indien geen of een onvolledige ingevulde registratieformulier is ingediend, is het bedrijfschap bevoegd de onderneming ambtshalve te registreren.

 • 3 Het bedrijfschap stelt de ondernemer binnen 4 weken schriftelijk op de hoogte van de registratie van de onderneming.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Indien geen onderneming meer wordt uitgeoefend, wordt de registratie beëindigd.

 • 2 Het bedrijfschap stelt de betrokkene schriftelijk op de hoogte van de beëindiging van de registratie.

 • 3 Het bedrijfschap besluit binnen tien weken op een schriftelijk verzoek tot beëindiging van de registratie.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De ondernemer is verplicht aan het bedrijfschap op eerste verzoek inzage te geven in alle boeken en bescheiden voor zover nodig voor:

  • a. het toezicht op de naleving van deze verordening en andere door het bedrijfschap vastgestelde verordeningen; of

  • b. voor het verkrijgen van gegevens die de ondernemers in strijd met de in onderdeel a. bedoelde verordeningen niet heeft verstrekt.

 • 2 De inzage vindt slechts plaats door personen die daartoe schriftelijk opdracht van het bedrijfschap kunnen overleggen. De opdracht vermeldt het doel waarvoor de inzage plaatsvindt.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening registratie en inzage van boeken en bescheiden bedrijfschap Afbouw 2007.

Rijswijk, 16 mei 2007

J.J.F. van de Kant

voorzitter

A.B. van Kruistum

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 28 juni 2007.

Terug naar begin van de pagina