Regeling mandatering bevoegdheden aan Inspectie Verkeer en Waterstaat

Geldend van 01-03-2008 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 13 juli 2007, nr. ARBO/P&G/07/16527, houdende mandatering van bevoegdheden aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Besluiten:

Artikel 1

De ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de Schepenwet, zijn bevoegd tot het beoordelen van aanvragen om een aanwijzing op grond van artikel 20, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet ten behoeve van het certificeren van hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen en het adviseren van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten aanzien van het verlenen van een dergelijke aanwijzing.

Artikel 2

De ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de Schepenwet, zijn mede belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 20, derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet ten aanzien van een aanwijzing op grond van artikel 20, eerste lid, van deze wet ten behoeve van het certificeren van hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen.

Artikel 3

  • 1 Jaarlijks rapporteert de Inspectie Verkeer en Waterstaat voor 1 april schriftelijk aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de werkzaamheden die in het voorafgaande kalenderjaar in het kader van de in artikel 1 genoemde aanwijzing zijn verricht.

  • 2 De rapportage gaat vergezeld van een advies over de te nemen maatregelen.

  • 3 Op verzoek van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verstrekt de Inspectie Verkeer en Waterstaat alle door deze gevraagde gegevens en inlichtingen met betrekking tot het bepaalde in artikel 1.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 juli 2007

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina