Uitvoeringsregeling WKK ramingen en subsidiebedragen

[Regeling vervallen per 31-12-2008.]
Geldend van 13-08-2007 t/m 30-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 juli 2007, nr. WJZ 7082765, houdende vaststelling van de subsidiebedragen, de formulieren en de wijze van ramen, krachtens het Tijdelijk besluit subsidies milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie door middel van warmtekrachtkoppeling (Uitvoeringsregeling WKK ramingen en subsidiebedragen)

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 31-12-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Subsidiebedragen voor warmtekrachtkoppeling

[Vervallen per 31-12-2008]

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2008]

 • 1 Het vaste bedrag ter stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie voor elektriciteit, opgewekt in een productie-installatie voor warmtekrachtkoppeling met behulp van een gasmotor, bedraagt, voorzover de installatie voor warmtekrachtkoppeling is aangesloten op het net, in 2007 € 0,0224 per kWh.

 • 2 Het vaste bedrag ter stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie voor elektriciteit, opgewekt in een installatie voor warmtekrachtkoppeling anders dan met behulp van een gasmotor en met een vermogen van 120 MW of meer, bedraagt, voorzover de installatie voor warmtekrachtkoppeling is aangesloten op het net, in 2007 € 0,000 per kWh.

 • 3 Het vaste bedrag ter stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie voor elektriciteit, opgewekt in een installatie voor warmtekrachtkoppeling anders dan met behulp van een gasmotor en met een vermogen van minder dan 120 MW, bedraagt, voorzover de installatie voor warmtekrachtkoppeling is aangesloten op het net, in 2007 € 0,0209 per kWh.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2008]

 • 1 Indien een producent in 2007 elektriciteit opgewekt in een installatie voor warmtekrachtkoppeling op een installatie invoedt, wordt het totaalbedrag van de voor deze periode verkregen subsidie verminderd met het voordeel dat de producent in 2007 heeft genoten van het niet belastbaar zijn van op de installatie ingevoede elektriciteit afkomstig van een installatie voor warmtekrachtkoppeling op grond van artikel 36c, vijfde lid, onder d, van de Wet belastingen op milieugrondslag.

 • 2 Het voordeel, bedoeld in het eerste lid, bedraagt:

  • a. voor zover elektriciteit, zowel afkomstig van de installatie voor warmtekrachtkoppeling als van andere bronnen, die op een installatie wordt ingevoed:

   • 1°. in 2007 niet meer bedraagt dan 10.000 kWh, per ingevoede kWh € 0,0705;

   • 2°. in 2007 meer dan 10.000 kWh, maar niet meer dan 50.000 kWh bedraagt, per ingevoede kWh € 0,0343;

   • 3°. in 2007 meer dan 50.000 kWh, maar niet meer dan 10 miljoen kWh bedraagt, per ingevoede kWh € 0,0094;

   • 4°. in 2007 meer bedraagt dan 10 miljoen kWh, per ingevoede kWh € 0,001 voor niet-zakelijk verbruik en per ingevoede kWh € 0,0005 voor zakelijk verbruik;

  • b. verminderd met het bedrag dat de leverancier over 2007 inzake de levering van elektriciteit aan de producent aan belasting verschuldigd is op grond van hoofdstuk VA van de Wet belastingen op milieugrondslag.

 • 3 Het bedrag bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, onder 4o, wordt niet berekend indien aan de producent op grond van artikel 36q van de Wet belastingen op milieugrondslag voor 2007 een vrijstelling is verleend voor de belasting over elektriciteit boven een gebruik van 10 miljoen kWh per verbruiksperiode van twaalf maanden.

§ 3. Ramingen

[Vervallen per 31-12-2008]

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2008]

De raming, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het besluit wordt uitgedrukt in het aantal te produceren kWh waarvoor aan de producent in het jaar 2007 certificaten voor elektriciteit opgewekt door warmtekrachtkoppeling kunnen worden uitgegeven.

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2008]

 • 1 De raming voor het jaar 2007 bedraagt:

  • a. indien de productie-installatie vóór 1 januari 2005 in gebruik is genomen, ten hoogste 110 procent van de gemiddelde maandproductie vermenigvuldigd met twaalf, met dien verstande dat er over ten minste twaalf maanden in de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006 certificaten zijn uitgegeven;

  • b. indien de productie-installatie in de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006 in gebruik is genomen, ten hoogste 110 procent van de gemiddelde maandproductie in de periode vanaf het tijdstip dat de productie-installatie in gebruik is genomen tot en met 31 december 2006, vermenigvuldigd met twaalf, met dien verstande dat er over ten minste de helft van de maanden in deze periode certificaten zijn uitgegeven;

  • c. indien de productie-installatie na 31 december 2006 in gebruik is genomen, ten hoogste 110 procent van de gemiddelde maandproductie in de periode vanaf het tijdstip dat de productie-installatie in gebruik is genomen tot en met het tijdstip waarop de aanvraag, bedoeld in artikel 8 van het besluit, is ingediend, vermenigvuldigd met twaalf, met dien verstande dat er over ten minste de helft van de maanden in deze periode certificaten zijn uitgegeven.

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2008]

 • 1 Indien het bepaalde in artikel 5 geen toepassing kan vinden, dient de producent een gemotiveerde raming in, met inachtneming van de meetgegevens uit de periode tussen 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006, of indien deze niet beschikbaar zijn, de beschikbare meetgegevens uit de eerste maanden van het jaar 2007.

 • 2 Indien een productie-installatie na 1 januari 2007 in gebruik is genomen en er geen meetgegevens beschikbaar zijn, bedraagt de raming ten hoogste 1278 kWh/kW geïnstalleerd vermogen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem.

Den Haag, 12 juli 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage 1

[Vervallen per 31-12-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet te Arnhem.]

Bijlage 2

[Vervallen per 31-12-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet te Arnhem.]

Terug naar begin van de pagina