Subsidieregeling pieken in de delta 2007 gebiedsgerichte programma’s

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 11-05-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 11 juli 2007, nr. WJZ 7084223, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies in het kader van gebiedsgerichte projecten in de gebieden Oost-Nederland, Noordvleugel Randstad, Zuidvleugel Randstad, Zuidwest-Nederland en Zuidoost-Nederland (Subsidieregeling pieken in de delta 2007 gebiedsgerichte programma’s)

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 2 Voor de definities van gebiedsgericht project, gebiedsgericht programma, ondernemer, onderzoeksorganisatie, publieke cofinancier, openbaar lichaam en programmacommissie is artikel 1 van de subsidieregeling van toepassing.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen op grond van deze regeling, ontvangen in de in artikel 3, genoemde periode bedraagt:

  • a. voor het gebiedsgericht programma Oost-Nederland € 9.600.000;

  • b. voor het gebiedsgericht programma Noordvleugel Randstad € 14.520.000;

  • c. voor het gebiedsgericht programma Zuidvleugel Randstad € 10.000.000;

  • d. voor het gebiedsgericht programma Zuidwest-Nederland € 2.715.000;

  • e. voor het gebiedsgericht programma Zuidoost-Nederland € 9.500.000.

 • 2 Het subsidieplafond voor het in 2007 en 2008 verlenen van subsidies op aanvragen op grond van deze regeling voor het gebiedsgericht programma van het gebied Noord-Nederland bedraagt € 38.600.000.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Aanvragen om subsidie op grond van deze regeling voor een gebiedsgericht project dat past binnen één van de actielijnen van het gebiedsgericht programma Oost-Nederland, Noordvleugel Randstad, Zuidvleugel Randstad, Zuidwest-Nederland of Zuidoost-Nederland moeten zijn ontvangen in de periode die loopt van de tweede dag na plaatsing van deze regeling in de Staatscourant tot en met 31 oktober 2007, 16.00 uur.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Als gebiedsgericht programma voor het gebied Oost-Nederland wordt het programma aangewezen dat is opgenomen in de bij deze regeling opgenomen bijlage 1.

 • 2 Als gebiedsgericht programma voor het gebied Noordvleugel Randstad wordt het programma aangewezen dat is opgenomen in de bij deze regeling opgenomen bijlage 2.

 • 3 Als gebiedsgericht programma voor het gebied Zuidvleugel Randstad wordt het programma aangewezen dat is opgenomen in de bij deze regeling opgenomen bijlage 3.

 • 4 Als gebiedsgericht programma voor het gebied Zuidwest-Nederland wordt het programma aangewezen dat is opgenomen in de bij deze regeling opgenomen bijlage 4.

 • 5 Als gebiedsgericht programma voor het gebied Zuidoost-Nederland wordt het programma aangewezen dat is opgenomen in de bij deze regeling opgenomen bijlage 5;

 • 6 Als gebiedsgericht programma voor het gebied Noord-Nederland wordt het programma aangewezen dat is opgenomen in de bij deze regeling opgenomen bijlage 6.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

In aanvulling op het bepaalde in artikel 10 van de subsidieregeling beslist de Minister in ieder geval afwijzend op een aanvraag indien:

 • a. de subsidiabele kosten van een gebiedsgericht project dat past in één van de actielijnen van het gebiedsgericht programma Noordvleugel Randstad minder dan € 500.000 bedragen;

 • b. de subsidiabele kosten van een gebiedsgericht project dat past in één van de actielijnen van het gebiedsgericht programma Zuidvleugel Randstad minder dan € 500.000 bedragen;

 • c. de subsidiabele kosten van een gebiedsgericht project dat past in één van de actielijnen, met uitzondering van actielijn 2.1 en 4.2, van het gebiedsgericht programma Zuidoost-Nederland minder dan € 250.000 bedragen;

 • d. de subsidiabele kosten van een gebiedsgericht project dat past in actielijn 2.1 van het gebiedsgericht programma Zuidoost-Nederland minder dan € 1.000.000 bedragen;

 • e. de subsidiabele kosten van een gebiedsgericht project dat past in één van de actielijnen van het gebiedsgericht programma Oost-Nederland minder dan € 250.000 bedragen;

 • f. een gebiedsgericht project dat past in één van de actielijnen van het gebiedsgericht programma Noord-Nederland voldoet aan ten minste twee van de nadere afwijzingsgronden:

  • 1°. een gebiedsgericht project onvoldoende bijdraagt aan de samenwerking tussen ondernemers, onderzoeksorganisaties of bestuursorganen;

  • 2°. een gebiedsgericht project onvoldoende nieuwe economische bedrijvigheid stimuleert in de vorm van meer werkgelegenheid, omzet en export in het gebied Noord-Nederland;

  • 3°. de eigen bijdrage van de aanvrager voor het gebiedsgericht project onvoldoende is;

  • 4°. een gebiedsgericht project onvoldoende bijdraagt aan de vestiging of uitoefening van een activiteit van het cluster energie, water, sensortechnologie of agribusiness in de kernzones van het gebied Noord-Nederland zoals die zijn omschreven in de bij deze regeling behorende bijlage 7.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

In aanvulling op artikel 11, tweede lid, van de subsidieregeling, rangschikt de Minister voor het gebied Oost-Nederland, gehoord de programmacommissie van het gebied Oost-Nederland, de aanvragen zodanig dat een gebiedsgericht project hoger gerangschikt wordt naarmate:

 • a. een gebiedsgericht project meer bijdraagt aan de samenwerking tussen ondernemers of tussen een ondernemer en een onderzoeksorganisatie die actief zijn in verschillende in het gebiedsgericht programma Oost-Nederland gedefinieerde kennisgebieden;

 • b. de betrokkenheid van een ondernemer aan een gebiedsgericht project groter is, blijkend uit de eigen bijdrage of het aantal betrokken ondernemers;

 • c. de kans op continuering van de resultaten na afloop van een gebiedsgericht project groter is;

 • d. een gebiedsgericht project direct en indirect meer nieuwe economische bedrijvigheid stimuleert in de vorm van meer werkgelegenheid, omzet en export in het gebied Oost-Nederland.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

In aanvulling op het bepaalde in artikel 11, tweede lid, van de subsidieregeling, rangschikt de Minister voor het gebied Noordvleugel Randstad, gehoord de programmacommissie van het gebied Noordvleugel Randstad, de aanvragen zodanig dat een gebiedsgericht project hoger gerangschikt wordt naarmate:

 • a. een gebiedsgericht project meer bijdraagt aan de samenwerking tussen ondernemers, tussen onderzoeksorganisaties of tussen ondernemers en één of meer onderzoeksorganisaties of publieke cofinanciers in het gebied Noordvleugel Randstad;

 • b. een gebiedsgericht project innovatiever is;

 • c. een gebiedsgericht project een grotere bijdrage levert aan de internationale profilering van het gebied Noordvleugel Randstad;

 • d. een gebiedsgericht project meer bijdraagt aan een structurele economische versterking van het gebied Noordvleugel Randstad;

 • e. de eigen bijdrage van een ondernemer aan het gebiedsgericht project groter is.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

In aanvulling op het bepaalde in artikel 11, tweede lid, van de subsidieregeling, rangschikt de Minister voor het gebied Zuidvleugel Randstad, gehoord de programmacommissie van het gebied Zuidvleugel Randstad, de aanvragen zodanig dat een gebiedsgericht project hoger gerangschikt wordt naarmate:

 • a. een gebiedsgericht project een grotere bijdrage levert aan een intensievere samenwerking tussen onderzoeksorganisaties, tussen ondernemers of tussen ondernemers en één of meer onderzoeksorganisaties in het gebied Zuidvleugel Randstad;

 • b. een gebiedsgericht project meer nieuwe economische bedrijvigheid stimuleert in de vorm van meer werkgelegenheid, omzet en export in het gebied Zuidvleugel Randstad.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

In aanvulling op het bepaalde in artikel 11, tweede lid, van de subsidieregeling, rangschikt de Minister voor het gebied Zuidwest-Nederland, gehoord de programmacommissie van het gebied Zuidwest-Nederland, de aanvragen zodanig dat een gebiedsgericht project hoger gerangschikt wordt naarmate:

 • a. de financiële participatie van ondernemers in het gebiedsgericht project groter is;

 • b. een gebiedsgericht project een grotere bijdrage levert aan een intensievere samenwerking tussen een onderzoeksorganisatie, een ondernemer of een publieke cofinancier;

 • c. een gebiedsgericht project een grotere bijdrage levert aan de verspreiding van de met het project opgedane kennis en ervaring naar ondernemers, onderzoeksorganisaties, gemeenten of openbare lichamen;

 • d. een gebiedsgericht project meer nieuwe economische bedrijvigheid stimuleert in de vorm van meer werkgelegenheid, omzet en export in het gebied Zuidwest-Nederland;

 • e. een gebiedsgericht project een grotere bijdrage levert aan een intensievere samenwerking tussen een ondernemer, een onderzoeksorganisatie of een publieke cofinancier in het gebied Zuidwest-Nederland en Vlaanderen.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2009]

In aanvulling op het bepaalde in artikel 11, tweede lid, van de subsidieregeling, rangschikt de Minister voor het gebied Zuidoost-Nederland, gehoord de programmacommissie van het gebied Zuidoost-Nederland, de aanvragen zodanig dat een gebiedsgericht project hoger gerangschikt wordt naarmate:

 • a. de kans op continuering van de resultaten na afloop van een gebiedsgericht project groter is;

 • b. een gebiedsgericht project een grotere bijdrage levert aan de nationale en internationale profilering van het gebied Zuidoost-Nederland als toptechnologie regio;

 • c. de eigen bijdrage van ondernemers aan een gebiedsgericht project groter is.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling pieken in de delta 2007 gebiedsgerichte programma’s.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 juli 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Bijlage als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007 gebiedsgerichte programma’s

Gebiedsgericht programma Oost-Nederland

[Vervallen per 01-01-2009]

1. Focus op het gebied van Food & Nutrition

[Vervallen per 01-01-2009]

In de onderstaande programmalijnen en actielijnen worden binnen het ‘kennisgebied Food & Nutrition’ in 2008 telkens de volgende technologische focusgebieden verstaan: voedingstechnologie, agribusiness (verwerkende industrie), biotechnologie en nutrition (novel foods, functional foods, nutriceutals).

Programmalijn 1.1. Beter en sneller vermarkten van publieke kennis (kennisvalorisatie) op het kennisgebied Food & Nutrition

Inzet is om in Oost-Nederland een versnelling of verbetering te bereiken op het gebied van kennisvalorisatie. De waardeketen ‘kennis-kunde-kassa’ dient sneller te worden doorlopen. De kennis die bij onderzoeksorganisaties op één of meer van de focusgebieden binnen het kennisgebied Food & Nutrition wordt ontwikkeld, moet door Food & Nutrition ondernemers in Oost-Nederland sneller worden omgezet in nieuwe producten, processen of diensten.

Actielijn 1.1.1. Verbeteren vraaggerichte samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en het in de regio gevestigde ondernemers op het kennisgebied Food & Nutrition

Projecten zijn gericht op (het stimuleren van) de benutting van in onderzoeksorganisaties aanwezige kennis op één of meer van de focusgebieden binnen het kennisgebied Food & Nutrition bij in Oost-Nederland gevestigde ondernemers op het gebied van Food & Nutrition.

Actielijn 1.1.2. Bevorderen toepassing van bestaande kennis (innovatie) op het kennisgebied Food & Nutrition

Projecten zijn gericht op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling op één of meer van de focusgebieden binnen het kennisgebied Food & Nutrition in Oost-Nederland. Toepassingen van open innovatie, het delen van faciliteiten of ontsluiting van apparatuur passen binnen deze actielijn.

Programmalijn 1.2. Aantrekken en stimuleren van nieuwe bedrijvigheid op het kennisgebied Food & Nutrition

Inzet is de vergroting van het aantal ondernemers in Oost-Nederland dat actief is op het kennisgebied Food & Nutrition, door het acquireren van nieuwe ondernemers of het stimuleren en begeleiden van (door)startende (MKB) ondernemers.

Actielijn 1.2.1. Acquireren van toonaangevende buitenlandse bedrijven op het kennisgebied Food & Nutrition

Projecten zijn gericht op acquisitie van ondernemers actief op het kennisgebied van Food & Nutrition of op de promotie van Oost-Nederland als aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers op het kennisgebied Food & Nutrition. Deze actielijn is gericht op projecten anders dan die worden uitgevoerd in het kader van het meerjarenplan 2007–2010 van Oost NV of het daarbij behorende jaarlijkse actieplan.

Actielijn 1.2.2. Stimuleren van kennisintensieve (door)starters op het kennisgebied Food & Nutrition

Projecten zijn gericht op het stroomlijnen van de organisatie van vraag en aanbod van durfkapitaal of op het organiseren van coachingtrajecten voor kennisintensieve (door)startende ondernemers in Oost-Nederland op het kennisgebied Food & Nutrition. Trajecten gericht op het delen van faciliteiten ten behoeve van kennisintensieve (door)startende ondernemers in Oost-Nederland op het kennisgebied Food & Nutrition passen binnen deze actielijn.

Actielijn 1.2.3. Ruimte scheppen voor hoogwaardige, kennisintensieve bedrijven op het kennisgebied Food & Nutrition

Projecten zijn gericht op het tijdig beschikbaar komen van hoogwaardige bedrijventerreinen in Oost-Nederland ten behoeve van innovatieve bedrijven op het kennisgebied Food & Nutrition. Projecten gericht op daadwerkelijke aanleg of herstructurering van bedrijventerreinen vallen hier niet onder.

Programmalijn 1.3. Waarborgen van voldoende, kwalitatief hoogwaardige kenniswerkers op het kennisgebied Food & Nutrition

De inzet is er op gericht dat bedrijven in Oost-Nederland op het kennisgebied Food & Nutrition de beschikking hebben over een in kwalitatieve of kwantitatieve termen voldoende instroom van kenniswerkers met een opleidingsniveau van HBO of hoger.

Actielijn 1.3.1. Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt op het kennisgebied Food & Nutrition

Projecten zullen worden ontwikkeld gericht op een effectievere samenwerking tussen onderwijsinstellingen en ondernemers op het kennisgebied Food & Nutrition in Oost-Nederland ten behoeve van een betere aansluiting van universitaire of HBO-opleidingen op de door ondernemers gevraagde kennis of vaardigheden.

Actielijn 1.3.2. Behouden en aantrekken van hoogwaardige kenniswerkers op het kennisgebied Food & Nutrition

Projecten zijn er op gericht om werknemers, die ondernemers op het kennisgebied Food & Nutrition in Oost-Nederland dreigen te verlaten, binnen dit cluster in Oost-Nederland nieuwe uitdagingen te bieden, of op het aantrekken van hoogwaardige kenniswerkers voor ondernemers op het kennisgebied Food & Nutrition in Oost-Nederland.

2. Focus op het gebied van Health

[Vervallen per 01-01-2009]

In de onderstaande programmalijnen en actielijnen worden binnen het ‘kennisgebied Health’ in 2008 telkens de volgende technologische focusgebieden onderscheiden: neuroscience, biomedical materials, molecular imaging en medicine en vroegtijdige diagnostiek.

Programmalijn 2.1. Beter en sneller vermarkten van publieke kennis (kennisvalorisatie) op het kennisgebied Health

Inzet is om in Oost-Nederland een versnelling of verbetering te bereiken op het gebied van kennisvalorisatie. De waardeketen ‘kennis-kunde-kassa’ dient sneller te worden doorlopen. De kennis die bij onderzoeksorganisaties op één of meer van de focusgebieden binnen het kennisgebied Health wordt ontwikkeld, moet door Health ondernemers in Oost-Nederland sneller worden omgezet in nieuwe producten, processen of diensten.

Actielijn 2.1.1. Verbeteren vraaggerichte samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en het in de regio gevestigde bedrijfsleven op het kennisgebied Health

Projecten zijn gericht op (het stimuleren van) de benutting van in onderzoeksorganisaties aanwezige kennis op één of meer van de focusgebieden binnen het kennisgebied Health bij in Oost-Nederland gevestigde ondernemers op het gebied van Health.

Actielijn 2.1.2. Bevorderen toepassing van bestaande kennis (innovatie) op het kennisgebied Health

Projecten zijn gericht op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling op één of meer van de focusgebieden binnen het kennisgebied Health in Oost-Nederland. Toepassingen van open innovatie, het delen van faciliteiten of ontsluiting van apparatuur passen binnen deze actielijn.

Programmalijn 2.2. Aantrekken en stimuleren van nieuwe bedrijvigheid op het kennisgebied Health

Inzet is de vergroting van het aantal ondernemers in Oost-Nederland dat actief is op het kennisgebied Health, door het acquireren van nieuwe ondernemers of het stimuleren en begeleiden van (door)startende (MKB) ondernemers.

Actielijn 2.2.1. Acquireren van toonaangevende buitenlandse bedrijven op het kennisgebied Health

Projecten zijn gericht op acquisitie van ondernemers actief op het kennisgebied Health of op de promotie van Oost-Nederland als aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers op het kennisgebied Health. Deze actielijn is gericht op projecten anders dan die worden uitgevoerd in het kader van het meerjarenplan 2007-2010 van Oost NV of het daarbij behorende jaarlijkse actieplan.

Actielijn 2.2.2. Stimuleren van kennisintensieve (door)starters op het kennisgebied Health

Projecten zijn gericht op het stroomlijnen van de organisatie van vraag en aanbod van durfkapitaal, of op het organiseren van coachingtrajecten voor kennisintensieve (door)startende ondernemers in Oost-Nederland op het kennisgebied Health. Trajecten gericht op het delen van faciliteiten ten behoeve van kennisintensieve (door)startende ondernemers in Oost-Nederland op het kennisgebied Health passen binnen deze actielijn.

Actielijn 2.2.3. Ruimte scheppen voor hoogwaardige, kennisintensieve bedrijven op het kennisgebied Health

Projecten zijn gericht op het tijdig beschikbaar komen van hoogwaardige bedrijventerreinen in Oost-Nederland ten behoeve van innovatieve bedrijven op het kennisgebied Health. Projecten gericht op daadwerkelijke aanleg of herstructurering van bedrijventerreinen vallen hier niet onder.

Programmalijn 2.3. Waarborgen van voldoende, kwalitatief hoogwaardige kenniswerkers op het kennisgebied Health

De inzet is er op gericht dat bedrijven in Oost-Nederland op het kennisgebied Health de beschikking hebben over een in kwalitatieve of kwantitatieve termen voldoende instroom van kenniswerkers met een opleidingsniveau van HBO of hoger.

Actielijn 2.3.1. Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt op het kennisgebied Health

Projecten zullen worden ontwikkeld gericht op een effectievere samenwerking tussen onderwijsinstellingen en ondernemers op het kennisgebied Health in Oost-Nederland ten behoeve van een betere aansluiting van universitaire of HBO- opleidingen op de door ondernemers gevraagde kennis of vaardigheden.

Actielijn 2.3.2. Behouden en aantrekken van hoogwaardige kenniswerkers op het kennisgebied Health

Projecten zijn er op gericht om werknemers, die ondernemers op het kennisgebied Health in Oost-Nederland dreigen te verlaten, binnen dit cluster in Oost-Nederland nieuwe uitdagingen te bieden, of op het aantrekken van hoogwaardige kenniswerkers voor ondernemers op het kennisgebied Health in Oost-Nederland.

3. Focus op het gebied van Technology

[Vervallen per 01-01-2009]

In de onderstaande programmalijnen en actielijnen worden binnen het kennisgebied Technology’ in 2008 telkens de volgende technologische focusgebieden onderscheiden: nano-, microtechnologie en embedded systems, Telematica, Technische materialen, Technische geneeskunde, Mechatronica.

Programmalijn 3.1. Beter en sneller vermarkten van publieke kennis (kennisvalorisatie) op het kennisgebied Technology

Inzet is om in Oost-Nederland een versnelling of verbetering te bereiken op het gebied van kennisvalorisatie. De waardeketen ‘kennis-kunde-kassa’ dient sneller te worden doorlopen. De kennis die bij onderzoeksorganisaties op één of meer van de focusgebieden binnen het kennisgebied Technology wordt ontwikkeld, moet door Technology ondernemers in Oost-Nederland sneller worden omgezet in nieuwe producten, processen of diensten.

Actielijn 3.1.1. Verbeteren vraaggerichte samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en het in de regio gevestigde bedrijfsleven op het kennisgebied Technology

Projecten zijn gericht op (het stimuleren van) de benutting van in onderzoeksorganisaties aanwezige kennis op één of meer van de focusgebieden binnen het kennisgebied Technology bij in Oost-Nederland gevestigde ondernemers op het gebied van Technology.

Actielijn 3.1.2. Bevorderen toepassing van bestaande kennis (innovatie) op het kennisgebied Technology

Projecten zijn gericht op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling op één of meer van de focusgebieden binnen het kennisgebied Technology in Oost-Nederland. Toepassingen van open innovatie, het delen van faciliteiten of ontsluiting van apparatuur passen binnen deze actielijn.

Programmalijn 3.2. Aantrekken en stimuleren van nieuwe bedrijvigheid op het kennisgebied Technology

Inzet is de vergroting van het aantal ondernemers in Oost-Nederland dat actief is op het kennisgebied Technology, door het acquireren van nieuwe ondernemers of het stimuleren en begeleiden van (door)startende (MKB) ondernemers.

Actielijn 3.2.1. Acquireren van toonaangevende buitenlandse bedrijven op het kennisgebied Technology

Projecten zijn gericht op acquisitie van ondernemers actief op het kennisgebied Technology of op de promotie van Oost-Nederland als aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers op het kennisgebied Technology. Deze actielijn is gericht op projecten anders dan die worden uitgevoerd in het kader van het meerjarenplan 2007-2010 van Oost NV of het daarbij behorende jaarlijkse actieplan.

Actielijn 3.2.2. Stimuleren van kennisintensieve (door)starters op het kennisgebied Technology

Projecten zijn gericht op het stroomlijnen van de organisatie van vraag en aanbod van durfkapitaal, of op het organiseren van coachingtrajecten voor kennisintensieve (door)startende ondernemers in Oost-Nederland op het kennisgebied Technology. Trajecten gericht op het delen van faciliteiten ten behoeve van kennisintensieve (door)startende ondernemers in Oost-Nederland op het kennisgebied Technology passen binnen deze actielijn.

Actielijn 3.2.3. Ruimte scheppen voor hoogwaardige, kennisintensieve bedrijven op het kennisgebied Technology

Projecten zijn gericht op het tijdig beschikbaar komen van hoogwaardige bedrijventerreinen in Oost-Nederland ten behoeve van innovatieve bedrijven op het kennisgebied Technology. Projecten gericht op daadwerkelijke aanleg of herstructurering van bedrijventerreinen vallen hier niet onder.

Programmalijn 3.3. Waarborgen van voldoende, kwalitatief hoogwaardige kenniswerkers op het kennisgebied Technology

De inzet is er op gericht dat bedrijven in Oost-Nederland op het kennisgebied Technology de beschikking hebben over een in kwalitatieve of kwantitatieve termen voldoende instroom van kenniswerkers met een opleidingsniveau van HBO of hoger.

Actielijn 3.3.1. Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt op het kennisgebied Technology

Projecten zullen worden ontwikkeld gericht op een effectievere samenwerking tussen onderwijsinstellingen en ondernemers op het kennisgebied Technology in Oost-Nederland ten behoeve van een betere aansluiting van universitaire of HBO-opleidingen op de door ondernemers gevraagde kennis of vaardigheden.

Actielijn 3.3.2. Behouden en aantrekken van hoogwaardige kenniswerkers op het kennisgebied Technology

Projecten zijn er op gericht om werknemers, die ondernemers op het kennisgebied Technology in Oost-Nederland dreigen te verlaten, binnen dit cluster in Oost-Nederland nieuwe uitdagingen te bieden, of op het aantrekken van hoogwaardige kenniswerkers voor ondernemers op het kennisgebied Technology in Oost-Nederland.

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Bijlage als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007 gebiedsgerichte programma’s

Gebiedsgericht programma Noordvleugel Randstad

[Vervallen per 01-01-2009]

Programmalijn A1: Het scheppen van randvoorwaarden voor de uitbouw van de creatieve industrie in het gebied Noordvleugel Randstad

Projecten dragen bij aan de ontwikkeling van de creatieve industrie in het gebied Noordvleugel Randstad door het verbinden van ondernemers of onderzoeksorganisaties uit verschillende delen van de creatieve industrie, het stimuleren van samenwerking tussen de creatieve industrie en andere economische sectoren, het investeren in creatief talent of het verbeteren van de internationale positie van de creatieve industrie. Onder creatieve industrie vallen kunsten, ICT, (nieuwe) media, entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.

Actielijn A1a: Het vergroten van het organiserende vermogen van de creatieve industrie

Projecten zijn gericht op organisatorische dan wel digitale verbinding of op het stimuleren van samenwerking tussen ondernemers, onderzoeksorganisaties binnen de creatieve industrie in het gebied Noordvleugel Randstad, of tussen ondernemers, onderzoeksorganisaties binnen de creatieve industrie enerzijds en ondernemers in andere economische sectoren anderzijds in het gebied Noordvleugel Randstad.

Actielijn A1b: Het investeren in creatief talent

Projecten richten zich op het beschikbaar komen van bestaande fysieke ruimte voor ondernemers in de creatieve industrie in het gebied Noordvleugel Randstad, aan het adviseren of ontwikkelen van talent of aan het ontwikkelen van een topinstituut voor creatieve industrie in het gebied Noordvleugel Randstad.

Actielijn A1c: Het stimuleren van doorgroei van startende bedrijven

Projecten richten zich op het stimuleren van de doorgroei van innovatieve, startende ondernemers in de creatieve industrie door het verbeteren van ondernemerscompetenties van ondernemers in de creatieve industrie of het verbeteren van de toegang tot de kapitaalmarkt van ondernemers in de creatieve industrie in het gebied Noordvleugel Randstad of het beschikbaar stellen van faciliteiten aan deze ondernemers.

Actielijn A1d: Proactieve en doelgerichte internationale profilering en acquisitie

Projecten richten zich op proactieve en doelgerichte internationale profilering van (onderdelen) van de creatieve industrie in Nederland en het buitenland en acquisitie van internationaal georiënteerde ondernemers voor vestiging in het gebied Noordvleugel Randstad als toplocatie voor creatieve industrie of acquisitie van internationale ondernemers in de creatieve industrie. Ook projecten gericht op de bevordering van export door ondernemers in de creatieve industrie in het gebied Noordvleugel Randstad of op de bundeling van regionale initiatieven gericht op acquisitie van ondernemers in de creatieve sector vallen onder deze actielijn.

Programmalijn B1: Versnellen van de groei van het Life Sciences en medisch cluster

Projecten dragen bij aan het versnellen van de groei van activiteiten gericht op de ontwikkeling en toepassing van moleculaire biologische en celbiologische technieken die leiden tot economische activiteiten in het gebied Noordvleugel Randstad.

Actielijn B1a: Organiserend vermogen van de kennisinfrastructuur vergroten

Projecten richten zich op het tot stand komen van een betere samenhang tussen de activiteiten die regionaal ingezet worden ter bevordering van het life sciences en medisch cluster in het gebied Noordvleugel Randstad of waar dit voor de ontwikkeling van life sciences binnen de Noordvleugel functioneel is, samenwerking met partners buiten het gebied Noordvleugel Randstad. Projecten die bijdragen aan netwerkvorming tussen ondernemers, tussen onderzoeksorganisaties, tussen financiers of tussen publieke cofinanciers in het life sciences en medisch cluster in het gebied Noordvleugel Randstad vallen ook onder deze actielijn.

Actielijn B1b: Bevorderen van de groei van het Life Sciences en medisch cluster

Projecten richten zich op het verbeteren van de voorwaarden voor verdere groei van het Life Sciences en medisch cluster in het gebied Noordvleugel Randstad of op grotere aandacht voor ondernemerschap in het curriculum van de opleidingen in de life sciences en het medisch cluster in het gebied Noordvleugel Randstad, het versnellen van het valorisatie- en commercialisatieproces van kennis, het verbeteren van ondernemerscompetenties, het bevorderen van probleemgerichte en vraaggestuurde innovatie, de verbetering van de toegang tot de kapitaalmarkt, het delen van faciliteiten, verbetering van de bedrijfsvestigingsvoorwaarden of op internationale profilering van het life sciences en medisch cluster in het gebied Noordvleugel Randstad, in samenhang met andere gebieden.

Programmalijn C1: Het ondersteunen van de ontwikkeling van kansrijke clusters met een grote toegevoegde waarde op het gebied van innovatieve logistiek en handel

Projecten dragen bij aan het versterken van de logistieke ketens in het cluster aerospace (materieel, applicatiesoftware, technologie, training), mode, fresh (geconditioneerd vervoerde goederen) of medisch/life sciences (pharma, biotechnologie, medische technologie) in het gebied Noordvleugel Randstad. De versterking van logistieke ketens is gericht op de optimalisatie van afhandeling, verwerking en aansturing van goederenstromen (import en export) en draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de Noordvleugel Randstad als vestigingsplaats en regio om in te ondernemen.

Actielijn C1a: Integrale Ketenaanpak van kansrijke sectoren, waarbij een koppeling wordt gelegd tussen logistiek en andere onderdelen van de keten

Projecten richten zich op de integratie van diensten, versterking van de ketenoverstijgende samenwerking, het vergroten van de naamsbekendheid of de gezamenlijke positionering van logistiek en handel in het cluster aerospace (materieel, applicatiesoftware, technologie, training), mode, fresh (geconditioneerd vervoerde goederen) of medisch/life sciences (pharma, biotechnologie, medische technologie) in het gebied Noordvleugel Randstad of van de logistieke ketens in andere clusters die in potentie uit kunnen groeien tot ketens van substantieel economisch belang voor het gebied Noordvleugel Randstad.

Actielijn C1b: Optimalisatie van afhandeling, verwerking en aansturing goederenstromen (import en export)

Projecten richten zich op de optimalisatie van de afhandeling, verwerking en aansturing van goederenstromen (import en export) in het gebied Noordvleugel Randstad. In de logistieke ketens die centraal worden gesteld spelen de luchthaven Schiphol of de haven van Amsterdam een belangrijke rol. De efficiencyverbetering in de logistieke organisatie draagt bij aan de internationale concurrentiepositie van het gebied Noordvleugel Randstad door verbetering van de aantrekkelijkheid als vestigingsplaats en regio om in te ondernemen.

Programmalijn C2: Het versterken van ontwikkeling op logistiek gebied

Projecten dragen bij aan het ontwikkelen en stroomlijnen van logistieke processen, concepten of technologieën in het cluster aerospace (materieel, applicatiesoftware, technologie, training), mode, fresh (geconditioneerd vervoerde goederen) of medisch / life sciences (pharma, biotechnologie, medische technologie) in het gebied Noordvleugel Randstad.

Actielijn C2a: Ontwikkelen van logistieke processen en technologieën

Projecten richten zich op het ontwikkelen en stroomlijnen van logistieke processen, concepten of technologieën in het cluster aerospace (materieel, applicatiesoftware, technologie, training), mode, fresh (geconditioneerd vervoerde goederen) en medisch/life sciences (pharma, biotechnologie, medische technologie) het gebied Noordvleugel Randstad waardoor de administratieve of fysieke stromen in het logistieke proces geoptimaliseerd worden, met aandacht voor intermodale vervoerconcepten (multimodaliteit).

Programmalijn D1: versterken van de internationale concurrentiepositie door verbeteren van stedentoerisme en vernieuwen van toeristische sterktes

Projecten dragen bij aan het accommoderen van internationaal stedentoerisme of het innoveren van toeristische dienstverlening en producten in het gebied Noordvleugel Randstad.

Actielijn D1a: Verbeteren van het internationale stedentoerisme en ontwikkeling nieuwe markten via wisselwerking regio en Amsterdam

Projecten richten zich op het beter benutten van hotelcapaciteit of congresfaciliteiten in het gebied Noordvleugel Randstad, integrale internationale promotie van het gebied Noordvleugel Randstad (met Amsterdam als internationale toeristische trekpleister) of een betere presentatie van sterkten op het gebied van creativiteit en historie.

Actielijn D1b: Realiseren onderscheidende attracties en evenementen

Projecten richten zich op het realiseren van nieuwe onderscheidende internationale attracties of op het realiseren van een nieuw grootschalig terugkerend evenement in het gebied Noordvleugel Randstad.

Programmalijn D2: Versterken van de internationale concurrentiepositie

Projecten dragen bij aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van het gebied Noordvleugel Randstad als toplocatie voor congressen of tentoonstellingen of het ontwikkelen van een profilering op creatieve industrie, life sciences en medisch cluster, innovatieve logistiek en handel, kennisintensieve zakelijke diensten of toerisme en congressen in het gebied Noordvleugel Randstad.

Actielijn D2a: Versterken van de concurrentiepositie in het congres- en tentoonstellingswezen

Projecten richten zich op het stimuleren van samenwerking in het gebied Noordvleugel Randstad tussen ondernemers of tussen een ondernemer en een publieke cofinancier of onderzoeksorganisatie bij het organiseren van een congres of tentoonstelling of op gezamenlijke acquisitie door een ondernemer en een publieke financier of onderzoeksorganisatie in het gebied Noordvleugel Randstad van een wetenschappelijk congres op het gebied van het life sciences en medisch cluster, creatieve industrie, innovatieve logistiek en handel, kennisintensieve zakelijke diensten of kennistransfer.

Actielijn D2b: Het bereiken van nieuwe markten

Projecten richten zich op het versterken van de samenwerking tussen een ondernemer en een publieke cofinancier in het gebied Noordvleugel Randstad gericht op het beter toesnijden van het toeristisch product van het gebied Noordvleugel Randstad op de wensen van de (zakelijke) toeristen uit Azië.

Actielijn D2c: Het ontwikkelen van een profilering op sectorale speerpunten

Projecten richten zich op het ontwikkelen van het imago in het buitenland van het gebied Noordvleugel Randstad op het gebied van life sciences en medisch cluster, creatieve industrie, logistiek en kennisintensieve zakelijke diensten.

Programmalijn E1: Versterking van het kennisnetwerk, van relaties tussen onderzoeksorganisaties en ondernemers en van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Projecten dragen bij aan versterking van het kennisnetwerk, van de relaties tussen onderzoeksorganisaties en ondernemers of van de aansluiting van het door onderzoeksorganisaties in het gebied Noordvleugel Randstad geboden onderwijs op de eisen die ondernemers in de creatieve industrie, life sciences en medisch, innovatieve logistiek en handel of kennisintensieve zakelijke diensten in het gebied Noordvleugel Randstad stellen aan de kennis en vaardigheden van hun personeel. Hierbij wegen de kernthema’s van het programma Noordvleugel Randstad mee.

Actielijn E1a: Het verbeteren van de wisselwerking tussen onderzoeksorganisaties, onderwijsinstellingen en ondernemers

Projecten richten zich op valorisatie of diffusie van kennis of op het formuleren van de eisen die ondernemers in het gebied Noordvleugel Randstad stellen ten aanzien van de vaardigheden en kennis waarover hun personeel moet beschikken en het laten aansluiten van het onderwijs in het gebied Noordvleugel Randstad op die eisen.

Programmalijn E2: Verbeteren van het organiserend vermogen van het cluster kennisintensieve zakelijke diensten

Projecten richten zich op het verbeteren van het innovatieve vermogen van kennisintensieve zakelijke diensten en het toegankelijk maken van innovaties op dit gebied voor MKB ondernemers in het gebied Noordvleugel Randstad. Tot de kennisintensieve zakelijke diensten worden ondernemers gerekend in de productie-intensieve diensten (banken, verzekeringswezen, pensioenfondsen, telecommunicatie) of de professionele, kennisintensieve diensten (financiële dienstverlening, advocatuur, management consulting en ICT consulting).

Actielijn E2a: Verbeteren van het organiserend vermogen van het cluster kennisintensieve zakelijke diensten

Projecten richten zich op het verbeteren van het organiserend vermogen van ondernemers of onderwijsinstellingen in het cluster kennisintensieve zakelijke diensten in het gebied Noordvleugel Randstad door het versterken van de kennisbasis of het ontwikkelen van ICT gebaseerde diensten.

Actielijn E2b: Innovaties op het gebied van kennisintensieve zakelijke diensten

Projecten richten zich op de formulering en uitwerking van sectoroverstijgende innovatiestrategieën, het opstellen door ondernemers in het cluster kennisintensieve zakelijke diensten in het gebied Noordvleugel Randstad van gezamenlijke toekomstscenario’s voor de ontwikkeling van markten en technologie(ën) en daaruit voortvloeiende bedrijfsstrategieën (‘business roadmaps’), of de ontwikkeling van in of buiten het cluster toepasbare innovaties in producten en diensten door ondernemers in het cluster kennisintensieve zakelijke diensten in het gebied Noordvleugel Randstad.

Bijlage 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Bijlage als bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007 gebiedsgerichte programma’s

Gebiedsgericht programma Zuidvleugel Randstad

[Vervallen per 01-01-2009]

Programmalijn A1: Innovaties en versterking netwerken in transport, logistiek en handel in de Zuidvleugel

Inzet is om ondernemers in het gebied Zuidvleugel Randstad te ondersteunen bij het ontwikkelen of toepassen van innovaties in een product, dienst of procedé in transport, logistiek of handel. Ook wordt ingezet op het versterken van netwerken in transport, logistiek of handel binnen het gebied Zuidvleugel Randstad, of op intensievere samenwerking tussen ondernemers in transport, logistiek of handel in het gebied Zuidvleugel, al dan niet met ondernemers in een ander gebied.

Actielijn A1a: Toepassing innovaties

Projecten zijn gericht op het (ondersteunen van ondernemers bij het) ontwikkelen van een innovatie in een product, dienst of procedé op het gebied van transport, logistiek of handel, of op het versterken van het vermogen van ondernemers in het gebied Zuidvleugel Randstad om innovaties op het gebied van transport, logistiek of handel toe te passen in producten of diensten.

Actielijn A1b: Versterken netwerken in transport, logistiek of handel

Projecten zijn gericht op het aan elkaar verbinden van commerciële activiteiten op het gebied van transport, logistiek of handel in het gebied Zuidvleugel Randstad, of op het aan elkaar verbinden van die commerciële activiteiten met soortgelijke activiteiten in een ander gebied in Nederland.

Programmalijn A2: Bijdragen aan nieuwe industriële activiteiten in het Haven- en Industrie Complex

Inzet is om bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe industriële activiteiten in het Haven- en Industrie Complex in het gebied Zuidvleugel Randstad of aan snellere toepassing van nieuwe technologie die bijdraagt aan verhoogde procesefficiency in de chemie in het Haven en Industrie Complex in het gebied Zuidvleugel Randstad.

Actielijn A2a: Ontwikkelen nieuwe industrie

Projecten zijn gericht op het (stimuleren van het) ontwikkelen van een nieuw industrieel product, procedé of dienst door een ondernemer in het Haven- en Industrie Complex in het gebied Zuidvleugel Randstad.

Actielijn A2b: Efficiency productieprocessen

Projecten zijn gericht op de ontwikkeling of toepassing door een ondernemer in het gebied Zuidvleugel van de Randstad van een innovatie die bijdraagt aan verbetering van de procesefficiency in de (petro) chemie in het gebied Zuidvleugel Randstad.

Programmalijn A3: Betere aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs in Haven- en Industrie Complex

Inzet is om het onderwijs in het gebied Zuidvleugel Randstad beter te laten aansluiten op de vraag naar de kennis en vaardigheden van personeel bij ondernemers in chemie, logistiek, transport en handel in het Haven- en Industrie Complex.

Actielijn A3a: Ontwikkeling vraaggerichte opleidingstrajecten HIC

Projecten zijn gericht op het formuleren van de eisen die ondernemers in het Haven- en Industrie Complex in het gebied Zuidvleugel Randstad stellen ten aanzien van de vaardigheden en kennis waarover hun personeel moet beschikken of het in samenwerking met ondernemers ontwikkelen van een op die eisen toegesneden (v)mbo- of hbo-opleidingstraject in het gebied Zuidvleugel Randstad.

Programmalijn B1: Versterking cluster glastuinbouwtoeleveranciers

Inzet is om de concurrentiepositie van het cluster van glastuinbouwtoeleveranciers in het gebied Zuidvleugel Randstad te versterken door de ontwikkeling of toepassing van een innovatie in de bouw van kassen of hoogwaardige systemen in en om de kas, of de ontwikkeling of toepassing van een door een toeleverancier ontwikkelde innovatie buiten het glastuinbouwtoeleverancierscluster in het gebied Zuidvleugel Randstad.

Actielijn B1a: Ontwikkeling en toepassing innovaties

Projecten zijn gericht op de ontwikkeling of bredere toepassing van een innovatie in kassenbouw of een hoogwaardig systeem in of om de kas in het gebied Zuidvleugel Randstad. Aan de uitvoering van het project leveren ten minste twee ondernemers een substantiële bijdrage.

Actielijn B1b: Samenwerking toepassing innovatie binnen of buiten het toeleverancierscluster

Projecten zijn gericht op het ontwikkelen of toepassen van een innovatie door een glastuinbouwtoeleverancier in het gebied Zuidvleugel Randstad in samenwerking met een ondernemer uit een andere sector.

Programmalijn B2: Betere aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs in het glastuinbouwtoeleverancierscluster

Inzet is om het onderwijs in het gebied Zuidvleugel Randstad beter te laten aansluiten op de vraag naar de kennis en vaardigheden van personeel bij ondernemers in het glastuinbouwtoeleverancierscluster in het gebied Zuidvleugel Randstad.

Actielijn B2a: Ontwikkeling vraaggerichte opleidingstrajecten glastuinbouwtoeleveranciers

Projecten zijn gericht op het formuleren van de eisen die ondernemers in het glastuinbouwcluster in het gebied Zuidvleugel Randstad stellen aan de vaardigheden en kennis op het gebied van nieuwe technologieën en werkprocessen in de kas waarover hun personeel moet beschikken of op het in samenwerking met ondernemers ontwikkelen van een op die eisen toegesneden (v)mbo- of hbo-opleidingstraject in het gebied Zuidvleugel Randstad.

Programmalijn B3: Stimuleren ontwikkeling van of samenwerking op campussen glastuinbouwtoeleveranciers

Ingezet wordt op het stimuleren van de onderlinge samenwerking tussen ondernemers, of tussen ondernemers en een onderzoeksorganisatie, op een bestaand of nieuw bedrijventerrein in het gebied Zuidvleugel Randstad voor kennisintensieve ondernemers en een onderzoeksorganisatie op het gebied van glastuinbouwtoeleveranties.

Actielijn B3a: Versterking samenwerking op campussen glastuinbouwtoeleveranciers

Projecten zijn gericht op de ontwikkeling van een bedrijventerrein in het gebied Zuidvleugel Randstad voor kennisintensieve glastuinbouwtoeleveranciers en een onderzoeksorganisatie, of op het versterken van de samenwerking tussen glastuinbouwtoeleveranciers of tussen glastuinbouwtoeleveranciers en een onderzoeksorganisatie op een bedrijventerrein in het gebied Zuidvleugel Randstad. Projecten gericht op het bieden van gezamenlijke faciliteiten of uitwisseling van kennis vallen ook onder deze actielijn.

Programmalijn C1: Vergroting economische spin-off in security

Ingezet wordt op vergroting van de economische spin-off van de kennis bij ondernemers of onderzoeksorganisaties in het gebied Zuidvleugel Randstad met betrekking tot technologie ten behoeve van terrorismebestrijding en handhaving van de openbare orde.

Actielijn C1a: Versterking toepassing technologie ten behoeve van terrorismebestrijding en openbare orde handhaving

Projecten zijn gericht op meer bedrijvigheid in, of de (bredere) toepassing van bij ondernemers of onderzoeksorganisaties in het gebied Zuidvleugel Randstad aanwezige kennis van, technologie ten behoeve van terrorismebestrijding en openbare orde handhaving.

Programmalijn C2: Vergroting economische spin-off internationale opleidingen

Ingezet wordt op vergroting van de economische spin-off van internationale opleidingen expertise en andere vormen van juridische dienstverlening op het gebied van internationaal recht, vrede en veiligheid die aangeboden worden door een onderzoeksorganisatie of een ondernemer in het gebied Zuidvleugel Randstad op dat gebied.

Actielijn C2a: Ontwikkeling opleidingen (internationaal) recht, vrede of veiligheid

Projecten zijn gericht op het stimuleren van meer bedrijvigheid in het gebied Zuidvleugel Randstad op het terrein van het bieden van internationale opleidingen of het ontwikkelen van andere vormen van juridische of rechtsstatelijke dienstverlening op het gebied van (internationaal) recht, vrede of veiligheid.

Actielijn C2b: Ontwikkeling vraaggerichte opleidingstrajecten internationaal recht, vrede en veiligheid

Projecten zijn gericht op het formuleren van de eisen die onderzoeksorganisaties, internationale organisaties of ondernemers in het cluster (internationaal) recht, vrede of veiligheid in het gebied Zuidvleugel Randstad stellen aan de vaardigheden en kennis waarover haar personeel moet beschikken of het in samenwerking met ondernemers, onderzoeksorganisaties of internationale organisaties ontwikkelen van een op die eisen toegesneden (bachelor- of master-) opleidingstraject in het gebied Zuidvleugel Randstad.

Programmalijn D1: Stimuleren samenwerking life & health sciences

Ingezet wordt op het stimuleren van de onderlinge samenwerking tussen ondernemers, of tussen ondernemers en een onderzoeksorganisatie, bij het ontwikkelen van economische activiteiten op het gebied van de life & health sciences in het gebied Zuidvleugel Randstad.

Actielijn D1a: Campussen life & health sciences

Projecten zijn gericht op het versterken van de samenwerking tussen ondernemers, of tussen ondernemers en een onderzoeksorganisatie op een bestaand bedrijventerrein in het gebied Zuidvleugel Randstad voor kennisintensieve ondernemers en een onderzoeksorganisatie (‘campus’) op het gebied van de life & health sciences. Projecten zijn gericht op het bieden van gezamenlijke faciliteiten voor onderzoek of ontwikkeling of uitwisseling van kennis vallen ook onder deze actielijn. Projecten gericht op fundamenteel of industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling vallen daar niet onder.

Actielijn D1b: Versterking samenwerking life & health sciences

Projecten zijn gericht op versterking van de samenwerking tussen ondernemers op het gebied van de life & health sciences in het gebied Zuidvleugel Randstad of tussen een ondernemer en een onderzoeksorganisatie op het gebied van de life & health sciences in het gebied Zuidvleugel Randstad, bij het (stimuleren van het) toepassen van een innovatie door een ondernemer in het gebied Zuidvleugel Randstad. Projecten gericht op fundamenteel of industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling vallen daar niet onder.

Programmalijn D2: Betere aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs in life & health sciences

Inzet is om het onderwijs in het gebied Zuidvleugel Randstad beter te laten aansluiten op de vraag naar de kennis en vaardigheden van personeel bij ondernemers in het life & health sciences cluster in het gebied Zuidvleugel Randstad.

Actielijn D2a: Ontwikkeling vraaggerichte opleidingstrajecten life & health sciences

Projecten zijn gericht op het formuleren van de eisen die ondernemers in het cluster life & health sciences in het gebied Zuidvleugel Randstad stellen aan de vaardigheden of kennis waarover hun personeel moet beschikken of het in samenwerking met die ondernemers ontwikkelen van een op de bovengenoemde eisen toegesneden (v)mbo- of hbo-opleidingstraject voor het gehele gebied Zuidvleugel Randstad.

Actielijn D2b: Versnelling settling in proces kennismigranten

Projecten zijn gericht op de versnelling van het ‘settling in’ proces van kennismigranten voor ondernemers en onderzoeksorganisaties op het gebied van life & health sciences in het gebied Zuidvleugel Randstad door middel van bundeling van de dienstverlening samenhangend met vestiging in het gebied Zuidvleugel Randstad van deze kennismigranten. Afstemming met (de ontwikkeling van) nationaal beleid is daarbij een voorwaarde.

Bijlage 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Gebiedsgericht programma als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007 gebiedsgerichte programma’s.

Deze bijlage behoort bij de regeling van de Minister van Economische Zaken van 11 juli 2007,

nr. WJZ 7084223, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies in het kader van gebiedsgerichte projecten in de gebieden Oost-Nederland, Noordvleugel Randstad, Zuidvleugel Randstad, Zuidwest-Nederland en Zuidoost-Nederland (Subsidieregeling pieken in de delta 2007 gebiedsgerichte programma’s)

Gebiedsgericht programma Zuidwest-Nederland

[Vervallen per 01-01-2009]

A. Procesindustrie: aan de top blijven als internationaal sterk competitieve regio

[Vervallen per 01-01-2009]

A1. Programmalijn maintenance: internationale hotspot hoogwaardig technologisch onderhoud

[Vervallen per 01-01-2009]

De ambitie is dat Zuidwest-Nederland in 2010 het gebied is dat excelleert op het gebied van hoogwaardig technisch onderhoud (maintenance). Daartoe wordt ingezet op de ontwikkeling van nieuwe methoden, technologieën, producten en diensten op het gebied van maintenance van de kapitaalintensieve complexen in het gebied Zuidwest-Nederland. Ook wordt ingezet op de ontwikkeling van kennis en het vermarkten en de verspreiding hiervan door onderzoeksorganisaties of bedrijven in het gebied Zuidwest-Nederland, ten einde nieuwe bedrijfsontwikkelingen bij bestaande bedrijven te bevorderen of nieuwe bedrijven aan te trekken.

Actielijn A1a. ontwikkelen en implementeren van geavanceerde kennis op het gebied van maintenance

Projecten hebben tot doel om door middel van samenwerking tussen bedrijven onderling of met onderzoeksorganisaties bij de ontwikkeling en toepassing van nieuwe onderhoudstechnologieën, de concurrentiepositie van de kapitaalintensieve procesindustrie in Zuidwest-Nederland te versterken.

Actielijn A1b. verzamelen, ontsluiten en vermarkten van maintenance-kennis en -⁠toepassingen

Projecten hebben tot doel om de bij bedrijven en onderzoeksorganisaties in het maintenancecluster in Zuidwest-Nederland aanwezige praktische kennis en toepassingen op het gebied van maintenance te verzamelen en toegankelijk te maken voor het midden- en kleinbedrijf in het maintenancecluster in Zuidwest-Nederland.

Actielijn A1c. inrichting, promotie en samenhang maintenance opleidingen

Projecten zijn gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen MBO en HBO-maintenance-opleidingen in Zuidwest-Nederland en op het beter doen aansluiten van het aangeboden onderwijs in deze maintenance-opleidingen op de eisen die bedrijven in het maintenancecluster in Zuidwest-Nederland stellen ten aanzien van de vaardigheden en kennis van personeel. Aan de uitvoering van het project leveren tenminste één beroepsonderwijsinstelling en één ondernemer een substantiële bijdrage.

Actielijn A1d. Het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid op het gebied van maintenance en de daarmee direct samenhangende bedrijvigheid binnen de maintenance-keten

Projecten hebben tot doel om meer innovatieve bedrijvigheid op het gebied van maintenance en de daarmee direct samenhangende bedrijvigheid binnen de maintenanceketen op het gebied van logistiek en ICT in Zuidwest-Nederland te bevorderen en daarmee bij te dragen aan versterking en verbreding van het maintenancecluster in Zuidwest-Nederland.

A2. Programmalijn bio-energie: Zuidwest-Nederland centrum voor nieuwe energiebronnen.

[Vervallen per 01-01-2009]

De ambitie is dat Zuidwest-Nederland in 2010 het centrum is waar ontwikkeling, productie en toepassing van bio-energie plaatsvindt. De inzet is gericht op het ontwikkelen en toepassen van bio-energiebronnen en aantrekken van nieuwe bedrijvigheid op het gebied van ontwikkeling, productie en toepassing van bio-energie in Zuidwest-Nederland.

Actielijn A2a. ontwikkelen en vermarkten van kennis en toepassingen van duurzaam grondstoffengebruik en bio- energievoorziening.

Projecten hebben tot doel om de concurrentiepositie van de bio-energiesector in Zuidwest-Nederland te versterken door middel van samenwerking tussen bedrijven onderling of met onderzoeksorganisaties in Zuidwest-Nederland op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe technologie voor duurzaam grondstoffenverbruik, bio-energievoorziening en een beter gebruik van bestaande reststromen. De technologie zal moeten voldoen aan eisen die in de toekomst gesteld gaan worden inzake leveringsbetrouwbaarheid, CO2 neutraliteit, milieuvriendelijkheid en efficiency. Projecten dragen bij aan de realisatie van een schaalsprong ten opzichte van de ons omringende landen.

B. Logistiek: logistieke hotspot tussen twee mainports.

[Vervallen per 01-01-2009]

B1. Programmalijn: aantrekken nieuwe logistieke bedrijvigheid

[Vervallen per 01-01-2009]

De ambitie is om meer logistieke dienstverleners naar Zuidwest-Nederland te trekken door middel van verbetering van het vestigingsklimaat en door middel van gezamenlijke internationale promotie van Zuidwest-Nederland als aantrekkelijke vestigingsplaats voor logistieke dienstverleners. Beoogd resultaat is het aantrekken van nieuwe goederenstromen met een hoge(re) toegevoegde waarde.

Actielijn B1a. gerichte positionering van Zuidwest-Nederland als logistieke topregio

Projecten hebben tot doel om Zuidwest-Nederland als vestigingsplaats voor toonaangevende logistieke dienstverleners in binnen- en buitenland te promoten. Dit zal in nauwe samenwerking tussen onderzoeksorganisaties, bedrijven en overheden uit Zuidwest-Nederland moeten geschieden.

Actielijn B1b. professionalisering, promotie en samenhang logistieke opleidingen in aansluiting op vraag arbeidsmarkt

Projecten hebben tot doel om te komen tot een adequate opleidingsstructuur en vergroting van de instroom van studenten en leerlingen in het logistieke vakgebied in Zuidwest-Nederland. Daarbij zal kwalitatief hoogwaardig onderwijs worden afgestemd op de toekomstige vraag. De samenhang tussen de logistieke opleidingen op HBO-, MBO- en VMBO-niveau in Zuidwest-Nederland dient daarbij versterkt te worden.

B2. Programmalijn: innovatie binnen bestaande logistieke ketens

[Vervallen per 01-01-2009]

De ambitie is om vernieuwingen en doorbraken in de productie- en distributieketen te realiseren door nieuwe kennis en concepten toe te passen bij bedrijven in Zuidwest-Nederland, of door het uitwisselen van logistieke kennis en logistieke concepten, die bovendien snel en gemakkelijk toegankelijk gemaakt worden voor logistieke bedrijven in Zuidwest-Nederland.

Actielijn B2a. uitwisseling kennis en kunde tussen grootbedrijf en midden- en kleinbedrijf

Projecten zijn gericht op het stimuleren van de toepassing van innovatieve concepten door bedrijven in Zuidwest-Nederland door gebruik te maken van kennis van grote bedrijven of onderzoeksorganisaties in Zuidwest-Nederland of op het door grote bedrijven en MKB-bedrijven in Zuidwest-Nederland gezamenlijk ontwikkelen en toepassen van nieuwe innovaties. De daarmee ontwikkelde kennis wordt algemeen beschikbaar gesteld voor het bedrijfsleven.

B3. Programmalijn: innovatie tussen bestaande logistieke ketens

[Vervallen per 01-01-2009]

De ambitie is om grotere goederenstromen naar Zuidwest-Nederland te halen en deze efficiënter te verwerken door het optimaal benutten van de multimodale knooppunten in het gebied Moerdijk–Terneuzen–Vlissingen in combinatie met het slim combineren en koppelen van logistieke stromen en modaliteiten van afzonderlijke bedrijven in Zuidwest-Nederland. Aansluiting op de wensen van de producenten of verladers nu en in de toekomst is daarbij een voorwaarde.

Actielijn B3a. bevorderen van efficiënte en gebundelde logistieke stromen

Projecten hebben tot doel om de multimodale capaciteit in Zuidwest-Nederland te vergroten en bij te dragen aan betere benutting en afstemming van verschillende modaliteiten (spoor, water, weg, buisleiding) in Zuidwest-Nederland, waardoor efficiëntere en gebundelde logistieke stromen ontstaan.

C. Toerisme: trendbreuk en optimaliseren toeristisch potentieel

[Vervallen per 01-01-2009]

C1. Programmalijn: aantrekken van kwalitatief hoogwaardige, innoverende bedrijven en nieuwe markten

[Vervallen per 01-01-2009]

De ambitie is om de concurrentiepositie van Zuidwest-Nederland als toeristische bestemming te vergroten door het aantrekken van kwalitatief hoogwaardige en innoverende bedrijven en investeerders die bereid en in staat zijn om te investeren in de ontwikkeling van nieuwe aansprekende toeristische producten in Zuidwest-Nederland in samenwerking met bedrijven in de zorg, agri-business, cultuur of watergerelateerde bedrijven in Zuidwest-Nederland.

Actielijn C1a. innovaties bevorderen in product–marktcombinaties

Projecten zijn gericht op het identificeren en tot stand brengen van kansrijke allianties tussen de toeristische sector en andere sectoren in Zuidwest-Nederland, die leiden tot nieuwe producten waarmee nieuwe markten worden bereikt voor Zuidwest-Nederland, of op innovaties van het bestaande aanbod aan toeristische producten van Zuidwest-Nederland. De projecten dienen in alle gevallen een substantiële bijdrage te leveren aan de groei van de toeristische economie in Zuidwest-Nederland.

C2. Programmalijn: versterken en ontsluiten van de kennisinfrastructuur

[Vervallen per 01-01-2009]

De ambitie is de opbouw van een kennisnetwerk in Zuidwest-Nederland waardoor praktisch toepasbare kennis over toerisme wordt opgebouwd, toegankelijk gemaakt en verspreid. Dit netwerk omvat bestaande onderzoeksorganisaties, toeristische ondernemers en overheden in Zuidwest-Nederland. Projecten dienen een versnelling te realiseren in de innovatie en vermarkting van het toeristisch product in Zuidwest-Nederland

Actielijn C2a. kennisnetwerk voor toeristische innovatie

Projecten zijn gericht op het beschikbaar komen van kennis die aansluit op kennisvragen van ondernemers en overheden in Zuidwest-Nederland voor de productontwikkeling en de vermarkting van het toeristisch product Zuidwest-Nederland.

Bijlage 5

[Vervallen per 01-01-2009]

Bijlage als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007 gebiedsgerichte programma’s

Gebiedsgericht programma Zuidoost-Nederland

[Vervallen per 01-01-2009]

Programmalijn Kennis

[Vervallen per 01-01-2009]

Het stimuleren van de samenwerking bij gerichte kennisontwikkeling op de kennisas high tech systemen & materialen in het gebied Zuidoost-Nederland.

Actielijn 1.1: Het stimuleren van de samenwerking op het gebied van de kennisontwikkeling voor high tech systemen en materialen in het gebied Zuidoost-Nederland

Projecten zijn gericht op industrieel onderzoek op het gebied van advanced motion systems voor toepassing in de semiconductor en printing industrie, en intelligent autonomous motion systems voor medische (thuis-)toepassingen.

Programmalijn Kunde

[Vervallen per 01-01-2009]

Het stimuleren van de samenwerking op het gebied van ontwikkeling en innovatie tussen MKB-ondernemers onderling en tussen MKB-ondernemers en grootbedrijven met een sterke technologiepositie op het gebied van high tech systemen en materialen, food & nutrition en life sciences & medische technologie in het gebied Zuidoost-Nederland.

Actielijn 2.1: Het stimuleren van samenwerking op het gebied van ontwikkeling en innovatie tussen MKB-ondernemers onderling en tussen MKB-ondernemers en grootbedrijven binnen high tech systemen & materialen, food & nutrition en life sciences & medische technologie in het gebied Zuidoost-Nederland

Projecten zijn gericht op het ontwikkelen van grote, (inter)nationaal onderscheidende clusters tussen MKB-ondernemers onderling of tussen MKB-ondernemers en grootbedrijven op het gebied van nanotechnologie en embedded systemen, semicon en electronic production equipment, medische systemen, automotive, polymeren, performance materials, foodprocessing, gezonde voeding, moleculaire geneeskunde, farma, biomaterialen en toxicogenomics. Deelnemers in het cluster hebben een sterke technologiepositie in het gebied Zuidoost-Nederland. Projecten bestaan uit een combinatie van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling of alleen uit experimentele ontwikkeling en moeten uitmonden in een werkend prototype of een klinische test. Ondernemers in ondersteunende technologieën, onderzoeksorganisaties of zorgactoren kunnen deel uitmaken van de clusters.

Programmalijn Kassa

[Vervallen per 01-01-2009]

Het stimuleren van de samenwerking op het gebied van marktgericht innovatief ondernemerschap en de toepassing van beschikbare kennis en kunde door ondernemers in high tech systemen & materialen, food & nutrition en life sciences & medische technologie, ondernemers in ondersteunende technologieën en onderzoeksorganisaties in het gebied Zuidoost-Nederland.

Actielijn 3.1: Het stimuleren van de samenwerking bij de koppeling van design en technologie binnen high tech systemen & materialen, food & nutrition en life sciences & medische technologie in het gebied Zuidoost-Nederland

Projecten zijn gericht op het stimuleren en faciliteren van nieuw en doorgroeiend ondernemerschap in design of het versterken van netwerken tussen deze designondernemers en ondernemers in high tech systemen en materialen, food & nutrition, en life sciences & medische technologie. Onderzoeksorganisaties kunnen deel uitmaken van deze netwerken.

Actielijn 3.2: Het bevorderen van samenwerking bij de ontwikkeling van applicaties op het gebied van high tech systemen & materialen, food & nutrition en life sciences & medische technologie in het gebied Zuidoost-Nederland

Projecten zijn gericht op het opstellen van gezamenlijke roadmaps voor de ontwikkeling van markten en technologieën en daaruit voortvloeiende bedrijfsstrategieën door ondernemers in high tech systemen & materialen, food & nutrition en life sciences & medische technologie. Onderzoeksorganisaties en ondernemers in de enabling sectoren kunnen deel uitmaken van projecten. Projecten gericht op het oprichten van een nieuwe organisatie of op de financiering van de exploitatie van een bestaande organisatie zijn uitgesloten.

Programmalijn Kenniswerkers

[Vervallen per 01-01-2009]

Het stimuleren van de samenwerking bij de flexibilisering van de arbeidsmarkt voor en voldoende instroom van kenniswerkers voor ondernemers en onderzoeksorganisaties op het gebied van high tech systemen & materialen, food & nutrition en life sciences & medische technologie in het gebied Zuidoost-Nederland.

Actielijn 4.1: Het stimuleren van de samenwerking bij het aantrekken van (toekomstige) kennismigranten op het gebied van high tech systemen & materialen, food & nutrition en life sciences & medische technologie in het gebied Zuidoost-Nederland

Projecten zijn gericht op het door ondernemers werven van kennismigranten of toekomstige kennismigranten (daarmee wordt gedoeld op minimaal master en PhD studenten) die van essentieel belang zijn voor ondernemers en onderzoeksorganisaties op het gebied van high tech systemen & materialen, food & nutrition en life sciences & medische technologie in het gebied Zuidoost-Nederland.

Actielijn 4.2: Het ontwikkelen van internationaal aansprekende opleidingen door ondernemers en onderzoeksorganisaties op het gebied van high tech systemen & materialen, food & nutrition en life sciences & medische technologie in het gebied Zuidoost-Nederland

Projecten zijn gericht op het ontwikkelen van hoogwaardige (bedrijfs-)opleidingen op het gebied van high tech systemen & materialen, food & nutrition en life sciences & medische technologie in het gebied Zuidoost-Nederland die nauw zijn afgestemd op de vraag van een sector of een groep ondernemers. De opleiding is aanvullend aan het reguliere onderwijsaanbod en minimaal op master niveau.

Programmalijn Open innovatie

[Vervallen per 01-01-2009]

Het stimuleren van de samenwerking bij het bevorderen van open innovatie en de ontwikkeling van toonaangevende campussen in het gebied Zuidoost-Nederland.

Actielijn 5.1: Het stimuleren van de samenwerking bij de toepassing van open innovatie door ondernemers en onderzoeksorganisaties op het gebied van high tech systemen & materialen, food & nutrition en life sciences & medische technologie in het gebied Zuidoost-Nederland

Projecten zijn gericht op kennisontwikkeling en structurele verspreiding van kennis over open innovatie naar het MKB. Er wordt alleen een bijdrage verleend voor opstartkosten.

Actielijn 5.2: Het stimuleren van de samenwerking bij de ontwikkeling van toonaangevende campussen in het gebied Zuidoost-Nederland op het gebied van high tech systemen & materialen, food & nutrition en life sciences & medische technologie in het gebied Zuidoost-Nederland.

Projecten zijn gericht op de ontwikkeling van bedrijventerreinen voor kennisintensieve ondernemers of onderzoeksorganisaties op het gebied van high tech systemen & materialen, food & nutrition of life sciences & medische technologie (‘campussen’) rondom reeds op het terrein gevestigde onderzoeksorganisaties of ondernemers met een omvangrijke eigen basisresearch (minstens 200 FTE’s). Projecten moeten leiden tot de vestiging van nieuwe ondernemers op het terrein of de uitbreiding van reeds op het terrein gevestigde ondernemers. Projecten gericht op betere samenwerking tussen op het terrein gevestigde ondernemers en onderzoeksorganisaties, niet zijnde R&D-projecten, passen ook in deze actielijn. Het stimuleren dat ondernemers faciliteiten en apparatuur voor elkaar toegankelijk maken is daarbij mogelijk.

Actielijn 5.3: Het stimuleren van de samenwerking bij de ontwikkeling van facility sharing op het gebied van high tech systemen & materialen, food & nutrition en life sciences & medische technologie in het gebied Zuidoost-Nederland.

Projecten zijn gericht op zeer hoogwaardige onderzoeks- of productiefaciliteiten.

Bijlage 6

[Vervallen per 01-01-2009]

Bijlage als bedoeld in artikel 4, zesde lid, van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007 gebiedsgerichte programma’s

Gebiedsgericht programma Noord-Nederland

[Vervallen per 01-01-2009]

Energie

[Vervallen per 01-01-2009]

Onder energie wordt verstaan: handel en distributie van aardgas, CO2 en brandstoffen, productie van fossiele en niet-fossiele energie en de productie van elektriciteit.

Programmalijn 1 Ontwikkeling aardgashubfunctie

[Vervallen per 01-01-2009]

Inzet is om de rol van Noord-Nederland als mainport voor aardgas (ook in vloeibare vorm) of CO2 te versterken door ontwikkeling van de regio tot een internationaal knooppunt voor handel, doorvoer en opslag van aardgas of CO2.

Actielijn 1

Projecten gericht op kennisontwikkeling ten behoeve van handel, doorvoer en opslag van aardgas of CO2 in Noord-Nederland.

Programmalijn 2 Verwerving sleutelpositie duurzame energie

[Vervallen per 01-01-2009]

Inzet is om Noord-Nederland een zodanige bijdrage te laten leveren aan de nationale productie en het gebruik van duurzame energie, dat de totale Nederlandse productie en het gebruik van duurzame energie binnen vijf jaar vergelijkbaar is met de Europese top van landen die duurzame energie produceren en gebruiken.

Actielijn 2a

Projecten gericht op de vergroting van het gebruik van duurzame energiebronnen door de industrie in Noord-Nederland, waarvoor collectieve fysieke aanpassing van de infrastructuur nodig is.

Actielijn 2b

Projecten gericht op industriële en experimentele kennisontwikkeling in Noord-Nederland voor inzet van biomassa ten behoeve van energieopwekking of biobrandstoffen in Noord-Nederland.

Programmalijn 3 Uitbouw kennisinfrastructuur

[Vervallen per 01-01-2009]

Inzet is om de bestaande kennisinfrastructuur in Noord-Nederland uit te bouwen door verbreding van het industrieel onderzoek of de experimentele ontwikkeling naar nieuwe of verbeterde energiebronnen, door versterkt kwantitatief en kwalitatief aanbod van kenniswerkers vanuit mbo, hbo en wo, of door samenwerking van ondernemers of ondernemers en onderzoeksorganisaties actief op het gebied van energie, met andere sectoren of met ondernemers of onderzoeksorganisaties buiten de grens.

Actielijn 3a

Projecten gericht op het ontwikkelen van nieuwe technieken voor winning of benutting van bronnen van fossiele of duurzame energie.

Actielijn 3b

Projecten gericht op het ontwikkelen van gemeenschappelijke plannen en daarop gebaseerde acties van een Noord-Nederlandse ondernemer met tenminste een andere ondernemer of onderzoeksorganisatie of gemeenten, provincies of openbare lichamen actief op het gebied van energie, ten behoeve van innovatieve toepassing en vermarkting van aardgas en andere gassen.

Actielijn 3c

Projecten gericht op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling op het gebied van energie door een of meer Noord-Nederlandse ondernemers of door tenminste een Noord-Nederlandse onderneming en een onderzoeksorganisatie actief op het gebied van energie, in samenwerking met een of meer ondernemers of onderzoeksorganisaties uit een of meer van de Noord-Nederlandse clusters water, sensortechnologie, agribusiness, of life sciences of toerisme.

Actielijn 3d

Projecten gericht op het voorbereiden van opleidingen of het bieden van hoogwaardige onderwijsfaciliteiten voor kenniswerkers op het gebied van energie.

Actielijn 3e

Projecten gericht op samenwerking tussen Noord-Nederlandse ondernemers of ten minste een ondernemer en onderzoeksorganisaties actief op het gebied van energie met een of meer niet-Nederlandse ondernemers of onderzoeksorganisaties, ten behoeve van industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling op het gebied van energie.

Programmalijn 4 Versterking regionale clustervorming en profilering

[Vervallen per 01-01-2009]

Inzet is het realiseren van vernieuwende ketensamenwerking tussen de energiegerelateerde grote bedrijven met vestigingen in Noord-Nederland en bestaande of nieuw te vormen Noord-Nederlandse toeleveranciers, of het versterken van de nationale en internationale profilering van de regio als toplocatie voor productie, handel en opslag van fossiele en duurzame energie. Onder vernieuwende ketensamenwerking wordt hierbij verstaan een zodanige wisselwerking tussen uitbesteders en toeleveranciers, dat de toeleveranciers voortdurend afdoende zijn geïnformeerd over en ingespeeld op de eisen waar de uitbesteders uit hoofde van de ontwikkelingen in de energiesector mee worden geconfronteerd.

Actielijn 4a

Projecten gericht op vernieuwende ketensamenwerking tussen ondernemers in de energiesector met een vestiging in Noord-Nederland, op het gebied van grootschalige Noord-Nederlandse gas- of elektriciteitsprojecten.

Actielijn 4b

Projecten gericht op vernieuwende ketensamenwerking tussen ondernemers in de energiesector met een vestiging in Noord-Nederland, op het gebied van (hernieuwde) oliewinning.

Actielijn 4c

Projecten gericht op vernieuwende ketensamenwerking tussen ondernemers in de energiesector met een vestiging in Noord-Nederland, gericht op het kunnen inzetten van diverse soorten brandstof (‘brandstofdiversificatie’).

Actielijn 4d

Projecten gericht op het versterken van het internationale profiel van Noord-Nederland als toplocatie voor productie, handel en transport voor fossiele en duurzame energie (‘Energy Valley’).

Actielijn 4e

Projecten gericht op het stimuleren van de vestiging van ondernemers of onderzoeksorganisaties op het gebied van energie in Noord-Nederland.

Water

[Vervallen per 01-01-2009]

Onder watertechnologie wordt verstaan: alle technologieën en technieken ten behoeve van het bereiden, transporteren, leveren, verzamelen, behandelen en (her)gebruiken van drinkwater, proceswater en afvalwater voor en van burgers, huishoudens, industrie, land- en tuinbouw, recreatie en toerisme, alsmede daaraan gelieerde applicatiekennis en kennis en advies over organisatie, beheer en financiering van watertechnologie.

Programmalijn I Versterking van regionale clustervorming en profilering

[Vervallen per 01-01-2009]

Inzet is Noord-Nederland zich te laten ontwikkelen tot Europese toplocatie voor kennis en productie van hoogwaardige watertechnologie en daaraan gerelateerde diensten door versterking van de onderlinge samenwerking tussen ondernemers en onderzoeksorganisaties of vergroting van het aantal ondernemers, onderzoeksorganisaties en opleidingen op het gebied van watertechnologie.

Actielijn 1a

Projecten gericht op het stimuleren van de vestiging in Noord-Nederland.

van ondernemers, onderzoeksorganisaties of opleidingen op het gebied van watertechnologie, die door hun complementaire kennis of goede reputatie bijdragen aan de positie van Noord-Nederland als Europese toplocatie voor watertechnologie.

Actielijn 1b

Projecten gericht op de instandhouding, de uitbouw of de aanpassing aan nieuwe onderzoeksvelden en -bevindingen van de analytische laboratoriumfaciliteiten, de kleinschalige onderzoeksvoorzieningen en grootschaliger onderzoeksopstellingen (‘applicatiefaciliteiten’) in Noord-Nederland voor ondernemers en onderzoeksorganisaties op het gebied van watertechnologie.

Actielijn 1c

Projecten gericht op het faciliteren van de beschikbaarheid van bedrijfsruimten of de toegang tot durfkapitaal voor in Noord-Nederland (door)startende bedrijven die watertechnologische kennis toepassen.

Actielijn 1d

Projecten gericht op de versterking van het organisatievermogen, de gezamenlijke promotie en de ontwikkeling van gezamenlijke strategische toekomstvisies en daarop gebaseerde acties van Noord-Nederlandse, met watertechnologie verbonden ondernemers, onderzoeksorganisaties of gemeenten, provincies of openbare lichamen.

Programmalijn 2 Versterking van valorisatie van watertechnologie

[Vervallen per 01-01-2009]

Inzet is om meer opbrengsten te genereren van bestaande of nieuw te ontwikkelen watertechnologische kennis door intensivering van het industrieel onderzoek en de experimentele ontwikkeling op het gebied van watertechnologie of door profilering van Noord-Nederland als toplocatie voor experimenteel onderzoek naar met watertechnologie gerelateerde nieuwe producten en diensten.

Actielijn 2a

Projecten gericht op onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van watertechnologische kennis via testopstellingen (‘demosites’) in Noord-Nederland.

Actielijn 2b

Projecten waarbij een onderneming of een bestuursorgaan als eerste afnemer (‘launching customer’) van een product of dienst op het gebied van watertechnologie optreedt, of samenwerkingsprojecten tussen tenminste een Noord-Nederlandse ondernemer met ondernemers of onderzoeksorganisaties gericht op het uitvoeren en demonstreren van praktijkgerichte testen van watertechnologische producten of watertechnologische producten en daaraan verbonden diensten, waarbij de schaal van de test overeen komt met uitvoering in de praktijk (‘referentieprojecten’).

Actielijn 2c

Projecten die bijdragen aan de profilering van Noord-Nederland als geschikte testomgeving (‘proeftuin’) voor nieuwe productmarktcombinaties van watertechnologie of daaraan gerelateerde diensten.

Programmalijn 3 Versterken aanwezigheid kenniswerkers

[Vervallen per 01-01-2009]

Inzet is om via het opleiden van kenniswerkers op het gebied van watertechnologie en het stimuleren van aantrekkelijke carrièrepaden voor dergelijke kenniswerkers, het aanbod van kenniswerkers in Noord-Nederland te versterken en daarmee bij te dragen aan de positie van de regio als Europees kenniscentrum voor watertechnologie.

Actielijn 3a

Projecten gericht op het ontwikkelen van traineeships bij ondernemers in het watercluster in Noord-Nederland, waarbij trainees op verschillende plaatsen in het Noord-Nederlandse bedrijfsleven ervaring kunnen opdoen en zich een beeld kunnen vormen van de aantrekkelijkheid van een loopbaan in de watertechnologiesector.

Actielijn 3b

Projecten gericht op het ontwikkelen van nieuwe en doorontwikkelen van reeds bestaande watertechnologie-opleidingen voor mbo, hbo en universiteiten (ir., mba) in Noord-Nederland.

Actielijn 3c

Projecten gericht op het in Noord-Nederland ontwikkelen van bijscholingstrajecten voor personeel uit het bedrijfsleven op het gebied van watertechnologie.

Sensortechnologie

[Vervallen per 01-01-2009]

Onder sensortechnologie wordt verstaan: technologie die het mogelijk maakt grote hoeveelheden gegevens van fysische, chemische, biologische, meteorologische, medische of ecologische veranderingen in korte tijd uiterst nauwkeurig te monitoren, registeren of verwerken en zonodig automatisch bij te sturen.

Programmalijn 1 Versterking van regionale clustervorming en profilering

[Vervallen per 01-01-2009]

Inzet is het versterken van de positie van Noord-Nederland als toplocatie voor onderzoek naar en toepassing van sensortechnologie, door het aantrekken van bestaande of het ondersteunen van nieuwe ondernemers en onderzoeksorganisaties actief op het gebied van sensortechnologie, of door het versterken van de nationale en internationale bekendheid van het cluster sensortechnologie in Noord-Nederland.

Actielijn 1a

Projecten die bijdragen aan de oprichting van een internationaal kennisinstituut in Noord-Nederland voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling op het gebied van sensortechnologie.

Actielijn 1b

Projecten gericht op het stimuleren van de vestiging in Noord-Nederland van ondernemers of onderzoeksorganisaties die zich richten op de toepassing van door Noord-Nederlandse onderzoeksorganisaties ontwikkelde kennis op het gebied van sensortechnologie.

Actielijn 1c

Projecten die erop zijn gericht om het Noord-Nederlandse cluster sensortechnologie meer nationale of internationale bekendheid te geven.

Programmalijn 2 Versterking van valorisatie van sensortechnologie

[Vervallen per 01-01-2009]

Inzet is de toepassing en de opbrengsten van kennis op het gebied van sensortechnologie te versterken door versterkte kennisdeling tussen ondernemers en onderzoeksorganisaties, door toepassing van de technologie op nieuwe markten, door het betrekken van een bredere kring partijen die de techniek in hun producten of diensten kunnen incorporeren, of door het maken van plannen voor commerciële toepassing van de ontwikkelde technologie.

Actielijn 2a

Projecten gericht op het identificeren van markten waarvoor commerciële toepassingen van sensortechnologie kunnen worden ontwikkeld door tenminste een Noord-Nederlandse ondernemer actief op het gebied van sensortechnologie met een andere ondernemer of met een of meer beoogde gebruikers van sensortechnologie of door tenminste een Noord-Nederlandse onderneming en een onderzoeksorganisatie actief op het gebied van sensortechnologie.

Actielijn 2b

Projecten waarbij een onderneming of een bestuursorgaan als eerste afnemer (‘launching customer’) van een product of dienst op het gebied van sensortechnologie optreedt of projecten gericht op samenwerking tussen een of meer Noord-Nederlandse leveranciers van sensortechnologie en een of meer beoogde gebruikers, ten behoeve van de ontwikkeling van prototypes van producten of diensten op het gebied van sensortechnologie.

Actielijn 2c

Projecten gericht op het ontwikkelen van plannen en daarop gebaseerde acties voor commerciële toepassing van sensortechnologie door tenminste een Noord-Nederlandse ondernemer actief op het gebied van sensortechnologie met een andere ondernemer of met een of meer beoogde gebruikers van sensortechnologie of door tenminste een Noord-Nederlandse onderneming en een onderzoeksorganisatie actief op het gebied van sensortechnologie.

Actielijn 2d

Projecten waarbij in sensortechnologie gespecialiseerde ondernemers of onderzoeksorganisaties zich richten op het toepasbaar maken voor en het overdragen van sensortechnologische kennis naar het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland waardoor participatie van Noord-Nederlandse MKB-ondernemers in toepassingsprojecten van sensortechnologie mogelijk wordt.

Programmalijn 3 Versterken aanwezigheid kenniswerkers

[Vervallen per 01-01-2009]

Inzet is om via ontwikkeling van specifieke opleidingen of hoogwaardige onderwijsfaciliteiten voldoende kenniswerkers aan te trekken of te kunnen opleiden om aan de vraag naar gekwalificeerd personeel in de sector sensortechnologie in Noord-Nederland te kunnen voldoen.

Actielijn 3a

Projecten gericht op het opzetten van opleidingen of het bieden van hoogwaardige onderwijsfaciliteiten in Noord-Nederland voor kenniswerkers op het gebied van sensortechnologie.

Agribusiness

[Vervallen per 01-01-2009]

Onder agribusiness worden verstaan: voedingstechnologie, agribusiness (verwerkende industrie inclusief producenten van biomassa ten behoeve van biobrandstoffen of andere nieuwe grondstoffen), biotechnologie en nutrition (novel foods, functional foods, nutriceutals). Activiteiten in de primaire sector zijn in deze definitie uitgesloten.

Programmalijn 1 Versterking van regionale clustervorming en profilering

[Vervallen per 01-01-2009]

De inzet is gericht op het versterken van de samenwerking tussen ondernemers, onderzoeksorganisaties of overheden actief op het gebied van agribusiness in Noord-Nederland of de vergroting van de nationale en internationale bekendheid van dit cluster.

Actielijn 1a

Projecten gericht op versterking van de samenwerking tussen ondernemers en onderzoeksorganisaties of gemeenten, provincies of openbare lichamen, actief op het gebied van agribusiness in Noord-Nederland.

Actielijn 1b

Projecten gericht op bevordering van samenwerking van een of meer Noord-Nederlandse ondernemers of een of meer ondernemers en onderzoeksorganisaties actief op het gebied van agribusiness met in het buitenland gevestigde ondernemers of onderzoeksorganisaties.

Actielijn 1c

Projecten gericht op het versterken van de bekendheid van de Noord-Nederlandse agribusinesssector en de in Noord-Nederland uitgevoerde of lopende onderzoeksprojecten door versterkte communicatie en informatieverstrekking tussen ondernemers of ondernemers en onderzoeksorganisaties actief in de agribusinessector en naar potentiële afnemers van producten of diensten van de Noord-Nederlandse sector.

Programmalijn 2 Versterking van valorisatie van kennis in de agribusinessketen

[Vervallen per 01-01-2009]

De inzet is gericht op het versnellen van het proces gericht op commerciële toepassing van kennis uit de agribusiness, of op het ontwikkelen van meer kostenefficiënte methoden om grondstoffen uit de agribusiness in te zetten voor verschillende toepassingen en daarmee bij te dragen aan de opbrengsten van agribusiness voor Noord-Nederland.

Actielijn 2a

Projecten gericht op het versnellen van de commerciële toepassing van kennis in Noord-Nederland op het gebied van agribusiness door samenwerking tussen onderzoeksorganisaties, in agribusiness gespecialiseerde ondernemers en MKB, door het ontwikkelen en testen van praktische toepassingen van in de agribusiness ontwikkelde grondstoffen en daarop gebaseerde producten of door het opzetten van proefopstellingen voor toepassingen van in de agribusiness ontwikkelde kennis.

Actielijn 2b

Projecten gericht op verbetering van de kostenefficiëntie in de productie van grondstoffen uit de agribusinesssector of voor toepassingen daarvan door tenminste een Noord-Nederlandse ondernemer actief op het gebied van agribusiness met een andere ondernemer of door tenminste een Noord-Nederlandse onderneming en een onderzoeksorganisatie actief op het gebied van agribusiness.

Programmalijn 3 Ontwikkelen van kansrijke productmarktcombinaties van agribusiness met andere sectoren

[Vervallen per 01-01-2009]

Inzet is om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor toepassing van kennis uit de agribusiness-sector in andere sectoren.

Actielijn 3a

Projecten gericht op het tot stand brengen van gemeenschappelijke plannen en daarop gebaseerde acties tussen ondernemers of onderzoeksorganisaties uit de Noord-Nederlandse agribusiness en ondernemers of onderzoeksorganisaties uit een of meer van de Noord-Nederlandse clusters energie, water, sensortechnologie, agribusiness, of life sciences of toerisme, gericht op het ontwikkelen van nieuwe productmarktcombinaties.

Actielijn 3b

Projecten gericht op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling ten behoeve van nieuwe productmarktcombinaties op basis van biomassa door tenminste een Noord-Nederlandse ondernemer actief op het gebied van agribusiness met een andere ondernemer of door tenminste een Noord-Nederlandse onderneming en een onderzoeksorganisatie actief op het gebied van agribusiness..

Programmalijn 4 Versterken aanwezigheid kenniswerkers

[Vervallen per 01-01-2009]

Inzet is om via ontwikkeling van specifieke opleidingen en hoogwaardige onderwijsfaciliteiten voldoende kenniswerkers aan te trekken en te kunnen opleiden om aan de vraag in de sector agribusiness naar gekwalificeerd personeel te kunnen voldoen.

Actielijn 4a

Projecten gericht op het voorbereiden van opleidingen of het bieden van hoogwaardige onderwijsfaciliteiten in Noord-Nederland voor kenniswerkers op het gebied van agribusiness.

Bijlage 7

[Vervallen per 01-01-2009]

Bijlage als bedoeld in artikel 5, onderdeel f, onder 4°, van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007 gebiedsgerichte programma’s

Kernzones

[Vervallen per 01-01-2009]

De Zuid Drentse stedenrij

De gemeenten Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen en Meppel.

De zone Groningen–Winschoten–Assen

De gemeenten Assen, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Menterwolde, Noordenveld, Scheemda, Tynaarlo, Veendam en Winschoten.

De Eemsdelta

De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Eemsmond.

De A7-zone

De gemeenten Heerenveen, Opsterland, Skarsterlân, Smallingerland en Sneek.

De Westergozone

De gemeenten Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarden en Menaldemadeel.

Terug naar begin van de pagina