Regeling Instructie DBC-registratie

[Regeling vervallen per 31-12-2008.]
Geldend van 22-07-2007 t/m 30-12-2008

Bijlage 2 bij circulaire Care/AWBZ/07/21c Regeling GG/NR-100.067

Gelet op de artikelen 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Artikel 1. Algemeen

[Vervallen per 31-12-2008]

Deze regeling is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en wordt geleverd door zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals medisch specialisten die bieden (voor zover het psychiaters betreft), zorgaanbieders die zorg leveren zoals psychotherapeuten die bieden, ziekenhuizen en academische ziekenhuizen (voor zover het de psychiatrische afdelingen betreft), zorgaanbieders die zijn toegelaten voor zorg aan verzekerden met een psychiatrische aandoening of zorgaanbieders van wie de zorgverlening is gericht op verzekerden met een psychiatrische aandoening.

Artikel 2. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2008]

In het vervolg van deze regeling wordt verstaan onder:

2.1 Zorgaanbieder

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 van deze regeling.

2.2 DBC

Diagnose behandeling combinatie: het geheel van activiteiten en verrichtingen van een zorgaanbieder voortvloeiend uit de zorgvraag waarmee een cliënt de zorgaanbieders consulteert.

Artikel 3. Doel

[Vervallen per 31-12-2008]

De Instructie DBC-registratie schrijft de zorgaanbieder voor welke gegevens op welke wijze moeten worden vastgelegd in het kader van de toepassing van de DBC’s in de GGZ.

Artikel 4. Instructie

[Vervallen per 31-12-2008]

De instructie is neergeschreven in de ”Spelregels DBC-registratie Versie 2008, F1.0” zoals vastgesteld door de Projectgroep DBC GGZ. Dit document is te downloaden van de website van de NZa www.nza.nl. Voorts ligt het document ter inzage ten kantore van de NZa en kan het op verzoek worden toegezonden naar belanghebbenden. De DBC-registratie dient te worden gevoerd voor alle aan cliënten verleende op genezing gerichte geestelijke gezondheidszorg.

Artikel 5. Slotbepaling

[Vervallen per 31-12-2008]

De regeling kan worden aangehaald als ’Regeling Instructie DBC-registratie’.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Met de inwerkingtreding van deze Regeling wordt de Regeling GG/NR-100.046 beëindigd.

Terug naar begin van de pagina