Uitvoeringsregeling WKK subsidieplafonds en wijze van verdelen

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 30-03-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 juli 2007, nr. WJZ 7082585, houdende vaststelling van de wijze van verdeling en vaststelling van de subsidieplafonds voor het Tijdelijk besluit subsidies milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie door middel van warmtekrachtkoppeling (Uitvoeringsregeling WKK subsidieplafonds en wijze van verdelen)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 72n van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat indien een aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag en met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag voldoet aan de wettelijke voorschriften als datum van ontvangst geldt.

  • 2 Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het beschikbare subsidieplafond zou worden overschreden, stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de onderlinge rangschikking van deze aanvragen vast door middel van loting.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling subsidieplafond stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie.]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

De regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling WKK subsidieplafonds en wijze van verdelen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 juli 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina