Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting [...] van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)

Geldend van 28-07-2007 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 18 januari 2007, nr. arc-2006.03456/8);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘selectielijst rijkshuisvesting van handelingen van het Ministerie van VROM’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van OCW en de Minister van VROM, gepubliceerd in de Staatscourant nr. 184 d.d. 24-09-2001) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 12 maart 2007

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

algemene rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
namens deze:
de

directeur Personeel, Organisatie en Informatie

,

J.H.M. Nichting

Terug naar begin van de pagina