Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar agentschap Telecom 2007

[Regeling vervallen per 07-06-2012.]
Geldend van 08-06-2010 t/m 06-06-2012

Besluit van de Minister van Justitie van 19 juli 2007, nr. 5496919/07/RC, betreffende aanwijzing van medewerkers bij het agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken als buitengewoon opsporingsambtenaar

Artikel 1

[Vervallen per 07-06-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 2;

 • b. agentschap Telecom: het agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 2

[Vervallen per 07-06-2012]

Maximaal 35 personen werkzaam bij het agentschap Telecom, belast met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 07-06-2012]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 07-06-2012]

 • 1 Als toezichthouder voor de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie te Groningen.

 • 2 Als direct toezichthouder is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Groningen.

Artikel 5

[Vervallen per 07-06-2012]

 • 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar kan gedurende de uitoefening van zijn taak uitgerust zijn met:

  • a. handboeien van een door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie goedgekeurd merk en type;

  • b. een korte wapenstok van een door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie goedgekeurd merk en type;

  • c. een semi-automatisch pistool van het merk Walther, type P5, kaliber 9 millimeter maal 19 millimeter;

  • d. Pepperspray.

Artikel 6

[Vervallen per 07-06-2012]

De directeur-hoofdinspecteur van het agentschap Telecom brengt jaarlijks aan de Minister van Justitie verslag uit over:

 • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren binnen het agentschap Telecom;

 • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt van de bevoegdheden en geweldsmiddelen, bedoeld in artikel 5;

 • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

Artikel 7

[Vervallen per 07-06-2012]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar divisie Telecom van de Inspectie Verkeer en Waterstaat wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Vervallen per 07-06-2012]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 19 juli 2007, nr. 5496919/07/RC, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 07-06-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 22 juli 2007 en vervalt met ingang van 22 juli 2012.

Artikel 10

[Vervallen per 07-06-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar agentschap Telecom 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 juli 2007

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
het

hoofd van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken

,

L.A.M. Gielen

Terug naar begin van de pagina