Subsidieregeling Vereniging Koninklijke Schuttevaer 2007–2010

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 22-07-2007 t/m 31-12-2010

Subsidieregeling Vereniging Koninklijke Schuttevaer 2007–2010

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. Vereniging: Vereniging Koninklijke Schuttevaer, gevestigd te Rotterdam;

 • c. activiteitenplan: activiteitenplan, bedoeld in artikel 4:62 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De Minister verleent de Vereniging een subsidie om activiteiten te verrichten die ten doel hebben:

  • a. de samenwerking binnen de sector binnenvaart te bevorderen;

  • b. knelpunten in het nationale en internationale(hoofd)vaarwegennetwerk te signaleren en te vertalen naar adviezen op het terrein van de natte infrastructuur.

 • 2 De subsidie wordt per boekjaar verleend.

 • 3 De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat er op de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het desbetreffende jaar voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2011]

De in artikel 2 bedoelde subsidie bedraagt voor de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010 steeds € 68.000.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De Vereniging richt de aanvraag tot subsidieverlening aan de Minister ter attentie van de Directeur-generaal Transport en Luchtvaart, Postbus 20904, 2500 EX Den Haag.

 • 2 Het bij de aanvraag mee te zenden activiteitenplan en de begroting zijn goedgekeurd door het bestuur van de Vereniging.

 • 3 De aanvraag tot subsidieverlening met de in het tweede lid genoemde stukken wordt jaarlijks op uiterlijk 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft ingediend.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De Minister kan de subsidie geheel of gedeeltelijk weigeren indien:

  • a. het activiteitenplan naar het oordeel van de Minister niet in overeenstemming is met artikel 2, eerste lid;

  • b. voor het resterende gedeelte van de begrote kosten van de Vereniging jaarlijks door derden niet voldoende gelden worden verstrekt; of

  • c. door de Vereniging vermogen is gevormd met de door de subsidie verstrekte gelden.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Op aanvraag kan de Minister de Vereniging per kalenderjaar een voorschot verlenen.

 • 2 Dit voorschot bedraagt ten hoogste 80% van het voor een boekjaar verleende subsidiebedrag en wordt in één keer uitbetaald.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De aanvraag tot de subsidievaststelling wordt uiterlijk op 31 maart van het jaar, volgend op het boekjaar waarop de subsidieverlening betrekking heeft, ingediend.

 • 2 Het bij de aanvraag mee te zenden activiteitenverslag en het financieel verslag zijn goedgekeurd door het bestuur van de Vereniging.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2011]

In afwijking van artikel 5, derde lid, wordt de aanvraag van de subsidie voor het boekjaar 2007 uiterlijk 15 september 2007 door de Vereniging ingediend bij de Directeur-generaal Transport en Luchtvaart.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2011, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de subsidies die voor die datum zijn verleend.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Vereniging Koninklijke Schuttevaer 2007–2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina