Subsidieregeling Bureau Voorlichting Binnenvaart 2007–2009

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 22-07-2007 t/m 31-12-2009

Subsidieregeling Stichting Bureau Voorlichting Binnenvaart 2007–2009

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. Stichting: Stichting Bureau Voorlichting Binnenvaart, gevestigd te Rotterdam;

 • c. activiteitenplan: activiteitenplan, bedoeld in artikel 4:62 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De Minister verleent de Stichting een subsidie om activiteiten te verrichten die ten doel hebben:

  • a. de bekendheid van de binnenvaart te vergroten;

  • b. de mogelijkheden van de binnenvaart voor potentiële gebruikers inzichtelijk te maken;

  • c. het daadwerkelijk gebruik van de binnenvaart als transportmodus te bevorderen;

  • d. de samenwerking met Stichting Railcargo information Netherlands en de Stichting Voorlichtingsbureau Short Sea Shipping nader te bepalen en concreet in te vullen.

 • 2 De subsidie wordt per boekjaar verleend.

 • 3 De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat er op de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het desbetreffende jaar voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

De in artikel 2 bedoelde subsidie bedraagt voor de jaren 2007, 2008 en 2009 steeds € 94.000.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De Stichting richt de aanvraag tot subsidieverlening aan de Minister ter attentie van de Directeur-generaal Transport en Luchtvaart, Postbus 20904, 2500 EX Den Haag.

 • 2 Het bij de aanvraag mee te zenden activiteitenplan en de begroting zijn goedgekeurd door het bestuur van de Stichting.

 • 3 De aanvraag tot subsidieverlening met de in het tweede lid genoemde stukken wordt jaarlijks op uiterlijk 1 november van het jaar voorafgaand aan het boekjaar ingediend.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2010]

De Minister kan de subsidie geheel of gedeeltelijk weigeren indien:

 • a. het activiteitenplan naar het oordeel van de Minister niet in overeenstemming is met artikel 2, eerste lid;

 • b. voor het resterende gedeelte van de begrote kosten van de Stichting jaarlijks door derden niet voldoende gelden worden verstrekt; of

 • c. door de Stichting vermogen is gevormd met de door de subsidies verstrekte gelden.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Op aanvraag kan de Minister de Stichting per kalenderjaar een voorschot verlenen.

 • 2 Dit voorschot bedraagt ten hoogste 80% van het voor een boekjaar verleende subsidiebedrag en wordt in één keer uitbetaald.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De aanvraag tot de subsidievaststelling wordt uiterlijk op 31 maart van het jaar, volgend op het boekjaar, ingediend.

 • 2 Het bij de aanvraag mee te zenden activiteitenverslag en het financieel verslag zijn goedgekeurd door het bestuur van de Stichting.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2010]

In afwijking van artikel 5, derde lid, wordt de aanvraag van de subsidie voor het boekjaar 2007 uiterlijk 15 september 2007 door de Stichting ingediend bij de Directeur-Generaal Transport en Luchtvaart.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2010, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de subsidies die voor die datum zijn verleend.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Bureau Voorlichting Binnenvaart 2007–2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina