Instellingsbesluit Begeleidingscommissie onderzoek experiment Vazalo

[Regeling vervallen per 01-10-2008.]
Geldend van 22-07-2007 t/m 30-09-2008

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 juli 2007, nr. W&B/URP/07/23796, houdende instelling van de Begeleidingscommissie onderzoek experiment Vazalo (Instellingsbesluit Begeleidingscommissie onderzoek experiment Vazalo)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-10-2008]

 • a. Begeleidingscommissie: Begeleidingscommissie onderzoek experiment Vazalo;

 • b. Staatssecretaris: Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • c. ministerie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • d. Vazalo: voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders.

Artikel 2. Instelling

[Vervallen per 01-10-2008]

 • 1 Er is een Begeleidingscommissie onderzoek experiment Vazalo.

 • 2 De Begeleidingscommissie wordt ingesteld voor een periode van maximaal twee jaar, welke aanvangt op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 3. Taken

[Vervallen per 01-10-2008]

De Begeleidingscommissie heeft tot taak het onderzoek in het kader van het experiment Vazalo te begeleiden door:

 • a. de onderzoeksrapporten, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van het Tijdelijk besluit experiment WWB alleenstaande ouders en het verslag, bedoeld in artikel 83, vijfde lid, van de Wet Vazalo te bespreken en te becommentariëren;

 • b. het verstrekken van informatie aan de onderzoekers zoals over het werkveld, de van toepassing zijnde literatuur en ander onderzoek;

 • c. het voeren van overleg met de onderzoekers en daarbij te fungeren als intermediair tussen onderzoekers en het werkveld;

 • d. de kwaliteit van het onderzoek te beoordelen en de totstandkoming van een kwalitatief hoogwaardig eindproduct te bevorderen. Hierover kan overleg gevoerd worden met de staatssecretaris.

Artikel 4. Samenstelling

[Vervallen per 01-10-2008]

 • 1 De Begeleidingscommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden.

 • 2 De Staatssecretaris benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden van de Begeleidingscommissie.

 • 3 Voor ieder lid kan een plaatsvervanger worden benoemd.

 • 4 In de commissie hebben zitting:

  • a. als voorzitter:

   • mevrouw prof. mr. I.P. Asscher-Vonk, hoogleraar sociaal recht, Radbouduniversiteit Nijmegen

  • b. als leden:

   • de heer drs. H.M.F. Bruls, burgemeester van Venlo

   • de heer dr. P.W.C. Koning, programmaleider publiek/semi publiek, Centraal Planbureau

Artikel 5. Secretariaat en beheer bescheiden

[Vervallen per 01-10-2008]

 • 1 Het secretariaat van de Begeleidingscommissie wordt gevoerd door het ministerie.

 • 2 De Staatssecretaris wijst een ambtenaar van het ministerie als secretaris aan.

 • 3 De secretaris van de Begeleidingscommissie is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Begeleidingscommissie.

 • 4 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de begeleidingscommissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie.

 • 5 De bescheiden worden na afloop van de periode, bedoeld in artikel 2, tweede lid, opgenomen in het archief van het ministerie.

Artikel 6. Vergaderingen

[Vervallen per 01-10-2008]

 • 1 De Begeleidingscommissie komt tenminste tweemaal per jaar bijeen.

 • 2 Leden onthouden zich van een oordeel over zaken waarbij zij uit anderen hoofde betrokken zijn.

Artikel 7. Reglement

[Vervallen per 01-10-2008]

De Begeleidingscommissie kan, met inachtneming van dit besluit, haar werkwijze nader regelen.

Artikel 8. Vergoeding

[Vervallen per 01-10-2008]

Aan de leden van de Begeleidingscommissie kan een vergoeding voor hun werkzaamheden worden toegekend volgens de regels van het Vacatiegeldenbesluit 1988.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-10-2008]

Dit besluit treedt inwerking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2007.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-10-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Begeleidingscommissie onderzoek experiment Vazalo.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

, 17 juli 2007

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb

Terug naar begin van de pagina