Regeling vaststelling collegegeld voltijdse opleidingen studiejaar 2008–2009

[Regeling vervallen per 20-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.]
Geldend van 25-07-2007 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2007, nr. HO/BS/2007/23823, houdende de vaststelling van het collegegeld voor voltijdse opleidingen voor het studiejaar 2008–2009 (Regeling vaststelling collegegeld voltijdse opleidingen studiejaar 2008–2009)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 7.43, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Besluit:

Artikel 1. Consumentenprijsindex

[Vervallen per 20-06-2008]

Onder consumentenprijsindex, als bedoeld in artikel 7.43, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, wordt verstaan de consumentenprijsindex ‘reeks alle huishoudens’, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 2. Vaststelling

[Vervallen per 20-06-2008]

De bedragen, genoemd in artikel 7.43, eerste en tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, worden voor het studiejaar 2008–2009 aan de hand van de consumentenprijsindex, bedoeld in artikel 1, vastgesteld op € 1.565,–.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 20-06-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 20-06-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling collegegeld voltijdse opleidingen studiejaar 2008–2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina