Regeling examens en opleidingenplannen luchtverkeersdienstverlening en luchtvaartterreininformatieverstrekking

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 15-03-2014 t/m 31-12-2017

Regeling houdende voorschriften examens luchtverkeersdienstverlening en luchtvaartterreininformatieverstrekking alsmede nadere regels inzake de goedkeuring van opleidingenplannen (Regeling examens en opleidingenplannen luchtverkeersdienstverlening en luchtvaartterreininformatieverstrekking)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 24a, tweede lid, en 28 van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart;

Besluit:

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

assessor: persoon met de bijzondere bevoegdverklaring ASE, bedoeld in Bijlage II bij het besluit;

besluit: Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

examinator: persoon met de bijzondere bevoegdverklaring EXM, bedoeld in Bijlage II van het besluit;

examen: examen, bedoeld in artikel 25 van het besluit;

initiële training: basisopleiding ter verkrijging van een bewijs van bevoegdheid voor vluchtinformatieverstrekker of luchthaveninformatieverstrekker alsmede opleiding voor een bevoegdverklaring voor een dergelijke functie;

minister: Minister van Infrastructuur en Milieu;

unit training: vervolgopleiding ter verkrijging van een bewijs van bevoegdheid voor vluchtinformatieverstrekker of luchthaveninformatieverstrekker met inbegrip van een overgangsopleiding voorafgaand aan een opleiding op de werkplek.

§ 2. Examen

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Een examen wordt verzorgd door een hiertoe door de minister gecertificeerde opleidingsinstelling die verantwoordelijk is voor:

  • a. het organiseren van het examen;

  • b. het afnemen van het examen met behulp van examinatoren en assessors;

  • c. het inrichten en controleren van het administratief proces omtrent het afnemen van het examen, inclusief de toelating tot het examen;

  • d. het inrichten van een klachtenprocedure;

  • e. het inrichten en beheren van een examenvragendatabank;

  • f. het houden van periodiek overleg met verleners van luchtverkeersdiensten en exploitanten van luchthavens omtrent de organisatie van examens.

 • 2 De opleidingsinstelling, bedoeld in het eerste lid, stelt ten behoeve van de haar opgedragen verantwoordelijkheden een reglement vast.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2018]

Verleners van luchtverkeersdiensten en exploitanten van luchthavens waarvan personeel deelneemt aan examens dragen op verzoek van de in artikel 2 bedoelde instelling zorg voor:

 • a. het adviseren van de in artikel 2 bedoelde instelling omtrent het organiseren van examens;

 • b. het voordragen van examinatoren en assessors;

 • c. het beschikbaar stellen van ruimten en gebouwen voor het afnemen van examens.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2018]

Examinatoren en assessoren dragen zorg voor:

 • a. het uitvoeren van het theoretisch en praktisch onderzoek, bedoeld in artikel 25, tweede lid, onderdelen a en b, van het besluit;

 • b. het handhaven van de rust en orde ter plaatse van het examen;

 • c. het opstellen van een schriftelijke rapportage omtrent de voortgang en de uitkomsten van het examen en het informeren van de in artikel 2 bedoelde instelling daaromtrent;

 • d. het aanleveren, onderhouden en valideren van examenvragen voor de examenvragen databank.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2018]

De initiële training en de unit training worden afgerond met een examen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Het examen voor de onderstaande bevoegdverklaringen wordt binnen de volgende termijnen afgerond:

  • a. eerste bevoegdverklaring leerling-luchtverkeersleider binnen 6 maanden nadat het examen voor de initiële training met goedgevolg is afgelegd;

  • b. eerste bevoegdverklaring luchtverkeersleider binnen 2 jaar nadat het examen voor het bewijs van bevoegdheid voor leerling-luchtverkeersleider met goedgevolg is afgelegd;

  • c. eerste bevoegdverklaring vluchtinformatieverstrekker binnen 1 jaar nadat het examen voor de initiële training met goedgevolg is afgelegd;

  • d. de eerste bevoegdverklaring luchthaveninformatieverstrekker binnen 6 maanden nadat het examen voor de initiële training met goed gevolg is afgelegd;

  • e. de eerste algemene bevoegdverklaringen ADV, ADI, APP, APS, ACP of ACS, bedoeld in verordening nr. 805/2011, voor luchtverkeersleiders binnen 2 jaar nadat het examen voor de initiële training met goed gevolg is afgelegd.

 • 2 De eerste bevoegdverklaring waarvoor de kandidaat luchthaveninformatieverstrekker examen aflegt, is de bevoegdverklaring RT, bedoeld in artikel 18, vijfde lid, van het besluit. Het examen voor de daaropvolgende bevoegdverklaring wordt binnen 2 jaar na het behalen van het examen voor de bevoegdverklaring RT afgelegd.

 • 3 Onverminderd het eerste en het tweede lid worden kandidaten voor het examen voor een bevoegdverklaring vluchtinformatieverstrekker of luchthaveninformatieverstrekker slechts tot het examen toegelaten indien ze binnen de afgelopen 4 jaar in het bezit zijn geweest van een geldig bewijs van bevoegdheid met ten minste één algemene bevoegdverklaring.

 • 4 Overschrijding van de termijnen als bedoeld in het eerste en het tweede lid leidt tot ongeldigheid van de desbetreffende examens,

 • 5 De instelling, bedoeld in artikel 2, kan in bijzondere omstandigheden afwijken van de termijnen, bedoeld in het eerste en tweede lid.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2018]

Houders van een geldig algemeen certificaat maritieme radiocommunicatie of een beperkt certificaat maritieme radiocommunicatie als bedoeld in de Regeling aanvraag en toelating vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte, leggen ter verkrijging van bevoegdverklaring RT uitsluitend dat deel van het examen af dat betrekking heeft van Annex 10, boekdeel II, Hoofdstuk 5, bij het verdrag.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2018]

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze regeling en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze regeling de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst met uitzondering van:

 • a. artikel 6, derde en vijfde lid, onderdeel a, dat in werking treedt met ingang van 1 maart 2008, en

 • b. artikel 16 dat in werking treedt met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examens en opleidingenplannen luchtverkeersdienstverlening en luchtvaartterreininformatieverstrekking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina