Instellingsbesluit Audit Committee SZW 2007

[Regeling vervallen per 24-08-2012 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2012.]
Geldend van 18-07-2009 t/m 30-04-2012

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2007, nr. FEZ/2007/22706, houdende instelling van het Audit Committee van het Ministerie van SZW (Instellingsbesluit Audit Committee SZW 2007)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-08-2012]

  • 1 Er is een Audit Committee van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  • 2 Het Audit Committee wordt voorgezeten door de Secretaris-generaal en bestaat verder uit de plaatsvervangend Secretaris-generaal, de Directeuren-generaal, de Inspecteur-generaal van de Inspectie Werk en Inkomen, de Directeur Auditdienst, de Directeur Financieel-Economische Zaken, de directeur Bedrijfsvoering en een of meer door de Minister benoemde onafhankelijke leden.

  • 3 Het secretariaat van het Audit Committee berust bij de directie Financieel-Economische Zaken.

Artikel 2

[Vervallen per 24-08-2012]

Het Audit Committee heeft tot taak het op hoofdlijnen borgen van de kwaliteit van de departementale bedrijfsvoering. Deze borging krijgt vorm door betrokkenheid van het Audit Committee bij de programmering van de onderzoeken en controles, bij de evaluatie van bevindingen en bij het volgen van de follow-up-maatregelen.

Artikel 3

[Vervallen per 24-08-2012]

  • 1 Het Audit Committee beraadslaagt jaarlijks over de inhoud van een departementaal auditplan voor de bedrijfsvoering van SZW.

  • 2 De Auditdienst coördineert de opstelling van een voorstel voor dit jaarlijkse auditplan. Het auditplan bevat een voorstel voor de uit te voeren audits, op basis van risicoanalyse van relevante SZW-brede en directiespecifieke activiteiten/processen. Daarbij gaat het om onder meer financiële audits, operational audits en IT-audits.

  • 3 Bij de risicoanalyse wordt rekening gehouden met conclusies en aanbevelingen uit eerdere controles en audits en uit onderzoeken van de Algemene Rekenkamer en de toezichtactiviteiten van het Ministerie van Financiën.

  • 4 De Secretaris-generaal stelt het door de Auditdienst opgestelde auditplan vast, na de beraadslaging in het Audit Committee, en adviseert de Minister hierover.

Artikel 4

[Vervallen per 24-08-2012]

De directeur van de Auditdienst rapporteert tenminste drie keer per jaar aan het Audit Committee over de voortgang van de uitvoering van het auditplan en over de tussentijdse bevindingen. Aan de hand hiervan beraadslaagt het Audit Committee en beslist de Secretaris-generaal over eventuele bijstellingen van het auditplan.

Artikel 5

[Vervallen per 24-08-2012]

Het Audit Committee vergadert tenminste driemaal per kalenderjaar. Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt. Afschriften van de verslagen en van de behandelde stukken worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer en de Directie Coördinatie Auditbeleid Departementen van het Ministerie van Financiën.

Artikel 6

[Vervallen per 24-08-2012]

  • 2 Aan onafhankelijke leden als bedoeld in het eerste lid die naast het bijwonen van door het Audit Committee georganiseerde vergaderingen andere werkzaamheden ten behoeve van het Audit Committee verrichten wordt in plaats van een vergoeding per vergadering een vaste vergoeding toegekend.

Artikel 7

[Vervallen per 24-08-2012]

De benoeming van het onafhankelijke lid op basis van het Instellingsbesluit Audit Committee 2005 wordt geacht te hebben plaatsgevonden op grond van dit besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 24-08-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Audit Committee SZW 2007.

Artikel 10

[Vervallen per 24-08-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 juni 2007

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina