Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken BZK 2007

[Regeling vervallen per 18-07-2020.]
Geraadpleegd op 09-02-2023.
Geldend van 22-07-2007 t/m 17-07-2020

Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken BZK 2007

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met de Minister van Defensie,

Gelet op de Wet veiligheidsonderzoeken en artikel 2:2 van het Mandaat- en volmachtbesluit diensthoofden BZK;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 18-07-2020]

In deze beschikking wordt onder tekenbevoegdheid verstaan de bevoegdheid om namens de Minister besluiten te nemen, stukken af te doen en uitgaande brieven te ondertekenen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 18-07-2020]

  • 2 Bij verhindering van het hoofd van de Algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst heeft diens plaatsvervanger tekenbevoegdheid.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 18-07-2020]

Aan de Minister is voorbehouden het beslissen op bezwaarschriften gericht tegen een besluit tot het weigeren of het intrekken van een verklaring als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c of e, indien de beslissing op het bezwaarschrift afwijkt van het advies van de bezwarencommissie veiligheidsonderzoeken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 18-07-2020]

Het hoofd van de Algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst kan bij schriftelijk aan de Minister mede te delen besluit:

  • 1. ten aanzien van de daarin aangewezen bevoegdheden, tekenbevoegdheid opdragen aan een of meer als zodanig aangewezen, onder hem ressorterende functionarissen;

  • 2. ten aanzien van de in artikel 2, eerste lid, onder b, bedoelde bevoegdheid, in verband met de vervulling van vertrouwensfuncties op de burgerluchthavens, tekenbevoegdheid verlenen aan de commandant van de Koninklijke marechaussee, die deze bevoegdheid in overeenstemming met het hoofd van de Algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst, bij schriftelijk aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties mede te delen besluit kan opdragen aan een of meer als zodanig aangewezen onder de commandant van de Koninklijke marechaussee ressorterende functionarissen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 18-07-2020]

De tekenbevoegdheid wordt uitgeoefend met dien verstande dat:

  • a. geen beslissingen worden genomen ten aanzien van zaken van principiële aard;

  • b. de bestaande richtlijnen en gebruiken omtrent voorparaaf en medeparaaf in overleg en overeenstemming met medebelanghebbende afdelingen in acht zijn genomen;

  • c. de binnen het Ministerie geldende instructies omtrent het voorleggen en afdoen van stukken zijn gevolgd;

  • d. geen stukken worden ondertekend, die bij de ontvanger de indruk kunnen wekken dat de ondertekenaar persoonlijk een beslissing neemt, welke door de Minister moet worden genomen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 18-07-2020]

Het hoofd van de Algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst brengt iedere drie maanden aan de Minister schriftelijk verslag uit over de wijze waarop van de aan hem en door hem verleende tekenbevoegdheid gebruik is gemaakt.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 18-07-2020]

Na inwerkingtreding van dit besluit berust het Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken Koninklijke marechaussee op artikel 4, aanhef en onder 2, van dit besluit, berusten het Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 2004 en het Besluit tekenbevoegdheid hoofd Interne Veiligheid van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst op artikel 4, aanhef en onder 1, van dit besluit en berust het Besluit uitvoering en tekenbevoegdheid veiligheidsonderzoeken Dienst Koninklijk Huis mede op dit besluit.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 18-07-2020]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 18-07-2020]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken BZK 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Naar boven