Mandaatbesluit Dienst Regelingen Regeling groenprojecten 2005

[Regeling vervallen per 16-12-2011 met terugwerkende kracht tot en met 15-03-2010.]
Geldend van 20-07-2007 t/m 14-03-2010

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Financiën, na overleg met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en na overleg met de Minister van Verkeer en Waterstaat, van 16 juli 2007, nr. DGM/2007028865, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van de Regeling groenprojecten 2005 (Mandaatbesluit Dienst Regelingen Regeling groenprojecten 2005)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Financiën,

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van de Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 januari 2007;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 16-12-2011]

Aan de algemeen directeur van de Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt mandaat verleend tot:

Artikel 2

[Vervallen per 16-12-2011]

Met betrekking tot projecten als bedoeld in artikel 2, onderdeel a tot en met f, van de Regeling groenprojecten 2005, waarvan het projectvermogen meer bedraagt dan € 15.000.000, neemt de algemeen directeur van de Dienst Regelingen slechts besluiten en beslist hij slechts op bezwaarschriften nadat hij van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Financiën schriftelijk de bevestiging verkregen heeft, dat zij met het besluit of de beslissing instemmen.

Artikel 3

[Vervallen per 16-12-2011]

Aan de algemeen directeur van de Dienst Regelingen wordt volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en ter uitvoering van de besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 4

[Vervallen per 16-12-2011]

De algemeen directeur van de Dienst Regelingen kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 – met inachtneming van het gestelde in artikel 2 – en 3 ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 5

[Vervallen per 16-12-2011]

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 en 3 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

de algemeen directeur Dienst Regelingen

(gevolgd door handtekening en naam)

Artikel 6

[Vervallen per 16-12-2011]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 4 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

de algemeen directeur Dienst Regelingen,

op last:

(gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris waaraan ondermandaat is verleend)

Artikel 7

[Vervallen per 16-12-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 16-12-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Dienst Regelingen Regeling groenprojecten 2005.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 juli 2007

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina