Aanwijzingsregeling Halt-bureaus

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 19-07-2007 t/m 31-12-2012

Aanwijzingsregeling Halt-bureaus

De Minister van Justitie,

Gelet op de artikelen 48f,48g, eerste en tweede lid en 48n van de Wet Justitie-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

Als Halt-bureaus kunnen worden aangewezen, organisaties die voldoen aan in ieder geval de volgende eisen:

 • a. Een Halt-bureau voorziet in de coördinatie en uitvoering van Halt-afdoeningen en Stop-reacties.

 • b. Een Halt-bureau heeft haar werkzaamheden georganiseerd met inachtneming van de volgende uitgangspunten, ongeacht de vraag of het Halt-bureau al dan niet deel uitmaakt van een groter geheel:

  • het Halt-bureau is vormgegeven als een intern en extern als zodanig herkenbare entiteit;

  • het Halt-bureau kent een eigen beleidsplan en begroting en is in staat om gegevens inzake de bedrijfsvoering vast te leggen en te reproduceren die voldoen aan uitgangspunten die daarvoor sectoraal ten behoeve van onderlinge vergelijkbaarheid zijn gesteld;

  • het Halt-bureau beschikt over een aparte administratie met betrekking tot de financiering van de Halt-afdoeningen en Stop-reacties en de verschillende producten die daaronder vallen;

  • het Halt-bureau hanteert bij haar in- en externe presentatie daarvoor sectoraal overeengekomen formats en afspraken;

  • het Halt-bureau gebruikt de door Stichting Halt Nederland verleende beeld- en woordmerken, geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau onder nummers 0748935 en 0764330 ten name van Halt Nederland, op haar briefpapier en website. Het door het Halt-bureau verlenen van sublicenties is niet toegestaan. Bij beëindiging van de aanwijzing is het Halt-bureau verplicht het Halt-beeld- en woordmerk niet meer te gebruiken en het Halt-beeld- en woordmerk binnen 30 dagen van haar eigendommen te verwijderen en verwijderd te houden;

  • het Halt-bureau stelt een leidinggevende aan voor wie deze functie de hoofdactiviteit vormt en die binnen budgettair gestelde kaders handelingsvrijheid heeft voor de uitvoering van het beleidsplan en voor de inrichting en de kwaliteit van de bedrijfsprocessen en wel zodanig dat het mogelijk is te voldoen aan sectoraal gemaakte afspraken;

  • de leidinggevende van het Halt-bureau beschikt over mandaat van het bestuur van het Halt-bureau of de moederorganisatie waarvan het deel uitmaakt, om het Halt-bureau te vertegenwoordigen in de vergadering van directeuren;

  • het Halt-bureau maakt gebruik van de ondersteuning van Stichting Halt Nederland en is daartoe bij Stichting Halt Nederland aangesloten. Het bestuur van het Halt-bureau neemt deel aan de vergadering van aangeslotenen. Het Halt-bureau voegt zich naar rechtsgeldig genomen besluiten van deze vergadering ter zake van een goede uitvoering van het jaarlijks beleidsplan van Stichting Halt Nederland;

  • het Halt-bureau registreert de werkzaamheden met betrekking tot Halt-afdoeningen en Stop-reacties in het landelijk registratiesysteem van Stichting Halt Nederland.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Een aanvraag om als Halt-bureau te worden aangewezen, dient te worden ingediend bij Onze Minister. Onze Minister kan aan Stichting Halt Nederland advies vragen ten behoeve van de beslissing op de aanvraag.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Indien een Halt-bureau niet voldoet aan de gestelde eisen kan de aanwijzing voor een periode van 6 maanden worden opgeschort.

 • 2 Indien een Halt-bureau na een periode van 6 maanden – gerekend vanaf de datum waarop de aanwijzing is opgeschort – nog steeds niet aan die eisen voldoet, kan de aanwijzing worden ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

In het geval van een voorgenomen opschorting of intrekking van de aanwijzing wordt Stichting Halt Nederland gehoord.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Onze Minister kan inzage vorderen van gegevens en bescheiden van een Halt-bureau, voorzover dat voor de uitoefening van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

 • 2 De leidinggevende van een Halt-bureau is verplicht desgevraagd informatie met betrekking tot de organisatie en werkzaamheden van het Halt-bureau aan Onze Minister te verstrekken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling Halt-bureaus.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 juli 2007

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina