Mandaatbesluit Agentschap NL Regeling groenprojecten 2005

[Regeling vervallen per 01-04-2016.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 31-03-2016

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Financiën, na overleg met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en na overleg met de Minister van Verkeer en Waterstaat, van 16 juli 2007, nr. DGM/2007042937, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van de Regeling groenprojecten 2005 (Mandaatbesluit SenterNovem Regeling groenprojecten 2005)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Financiën,

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 24 mei 2007, kenmerk ZJZ 0782899;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2016]

Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt mandaat verleend tot:

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2016]

Met betrekking tot projecten als bedoeld in artikel 2, onderdeel k, van de Regeling groenprojecten 2005 neemt de algemeen directeur van Agentschap NL slechts besluiten en beslist hij slechts op bezwaarschriften nadat hij van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Financiën schriftelijk de bevestiging verkregen heeft, dat zij met het besluit of de beslissing instemmen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2016]

Met betrekking tot projecten als bedoeld in artikel 2, onderdelen g tot en met j, van de Regeling groenprojecten 2005, waarvan het projectvermogen meer bedraagt dan € 15.000.000, neemt de algemeen directeur van Agentschap NL slechts besluiten en beslist hij slechts op bezwaarschriften nadat hij van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Financiën schriftelijk de bevestiging verkregen heeft, dat zij met het besluit of de beslissing instemmen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2016]

Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en ter uitvoering van de besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2016]

De algemeen directeur van Agentschap NL kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 – met inachtneming van het gestelde in de artikelen 2 en 3 – en 4 ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2016]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikelen 1 en 4 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2016]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 5 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Voor deze:

De algemeen directeur van Agentschap NL

Op last:

(gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris waaraan ondermandaat is verleend)

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 10

[Vervallen per 01-04-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Agentschap NL Regeling groenprojecten 2005.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 juli 2007

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina