Regeling vaststelling verdeelsleutels, bandbreedtes en bedragen 2007 Wet toezicht financiële verslaggeving

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 14-02-2009 t/m 31-12-2012

Regeling van de minister van Financiën van 6 juli 2007, nr. FM 2007-01647 M, tot vaststelling van de verdeelsleutels, bandbreedtes en bedragen voor 2007 Wet toezicht financiële verslaggeving

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Het minimumbedrag, bedoeld in artikel 6, derde lid, van het besluit wordt vastgesteld op;

  • a. € 1.286,– voor instellingen waaraan voor het jaar 2008 kosten voor doorlopend toezicht in rekening zijn of worden gebracht;

  • b. € 1.278,– voor instellingen waaraan voor het jaar 2008 geen kosten voor doorlopend toezicht in rekening zijn of worden gebracht.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Het bedrag, bedoeld in artikel 6, vierde lid, van het besluit wordt vastgesteld op;

  • a. € 1.186,– voor instellingen waaraan voor het jaar 2008 kosten voor doorlopend toezicht in rekening zijn of worden gebracht;

  • b. € 1.185 voor instellingen waaraan voor het jaar 2008 geen kosten voor doorlopend toezicht in rekening zijn of worden gebracht.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

De tarieven, bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de wet en bandbreedtes en verdeelsleutels, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de het besluit, worden vastgesteld als volgt:

Categorie

Maatstaf

Bandbreedte

Verdeelsleutel voor instellingen waaraan voor het jaar 2008 kosten voor doorlopend toezicht in rekening zijn of worden gebracht

Verdeelsleutel voor instellingen waaraan voor het jaar 2008 geen kosten voor doorlopend toezicht in rekening zijn of worden gebracht

Effectenuitgevende instellingen die een geconsolideerde jaarrekening opstellen, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder a, van het besluit

Gemiddelde marktkapitalisatie van de 1e drie maanden en voor obligaties het eigen vermogen

Gemiddelde marktkapitalisatie € 0 t/m € 500 mln.

€ 12.863

€ 12.779

Gemiddelde marktkapitalisatie > € 500 mln. t/m € 6.500 mln.

€ 22.757

€ 22.608

Gemiddelde marktkapitalisatie > € 6.500 mln.

€ 39.577

€ 39.319

Effecten uitgevende instellingen die een geconsolideerde jaarrekening opstellen, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder a, van het besluit;waarvan uitsluitend obligaties zijn toegelaten op een gereglementeerde markt of een effectenbeurs

Eigen vermogen

Eigen vermogen € 0 t/m € 500 mln

Eigen vermogen > € 500 mln. t/m € 6.500 mln.

Eigen vermogen > € 6.500 mln

€ 12.863

€ 22.757

€ 39.577

€ 12.779

€ 22.608

€ 39.319

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina