Regeling interventie melk en zuivelproducten

[Regeling vervallen per 20-12-2008.]
Geldend van 15-07-2007 t/m 19-12-2008

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 juli 2007, nr. TRCJZ/2007/1832, houdende regels ten aanzien van de interventie van melk en zuivelproducten

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 15, 19 en 23 van de Landbouwwet;

Gelet op:

– Verordening (EEG) nr. 2921/90 van de Commissie van 10 oktober 1990 betreffende de steunverlening voor ondermelk die tot caseïne en caseïnaten wordt verwerkt (PB L 279 van 11 oktober 1990);

– Verordening (EEG) nr. 3002/92 van de Commissie van 16 oktober 1992 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen inzake de controle op het gebruik en/of de bestemming van producten uit interventie (PB L 301 van 17 oktober 1992);

– Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (PB L 160 van 26 juni 1999);

– Verordening (EG) nr. 2771/1999 van de Commissie van 16 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room (PB L 333 van 24 december 1999);

– Verordening (EG) nr. 2799/1999 van de Commissie van 17 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van steun voor ondermelk en mageremelkpoeder voor voederdoeleinden en de verkoop van voornoemd mageremelkpoeder (PB L 340 van 31 december 1999);

– Verordening (EG) nr. 213/2001 van de Commissie van 9 januari 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening 1255/1999, wat betreft de referentiemethoden voor de analyse en de kwaliteitsbeoordeling van melk en zuivelproducten, en houdende wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2771/1999 en (EG) 2799/1999 (PB L 37 van 7 februari 2001);

– Verordening (EG) nr. 214/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor mageremelkpoeder (PB L 37 van 7 februari 2001);

– Verordening (EG) nr. 562/2005 van de Commissie van 5 april 2005 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de mededelingen van gegevens tussen de lidstaten en de Commissie in de sector melk en zuivelproducten (PB L 95 van 14 april 2005);

– Verordening (EG) nr. 1898/2005 van de Commissie van 9 november 2005 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad, wat betreft maatregelen voor de afzet van room, boter en boterconcentraat op de markt van de Gemeenschap (PB L 308 van 25 november 2005), en

Verordening (EG) 884/2006 van de Commissie van 21 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad met betrekking tot de financiering van de maatregelen voor interventie in de vorm van openbare opslag door het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en de boeking van de verrichtingen in verband met openbare opslag door de betaalorganen van de lidstaten (PB L 171 van 23 juni 2006);

Verordening (EG) 884/2006 van de Commissie van 21 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad met betrekking tot de financiering van de maatregelen voor interventie in de vorm van openbare opslag door het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en de boeking van de verrichtingen in verband met openbare opslag door de betaalorganen van de lidstaten (PB L 171 van 23 juni 2006);

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 20-12-2008]

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 20-12-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 20-12-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Verordening 2921/90: Verordening (EEG) nr. 2921/90 van de Commissie van 10 oktober 1990 betreffende de steunverlening voor ondermelk die tot caseïne en caseïnaten wordt verwerkt (PB L 279 van 11 oktober 1990);

 • b. Verordening 3002/92: Verordening (EEG) nr. 3002/92 van de Commissie van 16 oktober 1992 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen inzake de controle op het gebruik en/of de bestemming van producten uit interventie (PB L 301 van 17 oktober 1992);

 • c. Verordening 1255/1999: Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (PB L 160 van 26 juni 1999);

 • d. Verordening 2771/1999: Verordening (EG) nr. 2771/1999 van de Commissie van 16 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room (PB L 333 van 24 december 1999);

 • e. Verordening 2799/1999: Verordening (EG) nr. 2799/1999 van de Commissie van 17 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van steun voor ondermelk en mageremelkpoeder voor voederdoeleinden en de verkoop van voornoemd mageremelkpoeder (PB L 340 van 31 december 1999);

 • f. Verordening 213/2001: Verordening (EG) nr. 213/2001 van de Commissie van 9 januari 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening 1255/1999, wat betreft de referentiemethoden voor de analyse en de kwaliteitsbeoordeling van melk en zuivelproducten, en houdende wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2771/1999 en (EG) 2799/1999 (PB L 37 van 7 februari 2001);

 • g. Verordening 214/2001: Verordening (EG) nr. 214/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor mageremelkpoeder (PB L 37 van 7 februari 2001);

 • h. Verordening 562/2005: Verordening (EG) nr. 562/2005 van de Commissie van 5 april 2005 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de mededelingen van gegevens tussen de lidstaten en de Commissie in de sector melk en zuivelproducten (PB L 95 van 14 april 2005);

 • i. Verordening 1898/2005: Verordening (EG) nr. 1898/2005 van de Commissie van 9 november 2005 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad, wat betreft maatregelen voor de afzet van room, boter en boterconcentraat op de markt van de Gemeenschap (PB L 308 van 25 november 2005);

 • j. Verordening 884/2006: Verordening (EG) 884/2006 van de Commissie van 21 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad met betrekking tot de financiering van de maatregelen voor interventie in de vorm van openbare opslag door het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en de boeking van de verrichtingen in verband met openbare opslag door de betaalorganen van de lidstaten (PB L 171 van 23 juni 2006);

 • k. de Minister: de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • l. Dienst Regelingen: Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • m. contractant: degene die met Dienst Regelingen in het kader van deze regeling een contract sluit;

 • n. melk en zuivelproducten: boter, room, boterconcentraat, mageremelkpoeder en ondermelk;

 • o. openbare opslag: de aankoop door Dienst Regelingen van boter of mageremelkpoeder tegen een op grond van Europese besluiten vastgestelde gegarandeerde prijs waarna Dienst Regelingen deze producten opslaat;

 • p. particuliere opslag: het tijdelijk door de contractant voor eigen rekening en risico opslaan van boter of room;

 • q. bijzondere steun: de verlening van steun op grond van de in dit artikel bedoelde Europese verordeningen voor bepaalde, in die verordeningen genoemde maatregelen ter bevordering van de afzet van melk en zuivelproducten, al dan niet uit openbare opslag;

 • r. interventie: het samenstel van openbare opslag, particuliere opslag en bijzondere steun;

 • s. tussenproducten: de producten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b, van Verordening 1898/2005;

 • t. gerecombineerde boter: het product als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b, sub ii), van Verordening 1898/2005;

 • u. productiebedrijf: productiebedrijf van room, boter, boterconcentraat, ondermelk, mageremelkpoeder of meerdere van deze producten, tussenproducten of mengvoeder;

 • v. rechtstreeks verwerkend bedrijf: bedrijf dat in het kader van Hoofdstuk II van Verordening 1898/2005 boter, room of boterconcentraat verwerkt waaraan geen verklikstoffen zijn toegevoegd;

 • w. AID: Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • x. PZ: Productschap Zuivel;

 • y. HPA: Hoofdproductschap Akkerbouw;

 • z. COKZ: Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel;

 • aa. RIKILT: Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten.

Paragraaf 2. Aanwijzing interventiebureau en bevoegde instanties

[Vervallen per 20-12-2008]

Artikel 2

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Als interventiebureau, bevoegde autoriteit of bevoegde instantie als bedoeld in de in artikel 1 genoemde verordeningen wordt aangewezen Dienst Regelingen.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is de AID de bevoegde instantie voor de controles die voortvloeien uit de in artikel 1 genoemde verordeningen, voor zover die op de locatie van het bedrijf plaatsvinden.

 • 3 In afwijking van het eerste lid wordt het HPA aangewezen als bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 23, derde en vierde lid, van Verordening 2799/1999 voor zover het de verwerking van mageremelkpoeder en ondermelk tot mengvoeder betreft.

 • 4 In afwijking van het eerste lid wordt het PZ aangewezen als bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 23, derde lid, van Verordening 2799/1999 voor zover het de denaturatie van mageremelkpoeder betreft.

Artikel 3

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 2 Onverminderd het bepaalde in artikel 2, tweede lid, is het COKZ bevoegd tot het verrichten van monsternames en monsteranalyses die op grond van de in artikel 1 opgenomen verordeningen moeten plaatsvinden teneinde vast te stellen of aan de aldaar gestelde kwaliteitseisen en samenstellingseisen is voldaan.

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid is het RIKILT bevoegd tot het verrichten van monsteranalyses

  • als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van Verordening 2771/1999 voor zover het de afwezigheid van melkvreemde vetten en verklikstoffen betreft;

  • als bedoeld in de artikelen 37 tot en met 39 van Verordening 1898/2005 voor zover die betrekking hebben op de controle op de afwezigheid van melkvreemde vetten en om na te gaan of de samenstelling van de tussenproducten, als bedoeld in artikel 38, eerste lid, onder b, van verordening 1898/2005, beantwoordt aan de samenstelling die in de registers, als bedoeld in dat artikel onderdeel, is vermeld;

  • teneinde vast te stellen of het melkvet voldoet aan de kwaliteitseisen als bedoeld in Bijlage III, eerste tot en met zevende streepje, van Verordening 1898/2005;

  • teneinde vast te stellen of het boterconcentraat voldoet aan de kwaliteitseis als bedoeld in Bijlage III, zevende streepje, van Verordening 1898/2005;

  • teneinde vast te stellen of het boterconcentraat voldoet aan de kwaliteitseisen als bedoeld in Bijlage XIV, punt 2, van Verordening 1898/2005 voor zover het de afwezigheid van neutraliserende stoffen, antioxidanten, conserveermiddelen en melkvreemde vetten betreft;

  • teneinde de samenstelling van de vervaardigde caseïne en caseïnaten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, tweede alinea, van Verordening 2921/90 te controleren;

  • in voorkomend geval, ter vaststelling of de eindproducten zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, van Verordening 1898/2005 vallen onder de aldaar genoemde GN-codes;

  • als bedoeld in de artikelen 19 en 20 van Verordening 2799/1999.

 • 4 In afwijking van het tweede lid neemt de AID in de in het derde lid bedoelde situaties de monsters alsmede indien de monstername bij het vrieshuis of opslagpand geschiedt.

Artikel 4

[Vervallen per 20-12-2008]

In afwijking van artikel 2, eerste lid, is het RIKILT de bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van Verordening 214/2001.

Paragraaf 3. Erkenningen

[Vervallen per 20-12-2008]

Artikel 5

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Indien uit een van de in artikel 1 genoemde verordeningen voortvloeit dat een interventie of een met een interventie verband houdende handeling slechts mag plaatsvinden ten opzichte van of door een natuurlijke of rechtspersoon die voldoet aan te stellen voorwaarden van persoonlijke of zakelijke aard en deswege moet zijn erkend, verleent de Minister deze erkenning nadat de belanghebbende daartoe een aanvraag heeft ingediend en heeft aangetoond dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

 • 2 Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt ingediend bij Dienst Regelingen.

Artikel 6

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 In afwijking van het bepaalde in artikel 5, eerste lid, is het HPA bevoegd tot verlening van de erkenning als bedoeld in artikel 9 van Verordening 2799/1999 voor zover het gaat om fabrikanten die mageremelkpoeder of ondermelk verwerken tot mengvoeder. Een aanvraag hiertoe wordt ingediend bij het HPA.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in artikel 5, eerste lid, is het PZ bevoegd tot verlening van de erkenning als bedoeld in artikel 9 van Verordening 2799/1999 zover het gaat om fabrikanten die mageremelkpoeder denatureren of laten denatureren. Een aanvraag hiertoe wordt ingediend bij het PZ.

Artikel 7

[Vervallen per 20-12-2008]

Als aanvullende eisen als bedoeld in artikel 9, tweede lid, onder a, van Verordening 2799/1999 worden gesteld:

 • a. het bedrijf dat mageremelkpoeder denatureert of verwerkt tot mengvoeder houdt dagelijks een voorraadboekhouding en administratie bij, die ten minste de volgende gegevens bevat:

  • de aangekochte hoeveelheden mageremelkpoeder met daarbij de naam en het adres van de leverancier, het land van oorsprong en het gehalte aan melkeiwitten van de aangekochte producten;

  • de datum van de vervaardiging en de vervaardigde hoeveelheid gedenatureerd melkpoeder of mengvoeder alsmede de samenstelling van het product met opgave van het procentuele aandeel van de bestanddelen;

  • in voorkomend geval de hoeveelheden aangekochte en verwerkte denaturatiemiddelen met daarbij de naam en het adres van de leverancier, het land van oorsprong en het gehalte aan melkeiwitten van de aangekochte producten;

  • de data van verkoop en afgeleverde hoeveelheden gedenatureerde mageremelkpoeder of mengvoeder, alsmede de naam en het adres van de afnemer;

  • de hoeveelheidswijzigingen in de voorraden mageremelkpoeder als gevolg van verliezen, monsters, retourzendingen, omruiling of soortgelijke oorzaken.

 • b. het bedrijf beschikt over een geschikte ruimte ten behoeve van administratieve en bemonsteringswerkzaamheden.

Artikel 8

[Vervallen per 20-12-2008]

Erkenningen kunnen overeenkomstig de in artikel 1 bedoelde verordeningen worden geschorst of ingetrokken door het bestuursorgaan dat de erkenning heeft verleend.

Paragraaf 4. Controle op de samenstelling en kwaliteit van boter uit de markt

[Vervallen per 20-12-2008]

Artikel 10

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Het productiebedrijf van boter deelt uiterlijk twee werkdagen vóór het begin van een productieweek schriftelijk aan het COKZ mee dat de desbetreffende productie in aanmerking zal worden gebracht voor steunverlening op grond van deze regeling.

 • 2 Voor gezouten en ongezouten boter als bedoeld in artikel 6, derde lid, van Verordening 1255/1999 wordt een afzonderlijke mededeling gedaan. In de mededeling wordt tevens vermeld of de boter bestemd is voor openbare opslag, particuliere opslag of bijzondere steun.

Artikel 11

[Vervallen per 20-12-2008]

Onverminderd het bepaalde in artikel 4, eerste lid, van Verordening 2771/1999 neemt het COKZ bij elk productiebedrijf op weekbasis monsters die representatief zijn voor elke aangemelde dag van de productieweek en analyseert die.

Artikel 12

[Vervallen per 20-12-2008]

Onverminderd het bepaalde in de Landbouwkwaliteitsregeling boter controleert het COKZ de boter tevens op weekbasis op afwezigheid van colibacteriën en op het maximumgehalte van 2% vetvrijemelkdrogestof.

Artikel 13

[Vervallen per 20-12-2008]

De kosten van de in deze paragraaf bedoelde controles komen voor rekening van het desbetreffende productiebedrijf.

Artikel 14

[Vervallen per 20-12-2008]

Indien is komen vast te staan dat een partij in Nederland geproduceerde boter aan de in Verordening 1255/1999 en Verordening 2771/1999 gestelde eisen voldoet, geeft het COKZ aan het productiebedrijf een kwaliteitscertificaat af.

Artikel 15

[Vervallen per 20-12-2008]

Indien is komen vast te staan dat een partij in Nederland geproduceerde boter niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet, komt de gehele weekproductie van het desbetreffende bedrijf niet voor een certificaat zoals bedoeld in artikel 14 in aanmerking.

Artikel 16

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Het COKZ deelt de resultaten van de monsteranalyses als bedoeld in de artikelen 14 en 15 aan Dienst Regelingen mee.

 • 2 Dienst Regelingen brengt, ingeval sprake is van de situatie als bedoeld in artikel 15, onverwijld het betrokken productiebedrijf daarvan op de hoogte.

Artikel 17

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 In afwijking van het bepaalde in artikel 15 kunnen partijen boter die zijn geproduceerd op andere dagen dan de dag waarop het monster, bedoeld in artikel 11 betrekking heeft voor een certificaat als bedoeld in artikel 14 in aanmerking komen indien de afkeuring verband houdt met het niet voldoen aan de eisen voor de klasse ‘Extra Kwaliteit’ dan wel de in artikel 12 gestelde eisen.

 • 2 Het productiebedrijf kan in de in het eerste lid bedoelde situatie binnen drie dagen na de berichtgeving, bedoeld in artikel 16, tweede lid, bij Dienst Regelingen schriftelijk een aanvraag tot herbemonstering en analyse per productiedag van de afgekeurde productieweek indienen. Het productiebedrijf scheidt hiertoe de productie per afzonderlijke productiedatum.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde nadere analyse wordt door het COKZ uitgevoerd.

 • 4 Indien de nadere analyse heeft aangetoond dat de boter van de herbemonsterde productiedata aan de gestelde eisen voldoet, komen de desbetreffende partijen voor steunverlening op grond van deze paragraaf in aanmerking.

 • 5 De in het tweede lid bedoelde aanvraag vermeldt in ieder geval:

  • a. de partijgrootte;

  • b. de productiedatum, en

  • c. het adres in Nederland waar de partij boter in opslag is.

 • 6 De partij-indeling is zodanig dat één partij slechts boter van éénzelfde productiedatum en één EG-erkenningsnummer bevat.

Artikel 18

[Vervallen per 20-12-2008]

Ingeval boter, die in een andere lidstaat van de Europese Unie is vervaardigd, in Nederland in het kader van deze regeling een bestemming krijgt, wordt het certificaat als bedoeld in artikel 45, tweede lid, van Verordening 1898/2005, artikel 6, eerste lid, dan wel artikel 31 van Verordening 2771/1999 voor de desbetreffende boter aan Dienst Regelingen overgelegd.

Artikel 19

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Ingeval in Nederland geproduceerde boter in een andere lidstaat van de Europese Unie een bestemming krijgt in het kader van Verordening 1898/2005 of 2771/1999 geeft Dienst Regelingen op aanvraag een certificaat als bedoeld in artikel 45, tweede lid, van Verordening 1898/2005, artikel 6, eerste lid, dan wel artikel 31 van Verordening 2771/1999 af.

 • 2 Het certificaat wordt slechts afgegeven indien het bewijs is geleverd dat aan de in het eerste lid bedoelde eisen is voldaan.

Paragraaf 5. Controle op de samenstelling en kwaliteit van room uit de markt

[Vervallen per 20-12-2008]

Artikel 20

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Het productiebedrijf van room deelt uiterlijk twee werkdagen vóór de dag van productie schriftelijk aan het COKZ mee dat de desbetreffende productie in aanmerking zal worden gebracht voor steunverlening op grond van Hoofdstuk II van Verordening 1898/2005 of Hoofdstuk III van Verordening 2771/1999.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde mededeling bevat ten minste:

  • a. de productiedatum;

  • b. het begin- en eindtijdstip van de productie;

  • c. de hoeveelheden te produceren room, en

  • d. de partijnummers.

Artikel 21

[Vervallen per 20-12-2008]

Het COKZ neemt monsters per productiedag zodanig dat de monsters representatief zijn voor alle partijen room die op die dag bij het gecontroleerde bedrijf zijn geproduceerd.

Artikel 22

[Vervallen per 20-12-2008]

Indien een partij room wordt geleverd aan een rechtstreeks verwerkend bedrijf, vermeldt het productiebedrijf op de transportdocumenten en de facturen de hoeveelheden per partijnummer en de productiedatum van die partij alsmede de zin ‘de room is bestemd voor verwerking in het kader van Verordening 1898/2005’.

Artikel 23

[Vervallen per 20-12-2008]

Indien is komen vast te staan dat een partij in Nederland geproduceerde room aan de in artikel 5, eerste lid, onder c, van Verordening 1898/2005 gestelde eisen voldoet, geeft het COKZ met betrekking tot alle partijen room van de desbetreffende productiedatum van het desbetreffende productiebedrijf een kwaliteitscertificaat af.

Artikel 24

[Vervallen per 20-12-2008]

Indien is komen vast te staan dat een partij in Nederland geproduceerde room niet aan de in artikel 5, eerste lid, onder c, van Verordening 1898/2005 gestelde eisen voldoet, komen alle partijen room van de desbetreffende productiedatum van het desbetreffende productiebedrijf niet voor een certificaat als bedoeld in artikel 23 in aanmerking.

Artikel 25

[Vervallen per 20-12-2008]

Indien in Nederland room, die in een andere lidstaat van de Europese Unie is vervaardigd, in het kader van deze regeling wordt bewerkt of verwerkt, wordt door de bewerker of verwerker een door de bevoegde instantie van de lidstaat van productie afgegeven origineel certificaat als bedoeld in artikel 45, tweede lid, van Verordening 1898/2005 voor de desbetreffende room aan Dienst Regelingen overgelegd.

Artikel 26

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Ingeval in Nederland geproduceerde room in een andere lidstaat van de Europese Unie een bestemming krijgt in het kader van Verordening 1898/2005 geeft Dienst Regelingen op aanvraag een certificaat als bedoeld in artikel 45, tweede lid, van Verordening 1898/2005 af.

 • 2 Het certificaat wordt slechts afgegeven indien het bewijs is geleverd dat aan de in het eerste lid bedoelde eisen is voldaan.

Paragraaf 6. Herkeuring van monsters

[Vervallen per 20-12-2008]

Artikel 28

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Ingeval de belanghebbende de resultaten van de analyses door het COKZ of RIKILT niet accepteert, fungeren het RIKILT en het COKZ over en weer als tweede laboratorium, als bedoeld in Bijlage VIII van Verordening 213/2001.

 • 2 Het RIKILT is bevoegd de in Bijlage VIII, tweede punt, eerste alinea, laatste zin van Verordening 213/2001 bedoelde beoordeling te verrichten.

Artikel 29

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Het productiebedrijf dient binnen de in Bijlage VIII, eerste punt, van Verordening 213/2001 bedoelde termijn bij Dienst Regelingen een aanvraag tot nadere analyse van het duplo-monster als bedoeld in Bijlage VIII van Verordening 213/2001 in.

 • 2 Ingeval van nadere analyse in het kader van de verwerking van mageremelkpoeder of ondermelk tot mengvoeder wordt de in het eerste lid bedoelde aanvraag ingediend bij het HPA.

 • 3 Ingeval van nadere analyse in het kader van denaturatie van mageremelkpoeder wordt de in het eerste lid bedoelde aanvraag ingediend bij het PZ.

Artikel 30

[Vervallen per 20-12-2008]

De Minister is bevoegd op verzoek van het tweede laboratorium als bedoeld in artikel 28, eerste lid, een ander laboratorium aan te wijzen indien dat tweede laboratorium niet tot het verrichten van de benodigde analyses is uitgerust.

Artikel 31

[Vervallen per 20-12-2008]

Het productiebedrijf levert het in Bijlage VIII, vierde punt, van Verordening 213/2001 bedoelde bewijs aan de AID.

Artikel 32

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Indien, in het kader van particuliere opslag of bijzondere steun, na de in artikel 28, tweede lid, bedoelde beoordeling is komen vast te staan dat de boter niet aan de gestelde eisen voldoet, komt de gehele weekproductie van het desbetreffende productiebedrijf niet voor steun in aanmerking.

 • 2 Indien na de in artikel 28, tweede lid, bedoelde beoordeling is komen vast te staan dat de room niet aan de gestelde eisen voldoet, komen alle partijen van de desbetreffende productiedatum van het desbetreffende productiebedrijf niet voor steun in aanmerking.

Paragraaf 7. Betalingen en zekerheden

[Vervallen per 20-12-2008]

Artikel 33

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Betalingen van op grond van deze regeling verschuldigde bedragen worden gedaan op rekeningnummer 3000.22.360 van Dienst Regelingen te Den Haag.

 • 2 Als dag van betaling geldt de datum waarop het verschuldigde bedrag op het in het eerste lid bedoelde rekeningnummer is bijgeschreven.

Artikel 34

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Onverminderd het bepaalde in artikel 33 kunnen de op grond van deze regeling verschuldigde zekerheden tevens worden gesteld hetzij door betaling in contanten hetzij in de vorm van een aan Dienst Regelingen gericht telefaxbericht, inhoudende een garantie van onbeperkte duur, uitsluitend door die hoofdkantoren van banken, die daartoe met Dienst Regelingen een overeenkomst hebben gesloten.

 • 2 Indien de zekerheid wordt gesteld door middel van overschrijving op het in artikel 33, eerste lid, bedoelde rekeningnummer wordt daarbij melding gemaakt van het woord ‘Zekerheid’, en zodanig dat de aard van de zekerheid kenbaar is, in voorkomend geval in combinatie met het desbetreffende contractnummer.

Artikel 35

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 2 De in het eerste lid bedoelde zekerheid wordt gesteld hetzij in contanten hetzij in de vorm van een door het HPA aanvaarde garantie van een kredietinstelling als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht hetzij van een der kredietinstellingen die door de Minister van Financiën is toegelaten dan wel van een der kredietinstellingen die ingevolge artikel 6 van Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (PB L 177 van 30 juni 2006) een vergunning heeft verkregen.

Hoofdstuk 2. Openbare opslag

[Vervallen per 20-12-2008]

Paragraaf 1. Algemeen

[Vervallen per 20-12-2008]

Artikel 36

[Vervallen per 20-12-2008]

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a. aanbieder: degene die boter of mageremelkpoeder ter overname aan Dienst Regelingen aanbiedt;

 • b. afnemer: degene die boter of mageremelkpoeder van Dienst Regelingen heeft gekocht.

Paragraaf 2. Aankoop boter

[Vervallen per 20-12-2008]

Artikel 37

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Een aanbieding van boter voor aankoop tegen 90% van de interventieprijs zoals bedoeld in artikel 10 van Verordening 2771/1999 en de offerte voor aankoop van boter via inschrijving zoals bedoeld in artikel 17 van Verordening 2771/1999 geschieden schriftelijk of per telefax aan Dienst Regelingen conform bij Dienst Regelingen op te vragen formulieren.

 • 2 Op de enveloppe van de niet per telefax ingediende offertes vermeldt de aanbieder: ‘Inschrijving aankoop boter’.

Artikel 38

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 De aanbieder kan partijen boter, bestemd voor aankoop in openbare opslag, schriftelijk of per telefax aanmelden uiterlijk iedere woensdag vóór 17:00 uur voorafgaand aan de week waarin aanlevering aan het door de Minister aan te wijzen vrieshuis zal geschieden.

 • 2 De aanbieder dient de in het eerste lid bedoelde vooraanmelding bij Dienst Regelingen in conform een bij Dienst Regelingen op te vragen formulier.

Artikel 39

[Vervallen per 20-12-2008]

Door het indienen van de in artikel 38 bedoelde vooraanmelding verklaart de aanbieder zich akkoord dat de Minister de partijen boter voordat de fysieke overname van de boter heeft plaatsgevonden, in bewaring geeft in door de Minister aangewezen vrieshuizen en dat de partijen worden bemonsterd en gecontroleerd.

Artikel 40

[Vervallen per 20-12-2008]

Indien de aanbieder van de vooraanmelding gebruik maakt, brengt de Minister de volgende kosten bij hem in rekening:

 • a. de kosten van aanmelding;

 • b. de kosten van het lossen;

 • c. de kosten van de opslag voor de periode van de dag van inslag in het door de Minister aangewezen vrieshuis tot de dag van fysieke overname van de boter.

Artikel 41

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Ingeval gebruik is gemaakt van de in artikel 38 bedoelde vooraanmelding maar de boter niet wordt aangeboden of er geen bieding wordt uitgebracht, respectievelijk de bieding met betrekking tot de aangeleverde hoeveelheden boter ingevolge artikel 17 quater van Verordening 2771/1999 niet wordt toegewezen en de betreffende partijen geen onderwerp meer kunnen vormen voor een volgende inschrijving, neemt de aanbieder de betreffende boter terug binnen 14 dagen na de datum van het bericht van Dienst Regelingen dat de betreffende boter niet voor overname in aanmerking komt of nog voor overname in aanmerking kan worden gebracht.

 • 2 In de in het eerste lid bedoelde situatie worden, naast de in artikel 40 bedoelde kosten, tevens de kosten van inslag, invriezen, opslag en uitslag en de bemonsterings- en analysekosten bij de aanbieder door de Minister in rekening gebracht.

Artikel 42

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Ingeval gebruik is gemaakt van de in artikel 38 bedoelde vooraanmelding kan de aanbieder de aanlevering van partijen boter uiterlijk vóór 10:00 uur op de laatste werkdag voorafgaand aan de dag van inslag geheel of gedeeltelijk annuleren.

 • 2 De met de niet tijdige annulering verband houdende kosten brengt de Minister bij de aanbieder in rekening.

Paragraaf 3. Aankoop mageremelkpoeder

[Vervallen per 20-12-2008]

Artikel 43

[Vervallen per 20-12-2008]

Het in artikel 4, eerste lid, van Verordening 214/2001 bedoelde certificaat wordt op aanvraag door Dienst Regelingen afgegeven indien het productiebedrijf het bewijs levert dat aan de in dat artikel lid gestelde eisen is voldaan.

Artikel 44

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 De aanbieder dient de in de artikelen 5 en 15 van Verordening 214/2001 bedoelde offertes conform bij Dienst Regelingen op te vragen formulieren in ofwel schriftelijk tegen bewijs van ontvangst ofwel per telefax.

 • 2 Op de enveloppe van de niet per telefax ingediende offerte als bedoeld in artikel 15 van Verordening 214/2001 wordt vermeld: ‘Inschrijving aankoop mageremelkpoeder’.

Paragraaf 4. Levering, opslag en uitslag boter en mageremelkpoeder

[Vervallen per 20-12-2008]

Artikel 45

[Vervallen per 20-12-2008]

De Minister sluit met het opslagpand of het vrieshuis een opslagcontract als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van Verordening 884/2006.

Artikel 46

[Vervallen per 20-12-2008]

Voor de opslag van boter komen uitsluitend vrieshuizen in aanmerking die voldoen aan de volgende technische normen als bedoeld in artikel 18 van Verordening 2771/1999:

 • a. het vrieshuis beschikt over een opslagcapaciteit van ten minste 1.000 ton boter;

 • b. het vrieshuis kan de boter bij een constante temperatuur van –18° C of kouder bewaren en deze temperatuur in de opslagruimte ook tijdens in- en uitslagwerkzaamheden handhaven;

 • c. het vrieshuis garandeert een inslagcapaciteit van ten minste 50 ton boter per dag en een uitslagcapaciteit van ten minste 100 ton boter per dag.

 • d. het vrieshuis beschikt over permanent in de opslagruimte aanwezige, adequate temperatuurregistratieapparatuur die ten minste 3 keer per etmaal de luchttemperatuur meet;

 • e het vrieshuis beschikt over een weegschaal met een minimum weegvermogen van 30 kilogram en een afleeseenheid van 10 gram alsmede een weegschaal waarop een pallet met boter in zijn geheel kan worden gewogen;

 • f. het vrieshuis heeft voldoende toetsgewichten voorhanden en kan aantonen dat zowel de weegschaal als de toetsgewichten van een geldig ijkmerk zijn voorzien;

 • g. het vrieshuis beschikt over een bemonsteringsruimte.

Artikel 47

[Vervallen per 20-12-2008]

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van Verordening 214/2001 beschikken opslagpanden over weegschalen en toetsgewichten als bedoeld in artikel 46, onder e en f.

Artikel 48

[Vervallen per 20-12-2008]

Indien in het vrieshuis of het opslagpand beschadigde of vuile dozen boter of zakken mageremelkpoeder worden aangetroffen, wordt aangenomen dat de beschadiging of verontreiniging in het vrieshuis of het opslagpand is geschied en zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van het vrieshuis of opslagpand komen.

Artikel 49

[Vervallen per 20-12-2008]

Indien het vrieshuis of het opslagpand naar het oordeel van Dienst Regelingen – rekening houdend met de duur van de opslag – niet voldoende zorgdraagt voor het op peil blijven van de kwaliteit dan wel de verpakking van de boter of het mageremelkpoeder, dan wel anderszins de gestelde voorwaarden niet of niet volledig nakomt, is Dienst Regelingen gerechtigd ofwel de boter of het mageremelkpoeder naar elders te doen vervoeren en te doen opslaan, ofwel de nodige andere maatregelen te treffen. De daaruit voortvloeiende kosten komen, voor zover het boter betreft, voor rekening van het vrieshuis en, voor zover het mageremelkpoeder betreft, voor rekening van het opslagpand.

Artikel 50

[Vervallen per 20-12-2008]

De aanbieder levert de boter of het mageremelkpoeder aan het vrieshuis respectievelijk het opslagpand aan op pallets die elk 1.000 of 1.250 kilogram omvatten, met uitzondering van de laatste pallet van een partij die een lager aantal kilogram mag omvatten.

Artikel 51

[Vervallen per 20-12-2008]

De pallets zijn per partij uniform van soort en van gewicht, tenzij elke pallet van een TARRA-etiket is voorzien dan wel het gewicht erin is gegraveerd.

Artikel 52

[Vervallen per 20-12-2008]

Per partij mageremelkpoeder levert de aanbieder ten minste drie lege zakken, bestemd voor mageremelkpoeder en die identiek zijn aan die van de geleverde partij, mee.

Artikel 53

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Onverminderd de vereisten als bedoeld in artikel 4, zesde lid, van Verordening 2771/1999 vertonen de dozen boter bij inslag in het vrieshuis geen buikvorming.

 • 2 De beslissing dat de dozen vanwege buikvorming niet worden opgeslagen, wordt genomen door Dienst Regelingen, na overleg met de AID dan wel, in voorkomend geval met het vrieshuis.

Artikel 54

[Vervallen per 20-12-2008]

Indien de aangeboden boter of mageremelkpoeder wordt overgenomen in het vrieshuis of opslagpand waar het zich reeds bevindt, wordt, in geval van aankoop van boter tegen 90% van de interventieprijs of mageremelkpoeder tegen de interventieprijs, onder ‘de datum van overname’ verstaan de datum die is vermeld op het acceptatiebericht van de aanbieding en, in geval van aankoop door middel van inschrijving, de datum die is vermeld in de schriftelijke toewijzing. Deze dag is ten vroegste de dag na de dag van verzending van dit acceptatiebericht respectievelijk schriftelijke toewijzing.

Artikel 55

[Vervallen per 20-12-2008]

Indien de boter of het mageremelkpoeder niet in aanmerking komt voor overname in openbare opslag, neemt de aanbieder de betreffende boter of het mageremelkpoeder binnen 14 dagen na de datum van het afwijzingsbericht terug of hij slaat het voor eigen rekening en risico separaat van de interventievoorraad op dan wel laat hij het separaat opslaan.

Artikel 56

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Door Dienst Regelingen dan wel de AID aan het opslagpand of het vrieshuis gegeven nadere aanwijzingen die ten goede komen aan de wijze van inslag, opslag en uitslag van het mageremelkpoeder of de boter, worden door het opslagpand respectievelijk het vrieshuis opgevolgd.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde aanwijzingen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden gedaan.

Paragraaf 5. Verkoop boter en mageremelkpoeder

[Vervallen per 20-12-2008]

Subparagraaf 5.1. Zonder bestemmingsverplichting

[Vervallen per 20-12-2008]

Artikel 57

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Gegadigden kunnen op eigen kosten monsters van de door Dienst Regelingen te koop aangeboden boter en mageremelkpoeder onderzoeken voordat zij een bod als bedoeld in artikel 23 van Verordening 2771/1999 en artikel 23 van Verordening 214/2001 indienen. Hiertoe dient de gegadigde ten minste 48 uur van tevoren een aanvraag bij Dienst Regelingen in.

 • 2 De gegadigde voldoet de bij het vrieshuis of het opslagpand door de monstername ontstane kosten rechtstreeks aan het vrieshuis of het opslagpand.

Artikel 58

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Een bod voor boter en mageremelkpoeder uit openbare opslag, zoals bedoeld in artikel 23 van Verordening 2771/1999 respectievelijk artikel 23 van Verordening 214/2001 wordt bij Dienst Regelingen ingediend ofwel schriftelijk tegen bewijs van ontvangst ofwel per telefax.

 • 2 Op de enveloppe van de niet per telefax ingediende bieding vermeldt de aanbieder, voor zover de inschrijving is gericht op de aankoop van mageremelkpoeder:

  ‘Inschrijving verkoop mageremelkpoeder’ en, voor zover de inschrijving is gericht op de aankoop van boter: ‘Inschrijving verkoop boter’.

Artikel 59

[Vervallen per 20-12-2008]

In de situatie als bedoeld in artikel 24 septies, tweede lid, tweede alinea, van Verordening 214/2001 respectievelijk artikel 24 septies, tweede lid, tweede alinea, van Verordening 2771/1999 wordt in opdracht van Dienst Regelingen door het opslagpand of het vrieshuis uiterlijk op de 30e dag na de sluitingsdatum van de desbetreffende bijzondere openbare inschrijving een document op naam van de koper uitgeschreven dat de daaropvolgende dag ingaat. Dit document bevat een specificatie van de aan de koper toegewezen mageremelkpoeder of boter als bedoeld in artikel 24 septies, tweede lid, eerste alinea, van Verordening 214/2001 respectievelijk artikel 24 septies, tweede lid, eerste alinea, van Verordening 2771/1999 die nog niet is afgehaald.

Artikel 60

[Vervallen per 20-12-2008]

De koper van het mageremelkpoeder of de boter informeert Dienst Regelingen schriftelijk over de door hem met het vrieshuis of opslagpand overeengekomen datum en het tijdstip van daadwerkelijke uitslag uit het opslagpand of vrieshuis ten minste één werkdag van tevoren, vóór 10:00 uur, onder vermelding van de naam van het opslagpand of vrieshuis, de dag en het tijdstip van uitslag, het verkoopfactuurnummer en de hoeveelheid.

Artikel 61

[Vervallen per 20-12-2008]

De koper betaalt het bedrag als bedoeld in artikel 24 sexies, tweede lid, van Verordening 2771/1999 en artikel 24 sexies, tweede lid, van Verordening 214/2001 uiterlijk om 12:00 uur op de werkdag vóór de dag van uitslag.

Artikel 62

[Vervallen per 20-12-2008]

Het in artikel 21, vierde lid, van Verordening 2771/1999 en artikel 21, tweede lid, van Verordening 214/2001 bedoelde bericht wordt geplaatst op de website van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Subparagraaf 5.2. Met bestemmingsverplichting

[Vervallen per 20-12-2008]

Artikel 63

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Gegadigden kunnen op eigen kosten monsters van het door Dienst Regelingen te koop aangeboden mageremelkpoeder onderzoeken voordat zij een bod als bedoeld in artikel 28, tweede lid, van Verordening 2799/1999 indienen. Hiertoe dient de gegadigde ten minste 48 uur van tevoren een aanvraag bij Dienst Regelingen in.

 • 2 De gegadigde voldoet de bij het opslagpand door de monstername ontstane kosten rechtstreeks aan het opslagpand.

Artikel 64

[Vervallen per 20-12-2008]

De koper van het mageremelkpoeder informeert Dienst Regelingen schriftelijk over de door hem met het opslagpand overeengekomen datum en het tijdstip van daadwerkelijke uitslag uit het opslagpand ten minste één werkdag van tevoren, vóór 10:00 uur, onder vermelding van de naam van het opslagpand, de dag en het tijdstip van uitslag, het verkoopfactuurnummer en de hoeveelheid.

Artikel 65

[Vervallen per 20-12-2008]

In de situatie als bedoeld in artikel 35, tweede lid, tweede alinea, van Verordening 2799/1999 wordt in opdracht van Dienst Regelingen door het opslagpand uiterlijk op de 30e dag na de sluitingsdatum van de desbetreffende bijzondere openbare inschrijving een document op naam van de koper uitgeschreven dat de daaropvolgende dag ingaat. Dit document bevat een specificatie van het aan de koper toegewezen mageremelkpoeder als bedoeld in artikel 35, tweede lid, eerste alinea, van Verordening 2799/1999 dat nog niet is afgehaald.

Artikel 66

[Vervallen per 20-12-2008]

De koper betaalt het bedrag als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van Verordening 2799/1999 uiterlijk om 12:00 uur op de werkdag vóór de dag van uitslag.

Artikel 67

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Het in artikel 28, tweede lid, van Verordening 2799/1999 bedoelde bod wordt bij Dienst Regelingen ingediend ofwel schriftelijk tegen bewijs van ontvangst ofwel per telefax, ofwel door persoonlijke afgifte tegen bewijs van ontvangst.

 • 2 Op de enveloppe van de niet per telefax ingediende bieding wordt vermeld: ‘Inschrijving verkoop mageremelkpoeder’.

Artikel 68

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Het bedrijf dat mageremelkpoeder denatureert dient wekelijks en op de derde dag na de periode als bedoeld in artikel 90, derde lid, het verwerkingsoverzicht conform een bij Dienst Regelingen op te vragen formulier in bij Dienst Regelingen. Van dit verwerkingsoverzicht worden de kolommen A en B en de vervolgbladen A en B ingevuld.

 • 2 Het bedrijf dat mageremelkpoeder rechtstreeks verwerkt tot mengvoeders dient vierwekelijks en op de derde dag na de periode als bedoeld in artikel 90, eerste lid, het verwerkingsoverzicht conform een bij Dienst Regelingen op te vragen formulier in bij Dienst Regelingen. Van dit verwerkingsoverzicht worden de kolommen A en C en de vervolgbladen A en C ingevuld.

 • 3 De indiening van het in het eerste respectievelijk tweede lid bedoelde verwerkingsoverzicht geldt tevens als verzoek om vrijgave van de verwerkingszekerheid.

Artikel 69

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Onverminderd het bepaalde in artikel 14 van Verordening 2799/1999 voeren bedrijven, die mageremelkpoeder uit interventievoorraden bedrijfsmatig voorhanden hebben, zodanig een boekhouding en voorraadadministratie dat hieruit, voor elk stadium van de verwerking waarin de mageremelkpoeder uit interventie zich bevindt, overzichtelijk de volgende gegevens kunnen worden gekend:

  • a. de dag van ontvangst en de ontvangen hoeveelheden mageremelkpoeder onderscheiden naar hun aard en herkomst, alsmede de naam en het adres van de leverancier en het gehalte van melkeiwitten van het mageremelkpoeder;

  • b. de dag van verwerking en de verwerkte hoeveelheden mageremelkpoeder alsmede de daarnaast in de voorraden interventieproducten als gevolg van retourzendingen, monsters, verliezen of soortgelijke oorzaken opgetreden wijzigingen, onderscheiden naar aard en hoeveelheid van deze producten;

  • c. de gebruikte denaturatiemiddelen onderscheiden naar aard en hoeveelheden;

  • d. de dag van aflevering en de afgeleverde hoeveelheden mengvoeder alsmede de naam en het adres van de afnemer.

 • 2 In geval van rechtstreekse verwerking van mageremelkpoeder tot mengvoeders vermeldt het bedrijf, naast de in het eerste lid bedoelde gegevens, tevens de hoeveelheden en de samenstelling van de verkregen producten in de registers.

 • 3 De in dit artikel bedoelde gegevens worden, op verzoek van Dienst Regelingen of de AID, gestaafd door middel van leveringsbewijzen en facturen.

Artikel 70

[Vervallen per 20-12-2008]

Het in artikel 26, vierde lid, van Verordening 2799/1999 bedoelde bericht wordt geplaatst op de website van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Hoofdstuk 3. Verwerkingsregelingen

[Vervallen per 20-12-2008]

Paragraaf 1. Verkoop tegen verlaagde prijs van boter en de toekenning van steun voor room, boter en boterconcentraat bestemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en bepaalde andere voedingsmiddelen

[Vervallen per 20-12-2008]

Artikel 71

[Vervallen per 20-12-2008]

Overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 46 van Verordening 1898/2005 en het bepaalde in deze paragraaf:

 • a. verkoopt Dienst Regelingen tegen verlaagde prijs boter die overeenkomstig artikel 6, tweede lid, van Verordening 1255/1999 is aangekocht en vóór de in artikel 1, onder a, van Verordening 1898/2005 bedoelde datum is ingeslagen en die is bestemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen als bedoeld in de in artikel 4, eerste lid, van Verordening 1898/2005 opgenomen definitie van eindproducten, en

 • b. kent de Minister steun toe voor het gebruik van boter, boterconcentraat en room voor de vervaardiging van de onder a bedoelde eindproducten.

Artikel 72

[Vervallen per 20-12-2008]

Onverminderd het bepaalde in artikel 9, derde lid, van Verordening 1898/2005 wordt op de verpakking tevens het contractnummer vermeld.

Artikel 73

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Bedrijven die de in het tweede lid van dit artikel bedoelde bewerkingen of verwerkingen verrichten, doen hiervan vooraf melding conform het bepaalde in dit artikel.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde bewerkingen of verwerkingen zijn:

  • a. productie van boterconcentraat zonder verklikstoffen;

  • b. productie van boterconcentraat met verklikstoffen;

  • c. de herverpakking van boterconcentraat als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van Verordening 1898/2005;

  • d. productie van melkvet dat wordt gebruikt voor de vervaardiging van boterconcentraat;

  • e. toevoeging van verklikstoffen aan room;

  • f. toevoeging van verklikstoffen aan boter;

  • g. productie van tussenproducten;

  • h. eindverwerking van room, boter, boterconcentraat of tussenproducten zonder verklikstoffen, en

  • i. eindverwerking van room, boter, boterconcentraat of tussenproducten met verklikstoffen indien meer dan 5.000 kilogram boter of boterequivalent per maand wordt verwerkt.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde melding wordt, voor zover die betrekking heeft op de in het tweede lid, onder a tot en met c, e en f, genoemde bewerkingen of verwerkingen, schriftelijk gedaan bij zowel de AID als het COKZ. De melding van de in het tweede lid, onder d, g tot en met i, genoemde bewerkingen of verwerkingen gebeurt uitsluitend aan de AID.

 • 4 De melding van de in het tweede lid, onder a en b, bedoelde werkzaamheden gebeurt op donderdag vóór 15:00 uur voor de daaropvolgende week.

 • 5 De melding van de in het tweede lid, onder c tot en met i, bedoelde werkzaamheden gebeurt ten minste drie dagen vóór aanvang van de productiewerkzaamheden.

 • 6 In afwijking van het vierde en het vijfde lid kunnen het contractnummer en de combinatie van de te gebruiken verklikstoffen uiterlijk 1 werkdag vóór 15:00 uur voor aanvang van de productiewerkzaamheden worden medegedeeld.

 • 7 Dienst Regelingen kan in voorkomend geval op aanvraag besluiten van de in dit artikel genoemde termijnen af te wijken indien zij van oordeel is dat sprake is van een uitzonderlijke situatie die de controle niet bemoeilijkt.

Artikel 74

[Vervallen per 20-12-2008]

Door middel van gebruikmaking van een bij Dienst Regelingen op te vragen verantwoordingsstaat verstrekken:

 • a. het productiebedrijf van melkvet dat wordt gebruikt voor de vervaardiging van boterconcentraat, het productiebedrijf van boterconcentraat puur, productiebedrijven van boterconcentraat met verklikstoffen en productiebedrijven van gerecombineerde boter wekelijks,

 • b. ompakbedrijven van boterconcentraat, productiebedrijven van room met verklikstoffen, productiebedrijven van boter met verklikstoffen, productiebedrijven van tussenproducten en verwerkingsbedrijven van onverklikte room, onverklikte boter, onverklikt boterconcentraat of onverklikte tussenproducten tweewekelijks en

 • c. handelaren die onverklikte boter verhandelen, handelaren inclusief productiebedrijven die verklikte boter, verklikte room, boterconcentraat of tussenproducten verhandelen en grootverwerkers, zijnde eindverwerkers die per verwerkend bedrijf per jaar 24.000 kilogram of meer verklikte boter in boterconcentraat, room of tussenproducten verwerken vierwekelijks

 • d. de in die verantwoordingsstaten bedoelde gegevens.

Artikel 75

[Vervallen per 20-12-2008]

Het in artikel 17 van Verordening 1898/2005 bedoelde bericht wordt geplaatst op de website van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 76

[Vervallen per 20-12-2008]

Het bedrijf dat een nieuwe partij verklikstoffen ontvangt, doet hiervan melding aan de AID en het COKZ.

Artikel 77

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Gegadigden kunnen op eigen kosten monsters van de door Dienst Regelingen te koop aangeboden boter onderzoeken voordat zij een offerte als bedoeld in artikel 20 van Verordening 1898/2005 indienen. Hiertoe dient de gegadigde ten minste 48 uur van tevoren een aanvraag bij Dienst Regelingen in.

 • 2 De gegadigde voldoet de bij het vrieshuis door de monstername ontstane kosten rechtstreeks aan het vrieshuis.

Artikel 78

[Vervallen per 20-12-2008]

In de situatie als bedoeld in artikel 32, tweede lid, tweede alinea, van Verordening 1898/2005 wordt in opdracht van Dienst Regelingen door het vrieshuis uiterlijk op de 45e dag na de sluitingsdatum van de desbetreffende bijzondere openbare inschrijving een document op naam van de koper uitgeschreven dat de daaropvolgende dag ingaat. Dit document bevat een specificatie van de aan de koper toegewezen boter als bedoeld in artikel 32, tweede lid, eerste alinea, van Verordening 1898/2005 die nog niet is afgehaald.

Artikel 79

[Vervallen per 20-12-2008]

De koper van de boter informeert Dienst Regelingen schriftelijk over de door hem met het vrieshuis overeengekomen datum en het tijdstip van daadwerkelijke uitslag uit het vrieshuis ten minste één werkdag van tevoren, vóór 10:00 uur, onder vermelding van de naam van het vrieshuis, de dag en het tijdstip van uitslag, het verkoopfactuurnummer en de hoeveelheid.

Artikel 80

[Vervallen per 20-12-2008]

De koper betaalt het bedrag als bedoeld in artikel 31, tweede lid, van Verordening 1898/2005 uiterlijk om 12:00 uur op de werkdag vóór de dag van uitslag.

Artikel 81

[Vervallen per 20-12-2008]

Onverminderd het bepaalde in artikel 20 van Verordening 1898/2005 wordt op de enveloppe van de niet per telefax ingediende offerte als bedoeld in dat artikel vermeld: ‘Offerte Bakkersboter’.

Artikel 82

[Vervallen per 20-12-2008]

Indien op de in artikel 22, eerste lid, respectievelijk 23, eerste lid, van Verordening 1898/2005 bedoelde offerte niets wordt toegewezen, kan de inschrijver Dienst Regelingen verzoeken om de desbetreffende inschrijvingswaarborg niet vrij te geven maar te mogen gebruiken voor de eerstvolgende inschrijvingsmogelijkheid.

Artikel 83

[Vervallen per 20-12-2008]

De koper van de producten verstrekt in de in artikel 5, eerste lid, eerste gedachtestreepje, van Verordening 3002/92 bedoelde situatie aan Dienst Regelingen de in het tweede lid van dat artikel bedoelde informatie.

Artikel 84

[Vervallen per 20-12-2008]

De inschrijver is verplicht een naar contractnummer te onderscheiden administratie te voeren die zodanig is ingericht dat inzichtelijk kan worden gemaakt dat, en op welke datum, de in artikel 5, eerste lid, van Verordening 1898/2005 bedoelde producten zijn verwerkt in de in Bijlage I van die verordening bedoelde eindproducten.

Paragraaf 2. Denaturatie en verwerking van mageremelkpoeder en ondermelk tot mengvoeder

[Vervallen per 20-12-2008]

Artikel 85

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Aan degenen die mageremelkpoeder of ondermelk verwerken of doen verwerken tot mengvoeder dan wel magere melkpoeder voor veevoederdoeleinden denatureren of doen denatureren verleent de Minister op aanvraag op grond van artikel 11 van Verordening 1255/1999 ter zake van die denaturatie of verwerking steun indien is gebleken dat is voldaan aan de voorwaarden die dienaangaande in Verordening 2799/1999 zijn gesteld.

 • 2 Het bedrijf dat mageremelkpoeder denatureert dient de aanvraag als bedoeld in het eerste lid in bij het PZ.

 • 3 Het bedrijf dat mageremelkpoeder of ondermelk verwerkt tot mengvoeder dient de aanvraag als bedoeld in het eerste lid in bij het HPA.

Artikel 86

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 2 De aanvraag als bedoeld in artikel 85, derde lid, heeft betrekking op een periode van vier aaneengesloten weken.

Artikel 87

[Vervallen per 20-12-2008]

Indien aan alle voorwaarden voor het ontvangen van steun is voldaan, betaalt Dienst Regelingen het betreffende bedrag uiterlijk aan het begin van de vierde week na het verstrijken van de periode als bedoeld in artikel 86, eerste respectievelijk tweede lid.

Artikel 88

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Het bedrijf dat mageremelkpoeder verwerkt tot mengvoeder dient de aanvraag als bedoeld in artikel 12 van Verordening 2799/1999 in bij het HPA, dat bevoegd is tot verlening van de in dat artikel bedoelde machtiging.

 • 2 De leverancier voegt bij de in artikel 90, eerste lid, bedoelde verwerkingsstaat een overzicht van alle in de desbetreffende periode gedane leveranties als bedoeld in artikel 12 van Verordening 2799/1999. In dit overzicht worden vermeld:

  • a. de betreffende factuurnummers;

  • b. de namen en vestigingsplaatsen van de afnemers;

  • c. de hoeveelheden en benamingen van de mengvoeders;

  • d. de afleveringdata, en

  • e. de hoeveelheden en de percentages mageremelkpoeder in de betreffende mengvoeders,

  • f. zulks onderscheiden naar voeders waarvoor steun en voeders waarvoor geen steun wordt aangevraagd.

 • 3 De leverancier totaliseert de mengvoeders die mageremelkpoeder of ondermelk bevatten en waarvoor steun wordt aangevraagd al naargelang het eiwitgehalte van de mageremelkpoeder of ondermelk lager of hoger is dan 35,6%.

Artikel 89

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Het bedrijf dat mageremelkpoeder verwerkt tot mengvoeder doet de in artikel 17, vierde lid, tweede alinea, van Verordening 2799/1999 bedoelde mededeling uiterlijk 2 werkdagen voor de vervaardiging van het mengvoeder aan de AID.

 • 2 Het bedrijf dat mageremelkpoeder denatureert doet de in kennisstelling als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van Verordening 2799/1999 twee werkdagen voor de vervaardiging van gedenatureerd mageremelkpoeder aan de AID.

 • 3 Indien de mageremelkpoeder afkomstig is uit openbare opslag wordt dit in de mededeling respectievelijk in kennisstelling vermeld.

Artikel 90

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Het bedrijf dat mageremelkpoeder of ondermelk tot mengvoeder verwerkt, houdt per periode van vier weken een verwerkingsstaat bij conform een bij het HPA op te vragen formulier.

 • 2 Het verzoek om steun als bedoeld in artikel 85, derde lid, wordt, tegelijk met de in het eerste lid bedoelde verwerkingsstaat, ingediend conform een bij het HPA op te vragen formulier.

 • 3 Het bedrijf dat mageremelkpoeder denatureert, houdt per periode van een kalendermaand een verwerkingsstaat bij conform een bij het PZ op te vragen formulier.

 • 4 Het verzoek om steun als bedoeld in artikel 85, tweede lid, wordt, tegelijk met de in het tweede lid bedoelde verwerkingsstaat, ingediend conform een bij het PZ op te vragen formulier.

Artikel 91

[Vervallen per 20-12-2008]

Van de verwerkingsstaat als bedoeld in artikel 90, eerste lid, houdt de fabrikant van mengvoeders vanaf de derde dag na afloop van de verwerkingsperiode een exemplaar ter beschikking van de AID.

Hoofdstuk 4. Bijzondere steunbepalingen

[Vervallen per 20-12-2008]

Paragraaf 1. Steun voor boterconcentraat voor rechtstreekse consumptie

[Vervallen per 20-12-2008]

Artikel 92

[Vervallen per 20-12-2008]

De Minister kent op aanvraag in overeenstemming met de artikelen 47 tot en met 70 van Verordening 1898/2005 steun toe voor boterconcentraat voor rechtstreekse consumptie.

Artikel 93

[Vervallen per 20-12-2008]

Onverminderd het bepaalde in artikel 50, tweede lid, van Verordening 1898/2005 wordt op de enveloppe van de niet per telefax ingediende offerte als bedoeld in dat artikel vermeld: ‘Offerte Bak- en Braadboter’.

Artikel 94

[Vervallen per 20-12-2008]

Een verzoek als bedoeld in artikel 63, derde lid, laatste alinea, van Verordening 1898/2005 wordt ingediend bij Dienst Regelingen.

Artikel 95

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Het bedrijf dat boterconcentraat voor rechtstreekse consumptie produceert, verpakt of in voorkomend geval ompakt doet hiervan, onder vermelding van het contractnummer, telkens vooraf schriftelijk melding bij zowel de AID als het COKZ.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan, indien de productie en het verpakken en in voorkomend geval het ompakken van het boterconcentraat voor rechtstreekse consumptie van hetzelfde contractnummer verspreid over meerdere dagen plaats vindt, met een eenmalige melding hiervan worden volstaan.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde melding gebeurt ten minste drie dagen vóór aanvang van de productiewerkzaamheden, met uitzondering van het contractnummer dat uiterlijk één werkdag voor aanvang van de productiewerkzaamheden kan worden medegedeeld.

 • 4 Dienst Regelingen kan in voorkomend geval op aanvraag besluiten van de in dit artikel genoemde termijnen af te wijken indien zij van oordeel is dat sprake is van een uitzonderlijke situatie die de controle niet bemoeilijkt.

Artikel 96

[Vervallen per 20-12-2008]

Het bedrijf dat in het kader van dit hoofdstuk een nieuwe partij verklikstoffen ontvangt, doet hiervan melding aan de AID en het COKZ.

Artikel 97

[Vervallen per 20-12-2008]

Door middel van gebruikmaking van bij Dienst Regelingen op te vragen verantwoordingsstaten verstrekken producenten, verpakkers en ompakkers van boterconcentraat wekelijks en handelaren inclusief productiebedrijven die boterconcentraat verhandelen vierwekelijks aan Dienst Regelingen de in die verantwoordingsstaten gevraagde informatie.

Paragraaf 2. Steun voor de aankoop van boter door instellingen en gemeenschappen zonder winstoogmerk

[Vervallen per 20-12-2008]

Artikel 98

[Vervallen per 20-12-2008]

De Minister verleent in overeenstemming met de artikelen 71 tot en met 83 van Verordening 1898/2005 op aanvraag steun aan leveranciers van boter die deze tegen verlaagde prijs afzetten aan instellingen en gemeenschappen zonder winstoogmerk.

Artikel 99

[Vervallen per 20-12-2008]

Boter tegen verlaagde prijs kan uitsluitend worden aangekocht door instellingen en gemeenschappen zonder winstoogmerk met primair een medische, sociale of maatschappelijke functie die:

 • a. de boter gebruiken voor consumptie binnen de instelling of gemeenschap door onder hun zorg vallende personen, en

 • b. van de Minister een toewijzing tot deelname aan de in deze paragraaf bedoelde regeling hebben ontvangen.

Artikel 100

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Een aanvraag om toewijzing tot deelname aan de in deze paragraaf bedoelde regeling wordt schriftelijk ingediend bij Dienst Regelingen.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van de statuten, oprichtingsakte of een ander bewijsstuk waaruit de doelstelling van de gemeenschap of instelling die de aanvraag doet, blijkt.

Artikel 101

[Vervallen per 20-12-2008]

Een aanvraag om bonnen als bedoeld in artikel 75, eerste lid, van Verordening 1898/2005 wordt ingediend bij Dienst Regelingen.

Artikel 102

[Vervallen per 20-12-2008]

Onverminderd het bepaalde in artikel 81, eerste lid, van Verordening 1898/2005 wordt op de verpakking van de boter de productiedatum vermeld.

Artikel 103

[Vervallen per 20-12-2008]

De leverancier maakt ten behoeve van de levering van de boter aan de instelling of gemeenschap een vervoersdocument in drievoud op. Hierop worden in ieder geval de geadresseerde, de hoeveelheid boter in kilogrammen, het aantal verpakkingseenheden, de productiedatum, de leveringsdatum en het bonnummer vermeld.

Artikel 104

[Vervallen per 20-12-2008]

Het vervoersdocument wordt door de instelling of gemeenschap ondertekend voor overname van de boter. De instelling of gemeenschap ontvangt hiervan een exemplaar.

Artikel 105

[Vervallen per 20-12-2008]

De leverancier vermeldt op de verkoopfactuur:

 • a. de door de instelling overgenomen hoeveelheid boter in kilogrammen;

 • b. het bonnummer;

 • c. de bruto-verkoopprijs;

 • d. het steunbedrag;

 • e. de netto-verkoopprijs, en

 • f. het BTW-bedrag berekend over de netto-verkoopprijs.

Artikel 106

[Vervallen per 20-12-2008]

De leverancier factureert de boter aan de instelling. Het bedrag van de in artikel 74, eerste lid, van Verordening 1898/2005 bedoelde steun wordt op de bruto verkoopprijs in mindering gebracht.

Artikel 107

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 De leverancier voert een administratie van de aangekochte boter, gespecificeerd per partij, en van de per maand aan de instellingen tegen verlaagde prijs geleverde boter conform de gegevens zoals vermeld in de bij Dienst Regelingen op te vragen formulieren.

 • 2 Naast de in het eerste lid bedoelde formulieren bewaart de leverancier in ieder geval de volgende in artikel 82 van Verordening 1898/2005 bedoelde handelsdocumenten in zijn administratie:

  • a. de aankoopfactuur van de door de leverancier gekochte boter;

  • b. het originele kwaliteitscertificaat van de aangekochte boter;

  • c. het vervoersdocument als bedoeld in artikel 103;

  • d. een kopie van de bon als bedoeld in artikel 75, eerste lid, van Verordening 1898/2005;

  • e. een kopie van de verkoopfactuur als bedoeld in artikel 106 en het bewijs van ontvangst van betaling;

  • f. de van Dienst Regelingen ontvangen steunfactuur.

Artikel 108

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 De in artikel 75, eerste lid, tweede alinea, van Verordening 1898/2005 bedoelde steunaanvraag heeft betrekking op de in één kalendermaand tegen verlaagde prijs geleverde hoeveelheden boter.

 • 2 In aanvulling op de in artikel 75, eerste lid, eerste alinea van Verordening 1898/2005 genoemde stukken die bij de steunaanvraag meegezonden dienen te worden, zendt de leverancier tevens een kopie van de verkoopfactuur mee.

Hoofdstuk 5. Particuliere opslag boter en room

[Vervallen per 20-12-2008]

Artikel 109

[Vervallen per 20-12-2008]

De Minister verleent voor de particuliere opslag van boter en room steun indien is voldaan aan de eisen zoals gesteld in artikel 6, derde lid, van Verordening 1255/1999 en in de artikelen 25 tot en met 38 van Verordening 2771/1999.

Artikel 110

[Vervallen per 20-12-2008]

Een aanvraag om de in artikel 109 bedoelde steun wordt ingediend bij Dienst Regelingen.

Artikel 111

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 De bereider van room vermeldt binnen één uur na het einde van de bereiding het vetpercentage, de productiedatum en de grootte van de betreffende partij in zijn administratie.

 • 2 Tevens voorziet de bereider van room binnen één uur na het einde van de bereiding de desbetreffende verpakkingen, respectievelijk de labels daarvan, van de productiedatum, het EG-erkenningsnummer en het productiepartijnummer.

Artikel 112

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Op de verpakking van de boter worden de volgende gegevens vermeld:

  • a. het EG-erkenningsnummer van de fabriek;

  • b. de lidstaat van productie;

  • c. de datum van productie

  • d. de datum van fysieke inslag in het vrieshuis

  • e. het productiepartijnummer;

  • f. het opslagpartijnummer van het vrieshuis;

  • g. de vermelding ‘gezouten’, indien het gaat om boter als bedoeld in artikel 6, derde lid, eerste alinea, derde streepje, van Verordening 1255/1999;

  • h. de vermelding van de nationale kwaliteitsklasse als bedoeld in Bijlage V van Verordening 2771/1999, en

  • i. het nettogewicht.

 • 2 Het eerste lid, onderdelen d en f, is niet van toepassing mits de volgende voorwaarden in acht zijn genomen:

  • a. bij opslag wordt op de pallets of boxpallets, per partij en per pallet of boxpallet, op een duidelijk zichtbare plaats een label aangebracht waarop het opslagpartijnummer, het aantal verpakkingen op de pallet of boxpallet en de datum van fysieke inslag worden vermeld, en

  • b. het vrieshuis houdt een register bij waarin op de dag van inslag de in het vorige lid bedoelde gegevens worden opgenomen.

Artikel 113

[Vervallen per 20-12-2008]

Particuliere opslag van boter en room vindt plaats in vrieshuizen die:

 • a. een van een geldig ijkmerk voorziene weegschaal – met een gewichtsaanduiding tot op de tien gram nauwkeurig – beschikbaar hebben waarop een doos met een inhoud van 25 kilogram gewogen kan worden, en

 • b. de boter en room in particuliere opslag duidelijk scheiden van andere voorraden.

Artikel 114

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Het is niet toegestaan partijen boter en room in particuliere opslag zonder toestemming van de Minister te verplaatsen naar een opslagruimte die niet via het eigen terrein bereikbaar is.

 • 2 Toestemming als bedoeld in het eerste lid wordt op aanvraag slechts verleend in geval van overmacht.

 • 3 Indien de verplaatsing reeds heeft plaatsgevonden en de aanvraag tot verplaatsing buiten de opslaglocatie niet wordt gehonoreerd, wordt de aanvraag door de Minister aangemerkt als een uitslagmelding en als een aanvraag tot vaststelling van de steun voor de betreffende partij of partijen.

Artikel 115

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Het vrieshuis kan de Minister verzoeken om boter of room onder de in Bijlage 1 vermelde voorwaarden in stellingen op te mogen slaan die na de inslagcontrole door de controlefunctionaris worden verzegeld.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde aanvraag wordt ingediend bij Dienst Regelingen.

Artikel 116

[Vervallen per 20-12-2008]

Een opslagpartij van in Nederland geproduceerde boter kan slechts bestaan uit boter die gedurende één productieweek is vervaardigd in dezelfde fabriek.

Artikel 117

[Vervallen per 20-12-2008]

De opslagpartijen die reeds vóór de bij de dan geldende Europese verordeningen vastgelegde begindatum zijn ingeslagen en onder de werking van dit hoofdstuk worden gebracht, worden door het vrieshuis tevens geregistreerd als zijnde ingeslagen met ingang van die begindatum.

Artikel 118

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Degene die boter of room in het kader van dit hoofdstuk opslaat, verstrekt aan Dienst Regelingen binnen dertig dagen gerekend vanaf de inslagdatum een opgave van de ingeslagen hoeveelheden. Deze opgave geschiedt door gebruikmaking van een bij Dienst Regelingen op te vragen formulier.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde inslagopgave is tevens de aanvraag tot sluiting van een contract in het kader van dit hoofdstuk.

Artikel 119

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Naast de in artikel 118 bedoelde inslagopgave overlegt de contractant een door het vrieshuis afgegeven inslagbewijs waarop is vermeld:

  • a. de inslagdatum;

  • b. het opslagpartijnummer;

  • c. het EG-erkenningsnummer;

  • d. het productiepartijnummer of in voorkomend geval de productiepartijnummers;

  • e. de productiedatum of in voorkomend geval de productiedata;

  • f. het aantal verpakkingseenheden;

  • g. de hoeveelheid in kilogrammen, en

  • h. het adres van de locatie waar de boter of room fysiek ligt opgeslagen.

 • 2 In voorkomend geval wordt de hoeveelheid per productiepartijnummer en productiedatum gespecificeerd.

Artikel 120

[Vervallen per 20-12-2008]

De uitslag bedraagt ten minste 1.000 kilogram per opslagpartij met dien verstande dat wanneer van een opslagpartij minder dan 1.000 kilogram in opslag is, de uitslag van de totale resterende hoeveelheid in een keer is toegestaan.

Artikel 121

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 De waarschuwingstermijn als bedoeld in artikel 33, derde lid, laatste zin, van Verordening 2771/1999 bedraagt twee werkdagen. De melding van de gegevens als bedoeld in artikel 33, derde lid, van Verordening 2771/1999 vindt op de dag van melding vóór 10:00 uur plaats.

 • 2 Voor de melding bedoeld in het eerste lid wordt gebruik gemaakt van een bij Dienst Regelingen op te vragen formulier.

 • 3 Ook de uitslag van partijen boter en room waarvoor geen steun kan worden verleend, wordt aan Dienst Regelingen gemeld.

Artikel 122

[Vervallen per 20-12-2008]

Zo spoedig mogelijk na de uitslag zendt het vrieshuis bevestiging van de uitslag aan Dienst Regelingen.

Artikel 123

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Een verzoek om een voorschot als bedoeld in artikel 34, vierde lid, van Verordening 2771/1999 wordt ingediend bij Dienst Regelingen.

 • 2 Het voorschot wordt berekend over alle opslagpartijen waarvan de contractuele opslag in één kalendermaand aanvangt.

Hoofdstuk 6. Overige bepalingen

[Vervallen per 20-12-2008]

Paragraaf 1. De commissie officiële nederlandse zuivelnoteringen

[Vervallen per 20-12-2008]

Artikel 124

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Er is een Commissie Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen

 • 2 Deze commissie heeft tot taak éénmaal per week en voorts zo dikwijls als haar voorzitter zulks in verband met de marktontwikkeling nodig oordeelt, van de prijzen, waartegen melk- en zuivelproducten bij levering af fabriek worden verhandeld, een notering op te stellen en deze bekend te doen maken.

 • 3 De voorzitter van de commissie draagt er zorg voor dat de in het tweede lid bedoelde bekendmaking onverwijld plaatsvindt.

Artikel 125

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 De commissie bestaat uit ten hoogste 12 leden, die door de Minister worden benoemd voor een tijdsduur van 2 jaren. Zij zijn terstond weer benoembaar.

 • 2 De Minister wijst uit de leden een voorzitter aan die geen belanghebbende is bij de voortbrenging van of de handel in melk en zuivelproducten.

 • 3 De Minister voegt een secretaris aan deze commissie toe.

Artikel 126

[Vervallen per 20-12-2008]

De leden en de secretaris van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van de zaken- en bedrijfsgeheimen, welk hun als zodanig ter kennis zijn gekomen, en van alle aangelegenheden, waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.

Artikel 127

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 Ter vaststelling van de notering van de in artikel 130 genoemde producten baseert de commissie zich zoveel mogelijk op de prijzen welke op de dag van de notering voor de desbetreffende Nederlandse producten gangbaar zijn en zij houdt tevens rekening met de voor de komende week in redelijkheid te verwachten ontwikkeling. Ingeval voor een bepaald product van Nederlandse origine voor langere tijd niet of nauwelijks een gangbare prijs voorhanden is, kan – mits zulks duidelijk bij de bekendmaking wordt vermeld – een product van E.G.-origine worden genoteerd.

 • 2 De vaststelling van de marktprijs voor boter geschiedt met inachtneming van het bepaalde in Verordening 2771/1999.

 • 3 De vaststelling van de marktprijzen voor gecondenseerde melk, caseïne, lactose en de kaassoorten die vallen onder de omschrijving van Bijlage VI, derde annotatie, van Verordening 562/2006 geschiedt met inachtneming van het bepaalde in die Verordening.

Artikel 128

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 De voorzitter vraagt de commissie naar haar mening omtrent de prijzen van de producten en de te verwachten ontwikkeling.

 • 2 Vervolgens worden in overleg de noteringen opgesteld.

 • 3 Voor zover in overleg omtrent de noteringen geen overeenstemming kan worden bereikt, worden deze bij meerderheid van stemmen vastgesteld, waarbij ieder lid van de commissie gerechtigd is één stem uit te brengen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 129

[Vervallen per 20-12-2008]

De noteringen worden schriftelijk vastgesteld en onmiddellijk daarna bekend gemaakt.

Artikel 130

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 De noteringen hebben betrekking op de prijzen van de navolgende producten, in de soort, de hoedanigheid en de verpakking, als achter elk product aangegeven:

  • a. verse boter uit zure of zoete room, voorzien van het EG-erkenningsnummer van het productiebedrijf, verpakt in een karton met een inhoud van 25 kilogram;

  • b. vol melkpoeder dat volgens het verstuivingsprocedé is bereid;

  • c. mageremelkpoeder dat volgens het verstuivingsprocedé is bereid en voldoet aan de in de internationale handel erkende kwaliteitsstandaard ADPI extra grade;

  • d. mageremelkpoeder voor veevoederdoeleinden dat volgens het verstuivingsprocedé is bereid en voldoet aan de voor de kalvermelkindustrie geldende bepalingen, in bulk;

  • e. weipoeder dat volgens het verstuivingsprocedé is bereid, van gebruikelijke handelskwaliteit, in bulk.

 • 2 De noteringen worden uitgedrukt in euro`s per 100 kilogram netto, af fabriek, exclusief BTW. Indien de notering wordt vastgesteld voor een product van E.G.-origine dan wordt deze uitgedrukt in euro`s per 100 kilogram netto, franco, exclusief BTW.

Paragraaf 2. Overmacht

[Vervallen per 20-12-2008]

Artikel 131

[Vervallen per 20-12-2008]

 • 1 In het geval een van toepassing zijnde verordening als bedoeld in artikel 1 een beroep op overmacht mogelijk maakt in verband met het niet nakomen van verplichtingen of het niet voldoen aan gestelde voorwaarden, meldt de belanghebbende een geval van overmacht zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Dienst Regelingen.

 • 2 De Minister is bevoegd te beslissen of sprake is van overmacht.

 • 3 In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid, meldt de belanghebbende een geval van overmacht als bedoeld in artikel 9 van Verordening 2799/1999, voor zover het de verwerking van mageremelkpoeder of ondermelk tot mengvoeder betreft, aan het HPA dat ter zake bevoegd is te beslissen.

 • 4 In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid, meldt de belanghebbende een geval van overmacht als bedoeld in artikel 9 van Verordening 2799/1999, voor zover het de denaturatie van mageremelkpoeder betreft en als bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van Verordening 2921/90, aan het PZ dat ter zake bevoegd is te beslissen.

Paragraaf 3. Intrekking, inwerkingtreding en citeertitel

[Vervallen per 20-12-2008]

Artikel 133

[Vervallen per 20-12-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 134

[Vervallen per 20-12-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling interventie melk en zuivelproducten.

Den Haag, 5 juli 2007

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 115

[Vervallen per 20-12-2008]

Voorwaarden voor de opslag van boter in verzegelde stellingen particuliere opslag boter

1. De pallets met boter worden zodanig in stellingen opgeslagen dat na het aanbrengen van het nylonkoord de pallets niet uit de stelling gehaald kunnen worden zonder dat het koord losgemaakt wordt.

2. Het aanbrengen van het koord en het verzegelen vinden tijdens de inslagcontrole plaats. Tijdens deze inslagcontrole dient de boter bereikbaar en controleerbaar te zijn of te worden gemaakt.

3. Het koord wordt door het vrieshuis onder toezicht van de controlefunctionaris aangebracht, en de uiteinden worden zodanig samengeknoopt dat daar het zegel – t.b.v. de verzegeling – door de controlefunctionaris kan worden bevestigd.

4. De verzegelde stelling wordt per opslagpartij voorzien van een kaart waarop de navolgende gegevens worden vermeld:

 • stellingnummer;

 • opslagpartijnummer(s);

 • aantal dozen per opslagpartij;

 • datum van inslag;

 • datum inslagcontrole, naam en handtekening en stempel controlefunctionaris;

 • datum opslagcontrole(s), naam en handtekening en stempel controlefunctionaris.

5. Het vrieshuis draagt zorg voor het nylonkoord en voor de onder punt 4. bedoelde kaarten.

6. De controlefunctionaris behoudt zich het recht voor om ongeacht de verzegeling toch een of meerdere partijen aan een nadere controle te onderwerpen. Dit betekent dat de opslagpartijen dan controleerbaar gemaakt moeten worden.

7. Wanneer bij controle blijkt dat de verzegeling is verbroken zullen de desbetreffende opslagpartijen boter aan een intensieve controle worden onderworpen.

8. Vóór uitslag vindt er een eindcontrole plaats en tijdens deze controle verbreekt de controlefunctionaris het zegel.

9. Uitsluitend wanneer de uitslag tijdig is aangemeld en de desbetreffende opslagpartij(en) niet aan een eindcontrole wordt (worden) onderworpen mag het vrieshuis het zegel op de aangemelde dag van uitslag verbreken.

In dat geval wordt op de in punt 4 genoemde kaart door de medewerker van het vrieshuis vermeld:

 • ‘verzegeling verbroken’;

 • datum en uur van ontzegelen;

 • naam en handtekening.

Wanneer na de uitslag van de desbetreffende aangemelde (deel)-hoeveelheid van de partij zich nog boter in de desbetreffende stelling bevindt zal deze bij een volgende controle door de controlefunctionaris aan een intensieve controle worden onderworpen.

10. Indien een contractant bezwaar heeft tegen opslag in stellingen, dient dit bezwaar vóór de opslag bij zowel de vrieshuishouder als bij Dienst Regelingen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Terug naar begin van de pagina