Wijzigingsverordening Bevoegdhedenverordening registerloodsen 1995 (2007)

Geldend van 12-07-2007 t/m heden

Wijzigingsverordening Bevoegdhedenverordening registerloodsen 1995 (2007)

De ledenvergadering van de Nederlandse loodsencorporatie,

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 15 van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353);

Besluit:

Artikel II

Het bestuur van de regionale loodsencorporatie Noord plaatst de tot die regionale loodsencorporatie behorende registerloodsen, met ingang van de datum waarop deze verordening van kracht is, in de artikel 6 genoemde bevoegdheden, zodanig dat de krachtens artikel 6 toegekende bevoegdheid zoveel mogelijk overeen komt met de bevoegdheid van de registerloods op de dag voorafgaande aan de inwerkingtredingsdatum van deze verordening.

Artikel III

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie op 15 mei 2007 te Utrecht.

Goedgekeurd bij besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 18 juni 2007, HDJZ/SCH/2007- 803.

Terug naar begin van de pagina