Wijzigingsregeling Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 12-07-2007 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 juli 2007, nr. WJZ 7078159, tot wijziging van de Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2004

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2004.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2007 verstrekken van subsidies op grond van de Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2004 wordt verhoogd tot € 11.475.000,–.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de EVD, Juliana van Stolberglaan 148, ’s-Gravenhage.

Den Haag, 1 juli 2007

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Terug naar begin van de pagina