Instellingsbesluit Raad van advies programma Erfgoed van de Oorlog

Geldend van 13-07-2007 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 juli 2007, nr. OHW-U-2780021, houdende de instelling van de Raad van advies programma erfgoed van de oorlog

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. de Raad: de Raad van advies, bedoeld in artikel 2.

Artikel 3

De Raad heeft tot taak de Minister gevraagd en ongevraagd op hoofdlijnen te adviseren over de reikwijdte, de werkwijze en de beoogde resultaten van het programma Erfgoed van de Oorlog.

Artikel 4

Het advies wordt zo mogelijk unaniem vastgesteld. Het is toegestaan dat één lid een minderheidsstandpunt inneemt, dat alsdan in het advies wordt opgenomen.

Artikel 5

 • 1 De Raad bestaat uit een voorzitter en vijf leden.

 • 2 De Minister benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden van de Raad.

 • 3 De Minister benoemt de voorzitter en de leden van de Raad voor een periode van vier jaar, met dien verstande dat zij tussentijds kunnen worden vervangen.

 • 4 De Minister voegt een medewerker van de Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog aan de Raad toe als secretaris.

 • 5 De Minister voegt een medewerker van de Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog aan de Raad toe als adviseur.

Artikel 7

Tot lid van de Raad worden benoemd:

 • de heer drs. M.P. van Gastel, te Leidschendam;

 • mevrouw drs. J.A. van Kranendonk, te Amsterdam;

 • mevrouw ir. J.M. Leemhuis-Stout, te Rotterdam;

 • mevrouw drs. C.E. van Rappard-Boon, te Amsterdam;

 • de heer mr. drs. G.J. Wolffensperger, te Amsterdam.

Artikel 9

De voorzitter en de niet-ambtelijke leden van de Raad ontvangen voor iedere dag waarop zij één of meer vergaderingen van de Raad bijwonen een vacatiegeld op grond van het Vacatiegeldenbesluit 1988.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 maart 2007.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Raad van advies programma Erfgoed van de Oorlog.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina