Besluit verlengde instelling Commissie insolventierecht

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 11-07-2007 t/m 30-04-2009

Besluit van 22 juni 2007, nr. 07.001963, tot verlengde instelling van de Commissie insolventierecht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 18 juni 2007, nr. 5487832/07/6, gedaan mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2009]

De commissie heeft tot taak de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over wetgeving op het terrein van het insolventierecht, meer in het bijzonder over de onderwerpen die samenhangen met of voortvloeien uit de brief van de Minister van Justitie van 3 december 2001 (Kamerstukken II, 2001/02, 24 036, nr. 238) aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake MDW tweede fase Herziening Faillissementswet.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2009]

De commissie bestaat, met inbegrip van de voorzitter, uit ten minste zes en ten hoogste tien leden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2009]

De commissie wordt ingesteld voor de duur van twee jaar en wordt opgeheven per 1 mei 2009.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2009]

De archiefbescheiden van de commissie worden na verloop van haar instellingsduur of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het ministerie van Justitie.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2009]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2007.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 mei 2009.

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verlengde instelling Commissie insolventierecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina