Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Etikettering levensmiddelen (uitvoering richtlijn 2006/142/EG)

[Regeling vervallen per 17-03-2010.]
Geldend van 23-12-2007 t/m 16-03-2010

Besluit van 27 juni 2007, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen ter uitvoering van richtlijn 2006/142/EG

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 juni 2007, VGP/VV 2774097, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2006/142/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 december 2006 (PbEU L 368) tot wijziging van bijlage III bis bij richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, die de lijst bevat van de ingrediënten die in elk geval op de etikettering van levensmiddelen moet worden vermeld, alsmede op de artikelen 8, eerste lid, onder c, en 13, van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 13 juni 2007, no.W13.07.0149/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 juni 2007, VGP/VV 2778175, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 17-03-2010]

[Red: Wijzigt het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen.]

Artikel II

[Vervallen per 17-03-2010]

  • 2 Een in het eerste lid bedoelde eet- of drinkwaar die is geëtiketteerd vóór 23 december 2008, mag verhandeld worden totdat de voorraad is opgebruikt.

Artikel III

[Vervallen per 17-03-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 23 december 2007.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 juni 2007

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

,

A. Klink

Uitgegeven de tiende juli 2007

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina