Regeling aanvullende bekostiging praktijkgerichte leeromgeving 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 juni 2007, nr. VO/B&B/2007/26205, houdende regels met betrekking tot aanvullende bekostiging voor praktijkgerichte leeromgeving (Regeling aanvullende bekostiging praktijkgerichte leeromgeving 2007)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 89, eerste en derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor zover het betreft het voorbereidend beroepsonderwijs op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. WVO: Wet op het voortgezet onderwijs;

 • c. vbo: voorbereidend beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 10a van de WVO;

 • d. school voor praktijkonderwijs: school of afdeling voor praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 10f van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • e. AOC: agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • f. vbo-groen in een AOC: voorbereidend beroepsonderwijs in de sector landbouw, verzorgd in een agrarisch opleidingscentrum;

 • g. praktijkgerichte leeromgeving: praktijklokalen, daarbij inbegrepen de bijbehorende inventaris, magazijnen en de ruimten voor theorie en docentenwerkplekken voor zover opgenomen in de praktijklokalen;

 • h. project: een activiteit in de vorm van een:

  • 1°. aanpassing: ingrepen in een bestaand gebouw ten behoeve van een praktijkgerichte leeromgeving en

  • 2°. nieuwe inrichting: vernieuwing van de inventaris van een praktijkgerichte leeromgeving, in samenhang met aanpassing;

 • i. BBL: basisberoepsgerichte leerweg als bedoeld in artikel 10b, eerste lid, van de WVO;

 • j. KBL: kaderberoepsgerichte leerweg als bedoeld in artikel 10b, eerste lid, van de WVO;

 • k. GL: gemengde leerweg als bedoeld in artikel 10d, eerste lid, van de WVO

 • l. meetellende leerling: leerlingen tellen mee op basis van de – door de accountant gecontroleerde – telling per 1 oktober 2005 voor zover die leerlingen staan ingeschreven bij die vestigingen en sectoren waarvoor de praktijklokalen worden aangepast; daarbij tellen de leerlingen voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende bekostiging als volgt mee:

  • 1°. praktijkonderwijs en vbo-groen: de leerlingen van alle leerjaren;

  • 2°. BBL, KBL en GL: de leerlingen in leerjaar 3 en 4 per vestiging en per sector;

  • 3°. leerlingen in de leerjaren 1 en 2: naar rato van het aandeel BBL, KBL en GL in leerjaar 3 en 4 op schoolniveau;

 • m. bevoegd gezag van een school:

  • 1°. het bevoegd gezag van een school voor praktijkonderwijs of vbo;

  • 2°. het bevoegd gezag van een scholengemeenschap waarvan een afdeling of school voor praktijkonderwijs of vbo deel uitmaakt; of

  • 3°. het bevoegd gezag van een agrarisch opleidingscentrum waarvan een vbo-groen deel uitmaakt.

Artikel 2. Reikwijdte regeling

[Vervallen per 01-01-2015]

De Minister kan aanvullende bekostiging verstrekken voor aanpassing en nieuwe inrichting van een praktijkgerichte leeromgeving die tot doel heeft praktijklokalen geschikter te maken voor onderwijs in praktijkgerichte vakken.

Artikel 3. Aanvrager aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aanvullende bekostiging wordt slechts verstrekt aan het bevoegd gezag van een school.

 • 2 Geen aanvullende bekostiging wordt verstrekt voor een vestiging of sector van een vestiging van een school, waarvoor al aanvullende bekostiging is verstrekt op basis van de ‘Regeling aanvullende subsidie praktijkgerichte leeromgeving 2006’ kenmerk VO/B&B-2005/55174 d.d. 21 november 2005 (Stcrt 2005; 239), of voor zover voor de betreffende praktijklokalen reeds voor 1 mei 2007 verplichtingen zijn aangegaan met een aannemer voor aanpassing en nieuwe inrichting.

Artikel 4. Vaststelling bekostigingsplafond

[Vervallen per 01-01-2015]

Voor verstrekking van aanvullende bekostiging op grond van deze regeling is € 12.000.000 beschikbaar.

Artikel 5. Bedrag aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De aanvullende bekostiging bedraagt, wanneer het project betrekking heeft op:

  • a. drie of meer afdelingen van de sector techniek: € 858 per meetellende leerling;

  • b. één of twee afdelingen van de sector techniek: € 644 per meetellende leerling;

  • c. de sector Zorg en Welzijn: € 644 per meetellende leerling;

  • d. de sector landbouw, waarin begrepen het vbo-groen in een AOC: € 644 per meetellende leerling;

  • e. de sector economie: € 429 per meetellende leerling;

  • f. het praktijkonderwijs: € 429 per meetellende leerling.

 • 2 Bij samenvoeging per 1 augustus 2006 dan wel 1 augustus 2007 van twee vbo-vestigingen wordt de aanvullende bekostiging voor één vestiging aangewend.

Paragraaf 2. Aanvraag aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 6. Aanvraag aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Een aanvraag wordt uiterlijk op 30 september 2007 ingediend bij CFI.

 • 2 Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt ingediend met gebruikmaking van het formulier, kenmerk CFI 67073.

 • 3 Bij de aanvraag dient, overeenkomstig hetgeen in het formulier is vermeld, inzicht te worden gegeven in het project, waarbij in elk geval per vestiging en per sector vermeld wordt of de bijdrage wordt aangevraagd voor uitsluitend aanpassing of mede voor nieuwe inrichting.

Paragraaf 3. Verstrekking aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 7. Criteria verdeling bij verstrekking aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Bij verstrekking van de aanvullende bekostiging op grond van deze regeling wordt voorrang gegeven aan aanvragen ten behoeve van een vestiging, waarvoor geen standaardbijdrage, als bedoeld in de Regeling aanvullende subsidie praktijkgerichte leeromgeving 2006, is ontvangen. Indien bij volledige toekenning van de in dit lid bedoelde aanvragen het bekostigingsplafond wordt overschreden, wordt de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 5, per aanvraag verlaagd naar rato van deze overschrijding.

 • 2 Indien bij volledige honorering van de aanvragen als bedoeld in het eerste lid het bekostigingsplafond genoemd in artikel 4 nog niet is bereikt, komen aanvragen voor die sectoren van een vestiging waarvoor geen standaardbijdrage als bedoeld in de Regeling aanvullende subsidie praktijkgerichte leeromgeving 2006 is verkregen, voor honorering in aanmerking. Indien bij volledige toekenning van de in dit lid bedoelde aanvragen het bekostigingsplafond wordt overschreden, wordt de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 5, van de aanvragen in dit lid verlaagd naar rato van deze overschrijding.

Artikel 8. Verstrekking van de aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-01-2015]

De Minister beschikt uiterlijk op 1 december 2007 op de aanvragen, bedoeld in artikel 6.

Paragraaf 4. Verplichtingen ontvanger aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 9. Termijnen

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het project wordt gerealiseerd binnen 24 maanden nadat de aanvullende bekostiging is verleend.

 • 2 Het bevoegd gezag stuurt binnen 3 maanden nadat het project is gerealiseerd een verklaring naar de Minister.

 • 3 Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor het project niet kan worden gerealiseerd in de periode, bedoeld in het eerste lid, dient het bevoegd gezag tenminste 3 maanden voor afloop van deze periode een gemotiveerd verzoek om verlenging in bij de Minister. Van bijzondere omstandigheden is slechts sprake bij overmacht, brand, samenvoeging per 1 augustus 2008 of 1 augustus 2009.

Artikel 10. Meldingsplicht bij wijziging project

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het bevoegd gezag doet onverwijld mededeling aan de Minister, indien het de aanvullende bekostiging wil aanwenden voor andere sectoren, genoemd in artikel 5, eerste lid a tot en met f, dan aangegeven in de aanvraag.

 • 2 Na mededeling als bedoeld in het eerste lid, wordt de aanvullende bekostiging aangepast overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, eerste lid, met dien verstande dat de aanvullende bekostiging niet hoger kan worden vastgesteld.

Artikel 11. Informatieplicht

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het bevoegd gezag werkt mee aan een door of namens de Minister ingesteld onderzoek dat erop gericht is inlichtingen te verschaffen over de voortgang en de realisatie van projecten en de effecten van projecten ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

 • 2 Het bevoegd gezag werkt mee aan een door of namens de Minister verricht bouwkundig onderzoek, naar de uitvoering van het project waarvoor het aanvullende bekostiging als bedoeld in artikel 2 heeft aangevraagd. Dit leidt tot een bouwkundige prestatieverklaring.

 • 3 Voor het onderzoek, bedoeld in het tweede lid, overlegt het bevoegd gezag de volgende documenten waaruit de aanpassing of nieuwe inrichting blijkt:

  • a. tenminste twee foto’s die een goed overzicht bieden van de feitelijke situatie voor en na de uitvoering;

  • b. alle offertes, opdrachten, facturen en andere relevante documenten gedateerd en gespecificeerd en geparafeerd samenhangend met de in het kader van deze aanvullende bekostiging uitgevoerde aanpassingen.

Artikel 12. Verantwoording

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in de uitgaven die zijn verbonden aan het in de regeling omschreven doel. Verrekening van eventueel niet bestede middelen of overschotten vindt niet plaats.

 • 2 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de aanvullende bekostiging. Daarbij wordt de bouwkundige prestatieverklaring, bedoeld in artikel 11, betrokken. Door de accountant geconstateerde onrechtmatigheden bij de besteding zullen leiden tot het geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de aanvullende bekostiging. Van terugvordering zal tevens sprake zijn als de besteding, zonder toestemming van de Minister de realisatietermijn overschrijdt.

Paragraaf 5. Betaling

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 13. Betaling

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bekostigingsbedrag wordt ineens betaald binnen vier weken na verstrekking van de aanvullende bekostiging als bedoeld in artikel 8.

Paragraaf 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling treedt in werking twee dagen na dagtekening van de publicatie in de Staatscourant en vervalt met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende bekostiging praktijkgerichte leeromgeving 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina