Beleidsregel elektronische aanvraagprocedure voor subsidies via SenterNovem

Geldend van 10-04-2009 t/m heden

Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 2 juli 2007, nr. WJZ 7079770, houdende vaststelling van de elektronische aanvraagprocedure voor subsidies via Senterloket

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 2:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a. aanvraagapplicatie: toepassing van de website die de mogelijkheid biedt om elektronisch subsidieaanvragen in te dienen;

 • b. certificaat: elektronisch document dat waarborgen biedt omtrent de identiteit van de gebruiker met een geldigheid van twee jaar;

 • c. certificaathouder: degene aan wie het certificaat is afgegeven en de bezitter van de private sleutel;

 • d. DigiD-inlogcode: de combinatie van gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord, verkregen via www.digid.nl;

 • e. uitvoerder: SenterNovem of de EVD internationaal ondernemen en samenwerken;

 • f. website: website van SenterNovem voor het elektronisch indienen van subsidieaanvragen.

§ 2. De aanvraagprocedure met authenticatie door middel van een certificaat

Artikel 2

 • 1 De artikelen 4 tot en met 6 van deze beleidsregel zijn van toepassing op het elektronisch indienen van een aanvraag met betrekking tot subsidieverstrekking met authenticatie door middel van een certificaat.

 • 2 Het elektronisch indienen van een subsidieaanvraag overeenkomstig deze paragraaf is mogelijk indien de subsidieregeling daartoe is opengesteld via de website.

Artikel 4

 • 1 Om toegang te krijgen tot de aanvraagapplicatie is een certificaat en pincode vereist.

 • 2 Op de website kan een certificaat worden opgevraagd en geïnstalleerd.

 • 3 Bij het aanvragen van het certificaat geeft certificaathouder zijn pincode op aan de uitvoerder.

 • 4 Door middel van het installeren van het certificaat ontvangt de certificaathouder het certificaat met daarin opgeslagen de private sleutel.

Artikel 5

Het elektronisch indienen van subsidieaanvragen geschiedt op de volgende wijze:

 • a. de certificaathouder verkrijgt toegang tot de aanvraagapplicatie door in te loggen met het certificaat en de pincode;

 • b. de certificaathouder start een nieuwe aanvraag en selecteert de subsidieregeling waarvoor hij elektronisch een subsidieaanvraag wil indienen;

 • c. de certificaathouder vult de subsidieaanvraag in en controleert deze.

Artikel 6

 • 1 Indien de certificaathouder de tekenbevoegde is van de organisatie die een subsidieaanvraag wil indienen, ondertekent hij de subsidieaanvraag met een elektronische handtekening en dient hij de subsidieaanvraag in.

 • 2 Indien de certificaathouder niet de tekenbevoegde van de organisatie is, kan hij een tekenbevoegde autoriseren om de aanvraag te ondertekenen of in te dienen.

§ 3. De aanvraagprocedure met authenticatie door middel van DigiD

Artikel 6a

 • 1 Deze paragraaf is van toepassing op het elektronisch indienen van een aanvraag met betrekking tot subsidieverstrekking met authenticatie door middel van DigiD of DigiD voor bedrijven.

 • 2 Het elektronisch indienen van een aanvraag met betrekking tot subsidieverstrekking overeenkomstig deze paragraaf is mogelijk indien de subsidieregeling daartoe is opengesteld via de website.

Artikel 6c

Het elektronisch indienen van aanvragen met betrekking tot subsidieverstrekking geschiedt op de volgende wijze:

 • a. de indiener selecteert de subsidieregeling waarvoor hij elektronisch een aanvraag wil indienen;

 • b. de indiener verkrijgt toegang tot de aanvraagapplicatie door in te loggen met de DigiD-inlogcode;

 • c. de indiener start een nieuwe aanvraag;

 • d. de indiener vult de aanvraag in, controleert deze en dient de aanvraag in.

Artikel 6d

Indien een aanvraag met betrekking tot subsidieverstrekking wordt ingediend overeenkomstig deze paragraaf geldt het invoeren van de DigiD-inlogcode als elektronische handtekening.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 juli 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina