Beleidsregels incidentele kansspelen en prijsvragen

[Regeling vervallen per 14-07-2016.]
Geldend van 08-07-2007 t/m 13-07-2016

Beleidsregels van de Minister van Justitie omtrent incidentele kansspelen en prijsvragen

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 14-07-2016]

Artikel 1

[Vervallen per 14-07-2016]

Deze beleidsregels zijn van toepassing op vergunningen tot het organiseren van een incidenteel kansspel of prijsvraag die verleend worden door de Minister van Justitie op grond van artikel 3 of artikel 28 van de Wet op de kansspelen.

§ 2. Aanvraag vergunning en procedure

[Vervallen per 14-07-2016]

Artikel 2

[Vervallen per 14-07-2016]

Onder algemeen belang als bedoeld in artikel 3, eerste lid, en artikel 28, tweede lid, van de Wet op de kansspelen, wordt niet begrepen een particulier, individueel belang of een commercieel belang.

Artikel 3

[Vervallen per 14-07-2016]

 • 1 De aanvraag geschiedt door middel van een aanvraagformulier, verkrijgbaar bij het Ministerie van Justitie, projectbureau Kansspelen.

 • 2 De kostenbegroting, die deel uitmaakt van het aanvraagformulier, wordt gebaseerd op de aanname dat ten hoogste 80% van de totaal te verkopen deelnamebewijzen verkocht zal worden.

 • 3 Gelijktijdig met het indienen van de aanvraag wordt het bedrag aan leges door de aanvrager overgemaakt op het daarvoor door het projectbureau Kansspelen aangewezen bankrekeningnummer.

 • 4 In het geval de aanvrager een rechtspersoon is, worden bij het indienen van het aanvraagformulier een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een kopie van de statuten gevoegd.

Artikel 4

[Vervallen per 14-07-2016]

 • 1 Na ontvangst van de aanvraag wordt binnen uiterlijk acht weken een besluit genomen over de aanvraag.

 • 2 Het projectbureau Kansspelen kan advies aanvragen bij de gemeente waar de prijsbepaling zal plaatsvinden of bij de politie in de politieregio waar de prijsbepaling zal plaatsvinden.

§ 3. De vergunning

[Vervallen per 14-07-2016]

Artikel 5

[Vervallen per 14-07-2016]

De duur van een vergunning is ten hoogste zes maanden. Deze periode wordt berekend vanaf de eerste verkoopdag van de deelnamebewijzen tot en met de dag waarop de laatste trekking plaatsvindt.

Artikel 6

[Vervallen per 14-07-2016]

 • 1 Per vergunning wordt één in de vergunning omschreven incidenteel kansspel of prijsvraag georganiseerd, bestaande uit ten hoogste 13 trekkingen.

 • 2 Een verkocht deelnamebewijs geldt voor alle trekkingen. In het geval dat deelnamebewijzen verkocht worden nadat een of meer trekkingen hebben plaatsgevonden, dan nemen die deelnamebewijzen deel aan alle trekkingen die nog zullen plaatsvinden.

 • 3 Per trekking kunnen meerdere prijzen getrokken worden overeenkomstig een voor de trekking opgesteld prijzenschema.

Artikel 7

[Vervallen per 14-07-2016]

Aan een aanvrager wordt per kalenderjaar ten hoogste één vergunning verleend.

Artikel 8

[Vervallen per 14-07-2016]

In de vergunning wordt opgenomen dat bij een incidenteel kansspel of prijsvraag geen prijzen worden uitgeloofd of uitgekeerd buiten de in de vergunning genoemde trekkingen.

Artikel 9

[Vervallen per 14-07-2016]

Aan de vergunning worden voorwaarden verbonden betreffende:

 • de gegevens die gedrukt worden op de loten en in andere publicaties aangaande het incidenteel kansspel of de prijsvraag;

 • het bekendmaken van de uitslag van de trekkingen;

 • de uitkering van de prijzen.

Artikel 10

[Vervallen per 14-07-2016]

Als gerede twijfel bestaat of de vergunninghouder zal kunnen voldoen aan de verplichting om ten minste 50% van de nominale waarde van de verkochte deelnamebewijzen ten goede te laten komen aan de in de vergunning aangewezen begunstigden als bedoeld in artikel 2, onder b, van het Kansspelenbesluit, kan aan de vergunning de voorwaarde verbonden worden dat de vergunninghouder zekerheid stelt voor de afdracht aan het gekozen doel.

Artikel 11

[Vervallen per 14-07-2016]

In het geval een vergunninghouder niet voldoet aan de verplichting om ten minste 50% van de nominale waarde van de verkochte deelnamebewijzen af te dragen aan de in de vergunning aangewezen begunstigden als bedoeld in artikel 2, onder b, van het Kansspelenbesluit, zal aan een volgende vergunning de voorwaarde verbonden worden dat de vergunninghouder zekerheid stelt voor de afdracht aan het gekozen doel.

§ 4. Rekening en verantwoording

[Vervallen per 14-07-2016]

Artikel 12

[Vervallen per 14-07-2016]

 • 2 Het formulier van rekening en verantwoording ontvangt de vergunninghouder samen met de vergunning.

 • 3 Zolang een vergunninghouder geen toereikende rekening en verantwoording aflegt, wordt bij een volgende aanvraag geen volgende vergunning verleend aan die vergunninghouder.

§ 5. Specifieke bepalingen voor prijsvragen

[Vervallen per 14-07-2016]

Artikel 13

[Vervallen per 14-07-2016]

Een niet-jureerbare prestatie of een jureerbare prestatie die niet door een jury gewaardeerd wordt, is geen prijsvraag als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen, maar is een kansspel waarvoor een vergunning op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen is vereist.

Artikel 14

[Vervallen per 14-07-2016]

De opbrengst van een prijsvraag moet ten goede komen aan enig algemeen belang.

Artikel 15

[Vervallen per 14-07-2016]

 • 1 Een prijsvraag waarbij uitsluitend een wetenschappelijke, kunstzinnige of technische prestatie wordt gevraagd, die door een jury gewaardeerd wordt en waarbij geen inleg wordt gevraagd, is niet vergunningplichtig.

 • 2 Een prijsvraag waarbij een wetenschappelijke, kunstzinnige of technische prestatie wordt gevraagd, die door een jury gewaardeerd wordt, waarbij tevens een inleg wordt gevraagd, is niet vergunningplichtig als het te winnen prijzenpakket maximaal € 2.300,– bedraagt.

 • 3 Een prijsvraag waarbij een wetenschappelijke, kunstzinnige of technische prestatie wordt gevraagd, die door een jury gewaardeerd wordt, waarbij tevens een inleg wordt gevraagd, is vergunningplichtig als het te winnen prijzenpakket meer dan € 2.300,– bedraagt.

§ 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 14-07-2016]

Artikel 16

[Vervallen per 14-07-2016]

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.

Artikel 17

[Vervallen per 14-07-2016]

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels incidentele kansspelen en prijsvragen.

Den Haag, 22 juni 2007

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

directeur-generaal Preventie, Jeugd en Sancties

,

E.M. ten Hoorn Boer

Terug naar begin van de pagina