Verordening veeziektenfonds (PPE) 2004

[Regeling vervallen per 27-03-2011.]
Geldend van 24-06-2007 t/m 26-03-2011

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 10 februari 2005, houdende instelling van een financieringsfonds ten behoeve van maatregelen ter bestrijding van besmettelijke pluimveeziekten (Verordening veeziektenfonds (PPE) 2004)

Artikel 1

[Vervallen per 27-03-2011]

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.

productschap

het Productschap Pluimvee en Eieren;

2.

bestuur

het bestuur van het productschap;

3.

fonds

het fonds bedoeld in artikel 2, te noemen Veeziektenfonds PPE.

Artikel 2

[Vervallen per 27-03-2011]

 • 1 Er is een fonds dat ten doel heeft middelen bijeen te brengen ter (mede)financiering van maatregelen ter bestrijding van besmettelijke veeziekten, waaronder begrepen zoönosen.

 • 2 Het fonds bevat de volgende afzonderlijke rekeningen:

  • a. Rekening A waaruit bijdrage in de kosten van directe schade bij salmonellabesmetting worden gefinancierd;

  • b. Rekening B waaruit bijdragen in de kosten van maatregelen ter bestrijding van besmettelijke dierziekten, andere dan onder a. bedoeld, worden gefinancierd.

 • 3 De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap en mogen een bedrag van € 11.250.000 niet overschrijden.

 • 4 De baten van het fonds bestaan uit de netto-opbrengst van de heffingen die door het productschap worden opgelegd, waarvan de bestemming ten behoeve van het fonds uitdrukkelijk in de verordeningen krachtens welke zij aan het productschap verschuldigd zijn, is vermeld.

 • 5 Eventuele rente-opbrengsten worden aan het fonds toegevoegd. Op de opbrengst van de heffingen wordt door het productschap een aftrek wegens administratie- en beheerskosten toegepast.

Artikel 3

[Vervallen per 27-03-2011]

 • 1 Het bestuur beheert het fonds.

 • 2 De middelen van het fonds worden door het bestuur tot een door hem te bepalen beloop bestemd ter uitvoering van enige doelstelling die onder het artikel 2, eerste lid, gestelde omschrijving begrepen kan worden geacht.

 • 3 Het bestuur kan bij besluit nadere regels stellen omtrent de besteding van de middelen van het fonds in overeenstemming met enige doelstelling die onder de in artikel 2, eerste lid, gestelde omschrijving kan worden geacht.

Artikel 4

[Vervallen per 27-03-2011]

Het fonds kan bij verordening worden opgeheven, in welk geval het bestuur als vereffenaar optreedt.

Artikel 6

[Vervallen per 27-03-2011]

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening veeziektenfonds (PPE) 2004.

 • 2 De verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 10 februari 2005

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 13 juni 2007.

Terug naar begin van de pagina