Klachtenregeling SIOD

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 08-07-2007 t/m 31-12-2007

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2007, nr. SIOD/2007/21337, tot het vaststellen van nadere regels over de behandeling van klachten over gedragingen van opsporingsambtenaren van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Klachtenregeling SIOD)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Klachtencommissie

[Vervallen per 01-01-2008]

  • 1 Er is een klachtencommissie die is belast met de behandeling van schriftelijke klachten en die de directeur van de SIOD adviseert over de afhandeling daarvan.

Artikel 3. Indiening en ontvangstbevestiging klacht

[Vervallen per 01-01-2008]

  • 1 Een schriftelijke klacht over een gedraging van een opsporingsambtenaar wordt ingediend bij de directeur van de SIOD.

Artikel 4. Advies hoofd functioneel parket

[Vervallen per 01-01-2008]

  • 1 De directeur van de SIOD stelt het hoofd van het functioneel parket in de gelegenheid om binnen vier weken advies uit te brengen over de afhandeling van de klacht.

  • 2 Indien het hoofd van het functioneel parket advies uitbrengt, zendt de directeur van de SIOD het advies onverwijld na de ontvangst daarvan aan de klachtencommissie en de opsporingsambtenaar op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

  • 3 Indien het advies van de klachtencommissie afwijkt van het advies van het hoofd van het functioneel parket, wordt in eerstbedoeld advies de reden voor die afwijking vermeld.

Artikel 5. Afdoening, registratie en publicatie van klachten

[Vervallen per 01-01-2008]

  • 2 De directeur SIOD houdt een registratie bij van de ingediende en afgehandelde klachten en draagt zorg voor een jaarlijkse publicatie waarin de klachten en de afdoening ervan zijn opgenomen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2007.

Artikel 7. Overgangsrecht

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling is niet van toepassing op een klacht over een gedraging van een opsporingsambtenaar die is ingediend vóór 1 juni 2007.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Klachtenregeling SIOD

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 juni 2007

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb

Terug naar begin van de pagina