Besluit ondermandaat Financial Intelligence Unit KLPD

[Regeling vervallen per 25-05-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]
Geldend van 05-07-2007 t/m 31-12-2012

Besluit ondermandaat Financial Intelligence Unit KLPD

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, beheerder van het Korps landelijke politiediensten,

Gelet op het Instellingsbesluit FIU-Nederland van 20 december 2006, Staatscourant 2006, nr. 248, waarin de minister van Justitie vastlegt dat de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) fungeert als de organisatie van zowel het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties als het Bureau ter politiële ondersteuning van de landelijke officier van justitie inzake de Wet Melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT);

Gelet op de ‘Overeenkomst betreffende het beheer en overdracht van de projectorganisatie Meldpunt Ongebruikelijke Transacties/Bureau ter politiële ondersteuning van de landelijk officier van Justitie, i.c. Financial Intelligence Unit Nederland’ waarin de integratie van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) en het Bureau ter politiële ondersteuning van de landelijke officier van Justitie (BLOM) inzake de wet MOT in één projectorganisatie, genaamd FIU-Nederland, is vastgelegd;

Gelet op de Mandaatregeling meldpunt ongebruikelijke transacties van 20 december 2006, Staatscourant 2006, nr. 248, waarin de minister van Justitie de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mandaat, volmacht en machtiging verleent ten aanzien van de algemene leiding, de organisatie en het beheer van het meldpunt bedoeld in artikel 5 van de Wet MOT;

Gelet op het feit dat FIU-Nederland is ingericht in een projectfase die loopt tot 1 juli 2008;

Gelet op het feit dat het hoofd FIU-Nederland binnen het KLPD de functie van unithoofd toebedeeld heeft gekregen en het hoofd FIU-Nederland van de minister van Justitie, gezien de bijzondere positie van FIU-Nederland, een aantal bevoegdheden heeft ontvangen die uitstijgen boven de bevoegdheden van een unithoofd als geregeld in de door de korpschef uitgevaardigde Regeling ondermandaat KLPD:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-05-2013]

De korpschef KLPD wordt, binnen de kaders van de vigerende Mandaatregeling Korps landelijke politiediensten, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van de algemene leiding, de organisatie en het beheer van het meldpunt als bedoeld in artikel 5 van de Wet MOT, dat is ondergebracht bij FIU-Nederland. Bij het uitoefenen van het beheer stemt de korpschef beleidsmatig af met de Begeleidingsgroep MOT/BLOM/FIU

Artikel 2

[Vervallen per 25-05-2013]

Het ondermandaat wordt verleend onder de voorwaarden dat het unithoofd FIU-Nederland de volgende bevoegdheden kan uitoefenen:

  • a. Het unithoofd FIU-Nederland is bevoegd tot het nemen van beslissingen met rechtspositionele gevolgen over medewerkers die aangesteld worden bij of werkzaam zijn in FIU-Nederland, conform het O&F-rapport en daarbij vastgestelde waardering, met uitzondering van de functie van plaatsvervangend hoofd. Deze beslissingen behoeven – conform de Regeling ondermandaat KLPD – instemming van de korpschef KLPD. Het betreft de bevoegdheid genoemd in de artikelen 2, 3, 3a, 4 (aanstelling) en 65 (verplaatsing) van het Besluit algemene rechtspositie politie en in artikel 2 juncto artikel 6, eerste lid van het Besluit bezoldiging politie (inschaling en bevordering.

  • b. Het unithoofd FIU-Nederland heeft als enige, conform de wet MOT, de bevoegdheid ongebruikelijke transacties verdacht te bepalen;

  • c. Het unithoofd FIU-Nederland heeft de bevoegdheid de relevante ministeries, in goed overleg met het OM (Financieel Parket) te adviseren;

  • d. Het unithoofd FIU-Nederland heeft de bevoegdheid, conform het definitieve O&F-rapport, met afstemmen/instemmen met/van de landelijke officier van justitie te onderhandelen over Memoranda of Understanding (met andere FIU’s) en/of convenanten en deze af te sluiten;

  • e. Het unithoofd FIU-Nederland kan, in goed overleg met het OM (Financieel Parket), nationaal/internationaal deelnemen aan relevante besprekingen;

  • f. Het unithoofd FIU-Nederland kan overeenkomsten afsluiten tot een bedrag van € 60.000,-.

Het hoofd FIU-Nederland stemt beleidsmatige beslissingen af met de begeleidingsgroep MOT/BLOM/FIU.

Artikel 3

[Vervallen per 25-05-2013]

Dit Besluit ondermandaat Fiancial Intelligence Unit KLPD laat onverlet de bevoegdheden die overeenkomstig bij of krachtens de Wet MOT zijn toegewezen aan het hoofd van het meldpunt FIU-Nederland.

Artikel 4

[Vervallen per 25-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 22 december 2006.

Artikel 5

[Vervallen per 25-05-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als Besluit ondermandaat Financial Intelligence Unit KLPD.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

Directeur-Generaal Veiligheid

,

H.W.M. Schoof

Terug naar begin van de pagina