Regeling mededelingsformulier verpakkingen

[Regeling vervallen per 06-07-2007.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 05-07-2007

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 december 2005, nr. SAS 200521514, Directoraat Generaal Milieubeheer, Directie Stoffen, Afvalstoffen en Straling, houdende de vaststelling van het formulier voor het doen van een mededeling in verband met de uitvoering van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton (Regeling mededelingsformulier verpakkingen)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-07-2007]

De producent of importeur maakt bij het indienen van een mededeling als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton gebruik van het in de bijlage bij deze regeling opgenomen formulier.

Artikel 2

[Vervallen per 06-07-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 3

[Vervallen per 06-07-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling mededelingsformulier verpakkingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2005

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Bijlage , behorende bij artikel 1

[Vervallen per 06-07-2007]

Formulier Mededeling

[Vervallen per 06-07-2007]

De in dit formulier gestelde vragen moeten zo volledig mogelijk worden beantwoord. Indien u bij de uitvoering van uw verplichtingen gebruik maakt van de diensten van derden, noemt u dan ook altijd de namen van de inzamelaars, vervoerders, verwerkers of anderen die door u zijn gecontracteerd. Eventuele bijlagen kunnen worden bijgevoegd ter ondersteuning van uw ingevulde mededeling.

Een mededeling kan ook gezamenlijk worden gedaan waarbij het tevens mogelijk is dat een collectieve uitvoeringsorganisatie namens de aangesloten deelnemers een mededeling doet. De verplichtingen uit het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton (hierna: besluit) worden hiermee echter niet overgedragen aan een collectief maar blijven rusten op de individuele producenten en importeurs.

U dient de onder C genoemde specifieke vragen voor de verschillende in artikel 4, tweede lid, van het besluit genoemde verpakkingsmaterialen afzonderlijk te beantwoorden.

Het volledig ingevulde formulier kan worden verzonden naar SenterNovem t.a.v. Uitvoering Afvalbeheer / PBA, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag. U kunt het formulier ook digitaal opvragen via www.vrom.nl zodat de mededeling digitaal kan worden gedaan. De ingevulde mededeling zal worden beoordeeld op grond van artikel 6 van het besluit. De mededeling behoeft de instemming van de minister van VROM. Op deze instemmingsprocedure is titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De producent of importeur dient binnen dertien weken nadat het besluit op hem van toepassing is geworden, de mededeling te doen.

Bijlage 242518.png
Bijlage 242520.png
Bijlage 242522.png
Bijlage 242525.png
Terug naar begin van de pagina