Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar provincie Fryslân 2007

[Regeling vervallen per 10-07-2012.]
Geldend van 10-06-2010 t/m 09-07-2012

Besluit van de Minister van Justitie van 25 juni 2007, nr. 5488351/Justis/07, houdende aanwijzing van de ambtenaren van de provincie Fryslân, afdeling Verkeer en Vervoer van de sector Provinciale Waterstaat tot buitengewoon opsporingsambtenaar

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;

Gelezen het verzoek van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 21 mei 2007;

Gelet op:

artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten,

artikel 142, eerste lid, onder b en c, en het derde lid, van het Wetboek van Strafvordering,

artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993,

– het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 10-07-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar bedoeld in artikel 2;

 • b. de provincie Fryslân: afdeling Verkeer en Vervoer van de sector Provinciale Waterstaat.

Artikel 2

[Vervallen per 10-07-2012]

De ambtenaren van de provincie Friesland werkzaam in de functie van:

 • a. inspecteur en adjunct-inspecteur scheepvaart;

 • b. controleur vaarwegen;

zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 10-07-2012]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 5

[Vervallen per 10-07-2012]

Artikel 6

[Vervallen per 10-07-2012]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 60 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 7

[Vervallen per 10-07-2012]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het Functioneel Parket.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Friesland.

Artikel 8

[Vervallen per 10-07-2012]

 • 1 De directeur van de afdeling Verkeer en Vervoer van de provincie Friesland brengt jaarlijks, voor 1 april, met betrekking tot bij de dienst werkzame buitengewoon opsporingsambtenaren aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor de CITO-toets en hoeveel personen in dat jaar voor die CITO-toets zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 6 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, directie Bestuurszaken, afd. IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 10

[Vervallen per 10-07-2012]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 25 juni 2007, nr. 5488351/Justis/07, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 11

[Vervallen per 10-07-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 juli 2007 en vervalt op 10 juli 2012.

Artikel 12

[Vervallen per 10-07-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar provincie Fryslân 2007.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 juni 2007

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR

,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina