Regeling Commissie Integraal Toezicht Terugkeer

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geldend van 29-06-2013 t/m 30-06-2014

Regeling Commissie Integraal Toezicht Terugkeer

De Staatssecretaris van Justitie,

Mede namens de Minister van Defensie;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. commissie: de Commissie als bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • b. kamer: een kamer als bedoeld in artikel 2, zesde lid;

 • c. het terugkeerproces: de handelingen, anders dan rechtshandelingen, alsmede het vervoer van vreemdelingen door overheidsdienaren, gericht op de terugkeer van de vreemdeling naar het land van herkomst of een veilig derde land, in verband met het onrechtmatig verblijf in Nederland, de verwachting van het verlies van het verblijfsrecht op korte termijn, of de weigering van de toegang tot Nederland.

 • d. hoofden van dienst: het Hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Commandant Koninklijke Marechaussee, de Directeur Dienst Justitiële Inrichtingen, de Directeur Centraal orgaan Opvang Asielzoekers, de Korpschef van de betreffende politieregio of de Directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Er is een Commissie Integraal Toezicht Terugkeer.

 • 3 De commissie treedt regelmatig in contact met de in het tweede lid genoemde toezichthouders, teneinde de activiteiten met betrekking tot het toezicht – voor zover het hierbij vreemdelingen in het terugkeerproces betreft – af te stemmen en relevante informatie te wisselen.

 • 4 de commissie rapporteert omtrent haar bevindingen aan de Staatssecretaris van Justitie, als eerstverantwoordelijke en tegelijkertijd aan andere betrokken bewindspersonen. Een afschrift van dit rapport wordt verzonden aan de hoofden van dienst.

 • 5 de commissie brengt jaarlijks een schriftelijk verslag over haar werkzaamheden en bevindingen uit aan de Staatssecretaris van Justitie en andere betrokken bewindspersonen.

 • 6 De commissie kan een of meer kamers instellen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 De commissie bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden.

 • 2 De leden van de commissie worden door de Staatssecretaris van Justitie benoemd voor een termijn van zes jaar. De Staatssecretaris van Justitie wijst een lid als voorzitter aan.

 • 3 Een kamer van de commissie bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden, waaronder begrepen het lid van de commissie dat als voorzitter van de kamer optreedt.

 • 4 De leden van de kamers van de commissie worden op voordracht van de commissie door de Staatssecretaris van Justitie benoemd voor een termijn van vier jaar.

 • 5 Bij de samenstelling van de commissie en haar kamers wordt rekening gehouden met diversiteit in maatschappelijke en culturele achtergrond, kennis, deskundigheid en ervaring van de leden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Een lid van de commissie of kamer van de commissie wordt door de Staatssecretaris van Justitie tussentijds ontslagen:

  • a. Op eigen verzoek;

  • b. Bij de aanvaarding van een ambt of betrekking, onverenigbaar met het lidmaatschap van de commissie of kamer van de commissie;

  • c. Wanneer hij naar het oordeel van de Staatssecretaris van Justitie door handelen of nalaten ernstig nadeel toebrengt aan het in hem gestelde vertrouwen.

 • 2 Aan een lid van de commissie of een kamer van de commissie kan door de Staatssecretaris van Justitie tussentijds ontslag worden verleend bij het verlies van de hoedanigheid of beëindiging van de ambtsvervulling in verband waarmee de benoeming heeft plaatsgevonden.

 • 3 Hangende de procedure voor ontslag kan de Staatssecretaris van Justitie het lid van de commissie of een kamer van de commissie in de uitoefening van zijn functie schorsen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2014]

Voor benoeming als lid komen niet in aanmerking:

 • a. Ambtenaren of andere personen, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Justitie, de Minister van Defensie of de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties belast met de uitvoering van de vreemdelingenwetgeving;

 • b. Ambtenaren of andere personen, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Justitie, de Minister van Defensie of de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, indien hun onafhankelijkheid of onpartijdigheid hetzij door hun positie, hetzij door de aard van hun werkzaamheden in het geding zou kunnen komen;

 • c. Personen tegen wie, in verband met het vertrouwelijk karakter van de functie alsmede de aan de functie verbonden bevoegdheden, bezwaren bestaan.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 De commissie wordt ondersteund door een door de Staatssecretaris van Justitie benoemde ambtelijk secretaris.

 • 2 De Minister van Justitie kan aan de commissie een of meer plaatsvervangend secretarissen, al dan niet op detacheringbasis, toevoegen ten behoeve van haar kamers. Dit kunnen personen zijn die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Justitie, de Minister van Defensie of de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gelet op deskundigheid met betrekking tot de uitvoering van de vreemdelingenwetgeving.

 • 3 De secretaris of een plaatsvervangend secretaris is geen lid van de commissie of haar kamers.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 De leden van de commissie en haar kamers hebben te allen tijde toegang tot de door de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Koninklijke Marechaussee, de Dienst Justitiële Inrichtingen, het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers, de regionale politiekorpsen of de Dienst Terugkeer en Vertrek beheerde ruimten, voor zover daar het terugkeerproces wordt uitgevoerd, en de in die ruimten verblijvende vreemdelingen, tenzij er, naar het oordeel van de leidinggevende ambtenaar van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Koninklijke Marechaussee, de Dienst Justitiële Inrichtingen, het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers, de regionale politiekorpsen of de Dienst Terugkeer en Vertrek ter plaatse, gegronde reden bestaat dat de orde daardoor zal worden verstoord. De leden van de commissie en haar kamers kunnen zich te allen tijde laten vergezellen door de Inspecteurs van de Inspectie Veiligheid en Justitie.

 • 2 De leden van de commissie en haar kamers worden geïnformeerd over de veiligheidsvoorschriften en dienen de op grond daarvan gegeven aanwijzingen door de ambtenaren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Koninklijke Marechaussee, de Dienst Justitiële Inrichtingen, het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers, de regionale politiekorpsen of de Dienst Terugkeer en Vertrek terstond op te volgen.

 • 3 De commissie kan zich over alle aangelegenheden die verband houden met de vervulling van haar taken rechtstreeks wenden tot de hoofden van dienst onder wier verantwoordelijkheid het terugkeerproces plaatsvindt of tot andere organisaties of bedrijven die faciliteiten leveren in het kader van het terugkeerproces.

 • 4 De ambtenaren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Koninklijke Marechaussee, de Dienst Justitiële Inrichtingen, het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers, de regionale politiekorpsen en de Dienst Terugkeer en Vertrek verlenen de commissie en haar kamers terstond alle medewerking die zij redelijkerwijs voor haar taak behoeft. Zij voorzien de leden van de commissie en haar kamers desgevraagd van middelen en mogelijkheden om ook feitelijk toezicht uit te oefenen.

 • 5 De Staatssecretaris van Justitie voorziet de leden van de commissie en haar kamers van een identiteitsbewijs, dat onbelemmerd toegang geeft tot de door de betreffende diensten beheerde ruimten waar het terugkeerproces wordt voorbereid of wordt uitgevoerd.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 De commissie is bevoegd ambtenaren van het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit te nodigen voor haar vergaderingen.

 • 2 De commissie stelt zich regelmatig op de hoogte van de wijze waarop de handelingen in het terugkeerproces worden uitgevoerd. Hiertoe geeft zij de kamers van de commissie opdracht steekproefsgewijs toezicht op de feitelijke uitvoering te houden.

 • 3 Toezichthandelingen met betrekking tot de feitelijke uitzetting van vreemdelingen worden vooraf gemeld aan de Commandant Koninklijke Marechaussee en de Directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek. Indien de hoofden van deze diensten van oordeel zijn dat dit in een specifiek geval niet mogelijk is, wordt dit met redenen omkleed aan de voorzitter van de commissie bericht.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2014]

De commissie stelt ter uitvoering van haar taken een huishoudelijk reglement op, dat de goedkeuring van de Staatssecretaris van Justitie behoeft.

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2014]

De leden van de commissie en haar kamers ontvangen voor door hen in het kader van de taak van de commissie dan wel haar kamers verrichte werkzaamheden een vergoeding ten laste van het Ministerie van Justitie. De reiskosten van de leden van de kamers worden vergoed overeenkomstig de voor burgerambtenaren in dienst van het Ministerie van Justitie geldende voorzieningen.

Artikel 11

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Ten aanzien van klachten betreffende de uitvoering van handelingen waaraan de vreemdeling in het terugkeerproces door de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Koninklijke Marechaussee, de Dienst Justitiële Inrichtingen, het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers, de regionale politiekorpsen of de Dienst Terugkeer en Vertrek wordt onderworpen, is de reguliere klachtenregeling van de desbetreffende dienst van toepassing.

 • 2 De commissie en haar kamers zenden ontvangen klachten door naar de betreffende klachtencommissie. Bij ontbreken van een klachtencommissie worden klachten doorgezonden naar de hoofden van dienst onder wier verantwoordelijkheid het onderdeel van het terugkeerproces waarover wordt geklaagd wordt uitgevoerd. De klager krijgt bericht van deze doorzending.

Artikel 12

[Vervallen per 01-07-2014]

Met ingang van 1 januari 2014 bestaat de taak van de commissie uit de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, vijfde lid.

Artikel 13

[Vervallen per 01-07-2014]

De regeling wordt aangehaald als: Regeling Commissie Integraal Toezicht Terugkeer.

Artikel 14

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 De regeling vervalt met ingang van 1 juli 2014.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 juni 2007

De

Staatssecretaris

van Justitie,

N. Albayrak

Terug naar begin van de pagina