Regeling compensatie slachtpremie bedrijfsgeruimde dieren

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 04-07-2007 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 juni 2007, nr. TRCJZ/2007/1732, houdende vaststelling van de Regeling compensatie slachtpremie bedrijfsgeruimde dieren

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. verordening 1117/2006: Verordening (EG) nr. 1117/2006 van de Commissie van 20 juli 2006 betreffende de slachtpremie en de extra betalingen in het kader van veterinaire maatregelen voor de slachting van dieren in Nederland (PbEU L199).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

De Minister verstrekt ambtshalve een subsidie aan landbouwers die runderen hielden die

 • a. in het kader van door de Minister genomen bestrijdingsmaatregelen met betrekking tot mond- en klauwzeer in 2001 op het bedrijf waar zij werden gehouden zijn gedood en geruimd;

 • b. in het kader van door de Minister genomen bestrijdingsmaatregelen met betrekking tot bovine spongiforme encefalitis in de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2003 op het bedrijf waar zij werden gehouden zijn gedood en geruimd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De in artikel 2 bedoelde subsidie wordt slechts verstrekt voor runderen die voldoen aan het bepaalde in artikel 2, eerste lid, onderdeel a en b, van verordening 1117/2006 en voorzover de landbouwer de desbetreffende dieren heeft aangehouden voor een periode van ten minste twee maanden die niet eerder dan een maand voor de datum waarop zij zijn geruimd afloopt.

 • 2 Van het eerste lid kan worden afgeweken indien ten genoege van de Minister vaststaat dat daaraan uitsluitend niet is voldaan door het tijdstip waarop de desbetreffende dieren zijn geruimd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De subsidie bedraagt:

  • a. voor het jaar 2000: € 17 voor elk geruimd kalf dan wel € 27 voor elk geruimd volwassen rund;

  • b. voor het jaar 2001: € 33 voor elk geruimd kalf dan wel € 53 voor elk geruimd volwassen rund;

  • c. voor het jaar 2002: € 50 voor elk geruimd kalf dan wel € 80 voor elk geruimd volwassen rund;

  • d. voor het jaar 2003: € 50 voor elk geruimd kalf dan wel € 80 voor elk geruimd volwassen rund.

 • 2 Voor dieren die blijkens het I&R-systeem op het moment van ruiming ten minste 15 maanden oud waren, wordt de subsidie aangevuld met een extra betaling die bedraagt:

  • a. voor het jaar 2000 € 17,83 per mannelijk rund en € 9,76 per vrouwelijk rund;

  • b. voor het jaar 2001 € 9,45 per mannelijk rund en € 5,15 per vrouwelijk rund;

  • c. voor het jaar 2002 € 62,66 per mannelijk rund en € 34,28 per vrouwelijk rund;

  • d. voor het jaar 2003 € 0 per mannelijk rund en € 0 per vrouwelijk rund.

 • 3 Op de subsidie zoals deze overeenkomstig het eerste en tweede lid wordt berekend is artikel 4 van verordening 1117/2006 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling compensatie slachtpremie bedrijfsgeruimde dieren.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en komt te vervallen op 1 januari 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 juni 2007

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina