Besluit Ontheffingverlening NHC 2007

Geldend van 22-06-2007 t/m heden

Besluit Ontheffingverlening NHC 2007

Artikel 1

Van dit besluit maakt deel uit de nota ontheffingverlening hotelclassificatie, welke als bijlage bij het besluit is gevoegd.

Artikel 2

De beoordeling van het verzoek tot ontheffing vindt plaats op grond van de bestaande regelgeving inzake de Nederlandse hotelclassificatie, waaronder begrepen dit besluit en de bijlage.

Artikel 4

Een ontheffing kan worden ingetrokken:

 • a. als gevolg van gewijzigde regelgeving

 • b. op een daartoe strekkend verzoek van de ondernemer

 • c. indien op grond van gewijzigde omstandigheden alsnog kan worden verlangd dat aan de criteria wordt voldaan.

 • d. Indien verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken dat op de aanvraag anders zou zijn beslist.

Artikel 5

Intrekken van de ontheffing anders dan op grond van artikel 4, onder b., vindt niet eerder plaats dan nadat de logiesverstrekkende onderneming is bezocht door een medewerker van het bedrijfschap.

Artikel 6

Van een bezoek als bedoeld in artikel 5 wordt een schriftelijke rapportage opgesteld, waarin ook de zienswijze van de ondernemer is weergegeven.

Zoetermeer, 16 mei 2007

P.J. Biesheuvel

voorzitter

W. Spaink

secretaris

Nota ontheffingverlening hotelclassificatie

Bijlage bij: Besluit Ontheffingverlening NHC 2007 (hierna: Besluit)

Inleiding

De Verordening Nederlandse hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca en Catering 2003 (hierna: Verordening) geeft de bevoegdheid tot het verlenen van een ontheffing van een of meer criteria voor indeling in een der categorieën van de hotelclassificatie1. Ook de toelichting bij de Verordening is van belang. Deze beleidsnota stelt beleidsregels vast op basis waarvan wordt besloten op ontheffingsverzoeken en is daarmee een uitwerking van artikel 11, zesde lid, van de Verordening.

- Verordening

Artikel 11

Ontheffing

 • 1. Steeds zal per geval zorgvuldig moeten worden afgewogen welk belang zwaarder moet wegen. Het belang van de consument, de NHC beoogt de consument een onderscheidend en transparant

 • 2. Een verzoek om ontheffing wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris en is met redenen omkleed.

 • 3. Een ontheffing wordt slechts verleend indien van de ondernemer redelijkerwijs niet kan worden gevergd te bewerkstelligen dat de logiesverstrekkende onderneming aan een of meer van de criteria voor indeling in een van de categorieën van het Hotelclassificatieregister voldoet en een indeling in die categorie, ondanks het niet aan dat criterium of die criteria voldoen, gerechtvaardigd is.

 • 4. Een ontheffing kan voor een bepaalde termijn worden verleend.

 • 5. Aan een ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden.

 • 6. Het bestuur stelt regels omtrent het verlenen van ontheffingen.

- Toelichting

In zeer uitzonderlijke gevallen kan ontheffing worden verleend van een of meer criteria voor indeling in een categorieën. Dit artikel omschrijft onder welke voorwaarden dit kan gebeuren. Omdat het naar het publiek toe veelal niet duidelijk zal zijn of aan een bedrijf ontheffing is verleend, zal in beginsel zeer terughoudend worden omgegaan met het verlenen ontheffing.

Wanneer kan een ontheffing worden verleend?

De Verordening geeft de secretaris van het bedrijfschap de bevoegdheid tot het namens het bestuur verlenen van ontheffingen. De ondernemer moet daartoe een verzoek indienen. Volgens de Verordening kan de secretaris ontheffing verlenen, hetgeen een beleidsvrijheid impliceert. Voorts wordt bepaald dat ontheffing slechts wordt verleend indien van de ondernemer redelijkerwijs niet kan worden gevergd te bewerkstelligen dat het hotel aan een of meer van de criteria voor indeling in een van de categorieën voldoet en een indeling in die categorie, ondanks het niet aan dat criterium of die criteria voldoen, gerechtvaardigd is.

Volgens de toelichting moet sprake zijn van een zeer uitzonderlijke situatie. Het betreft dus niet situaties welke voor groepen hotels op dezelfde wijze zouden gelden. Het is niet de bedoeling om te komen tot enige vorm van categorale ontheffingverlening. Zo is de enkele omstandigheid dat sprake is van een monumentaal pand en dat daarom niet bewerkstelligd kan worden dat aan bepaalde criteria wordt voldaan onvoldoende aanleiding voor het verlenen van een ontheffing.

In het algemeen kan worden gezegd dat het in beginsel moet gaan om onvoorziene situaties anders dan voortkomend uit wijziging van de regelgeving. Dus een wijziging (verzwaring) van de normen voor indeling in een bepaalde categorie is geen reden voor ontheffingverlening. Ook in het geval dat de ondernemer start met exploitatie van een hotel en had kunnen weten dat het hotelpand, ook na een eventuele verbouwing, niet zou (kunnen) voldoen aan de criteria voor indeling in een bepaalde categorie, is in beginsel ontheffing van die criteria niet mogelijk.

Zo kunnen ook ideële motieven in beginsel niet leiden tot een ontheffing, aangezien voorzien had kunnen worden dat wegens het niet voldoen aan bepaalde criteria bepaalde categorieindelingen niet mogelijk zijn. Hetzelfde geldt voor overwegingen van fraaiheid oftewel welstand. Het doel van de hotelclassificatie is om de hotelgast te informeren over de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen in het hotel en zijn de privé-opvattingen van de hotelier daaromtrent in beginsel niet van belang.

Van een uitzonderlijke situatie kan bijvoorbeeld sprake zijn indien het hotel in het verleden door middel van een ontheffing van een bepaalde norm onafgebroken in een bepaalde categorie is ingedeeld en geen maatregelen had kunnen en kan nemen om alsnog aan de betreffende norm te voldoen. Indien wordt voldaan aan de overige voorwaarden kan in dat geval een ontheffing in beeld komen. De enkele omstandigheid echter dat in het verleden een ontheffing is verleend geeft geen nieuwe aanspraak op een ontheffing.

Indien sprake is van een uitzonderlijke situatie dan wordt slechts ontheffing verleend indien voorts aan een tweetal voorwaarden is voldaan:

 • a. in redelijkheid kan van de ondernemer niet worden gevergd te bewerkstelligen dat het hotel aan bepaalde criteria voldoet en

 • b. ondanks het niet voldoen aan bepaalde criteria indeling in een bepaalde categorie toch gerechtvaardigd is.

Ad a.

Bouwkundige redenen (verboden) kunnen ten grondslag liggen aan een ontheffing.

Van belang is het verschil in het op objectieve gronden niet mogelijk zijn van een bepaalde voorziening (absoluut onmogelijk) en het in redelijkheid niet kunnen vergen te voldoen aan een bepaalde norm. In absolute zin kan het voldoen aan een norm niet worden gevergd:

 • - indien het niet mogelijk is op bouwkundige gronden of

 • - indien het niet is toegestaan (met name vanwege het monumentale karakter)

Het betreft hier objectieve gronden die middels bijvoorbeeld een rapport van een ingenieursbureau en/of een brief vanwege de gemeente kan worden aangetoond. Andere gronden die hiermee verband houden, zoals financiële gronden, zijn in beginsel geen reden voor een ontheffing. Anders kan dit zijn, indien het hotel door het niet verlenen van de ontheffing bedrijfseconomisch niet meer verantwoord kan worden geëxploiteerd. In dat geval kan, indien sprake is van een uitzonderlijke situatie, het verlenen van een ontheffing alsnog aan de orde komen.

Ad b.

In het geval van het niet voldoen aan een bepaalde norm zal voor het verkrijgen van een ontheffing tevens sprake moeten zijn van compensatie door het voldoen aan extra keuzenormen. Dit houdt het volgende in. Behoudens hotels in de eerste categorie is voor indeling van een hotel in een hogere categorie tevens een aantal punten benodigd te behalen met het voldoen aan keuzenormen. Voor wat betreft een aangevraagde ontheffing van een bepaalde norm in de categorie 2 tot en met 5 (sterren) geldt als voorwaarde voor het verlenen van een ontheffing dat sprake is van tenminste 15% meer punten dan benodigd voor indeling in de betreffende categorie. Het aantal punten wordt in absolute zin naar beneden afgerond. Voor ontheffing van één of meer normen van belang voor indeling in de 1-ster categorie dient tenminste 10 punten te worden behaald met de keuzenormen voor indeling in de 2-ster categorie.

Voorwaarden bij de ontheffing

Aan het verlenen van een ontheffing worden communicatieve voorwaarden verbonden. Het is immers de bedoeling van de hotelclassificatie dat de gast inzicht heeft in welke voorzieningen hij in het hotel kan verwachten. In het geval dat aan een bepaalde norm niet wordt voldaan zal het de gast bij voorbaat kenbaar moeten zijn. Dit kan door middel van het op de website of in reclamemateriaal vermelden van de ontheffing of het vermelden van het niet voldoen aan bepaalde criteria. Ook zal het de gast bij het boeken persoonlijk kenbaar moeten worden gemaakt indien de kamer niet aan de bereikbaarheids- of andere normen voldoet.

De duur van een ontheffing

De uitzonderlijke situatie die aan een ontheffing ten grondslag ligt kan aan verandering onderhevig zijn. Zo kan een pand van de monumentenlijst worden afgevoerd of de wijze van exploitatie van het hotel zijn gewijzigd. Ook kan een wijziging in de omstandigheden plaatsvinden vanwege de overdracht van de onderneming. Indien een ontheffing voor onbepaalde tijd wordt verleend is het dan ook noodzakelijk om bij de periodieke controles de classificatieadviseur te laten onderzoeken of nog aan de gronden voor ontheffingverlening wordt voldaan. Indien dat niet het geval is kan de ontheffing worden ingetrokken.

 1. De verordening spreekt van het voldoen aan criteria voor indeling in een bepaalde categorie. De criteria betreffen het op verschillende wijze voldoen aan normen: het voldoen aan bepaalde basisnormen en het – behoudens in categorie één - behalen van een bepaald aantal punten met het voldoen aan keuzenormen.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina