Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2007

[Regeling materieel uitgewerkt per 20-07-2008.]
Geldend van 17-06-2007 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 27 maart 2007, houdende de vaststelling van aan telers van bloembollen op te leggen heffing ter bestrijding van de ziekte Ditylenchus dipsaci, voor het oogstjaar 2007 (Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2007)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

gelet op de artikelen 12 tot en met 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 13 februari 2007;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

 • 3 In deze verordening wordt verstaan onder:

  a. bloembollen:

  tulpen en narcissen;

  b. oogstjaar:

  de periode van 1 juni 2007 tot en met 31 mei 2008.

§ 2. Heffingsplicht

Artikel 2

 • 1 De teler van bloembollen is na een daartoe strekkend besluit van het bestuur een heffing aan het productschap verschuldigd over het oogstjaar 2007, ten behoeve van de bestrijding van de ziekte Ditylenchus dipsaci.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid, wordt opgelegd bij wege van een aanslag, met inachtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.

 • 3 Uiterlijk voor 1 december 2007 neemt het bestuur, door middel van een besluit, met in achtneming van artikel 4, tweede lid,een besluit of en tot welk een bedrag een heffing als bedoeld in het eerste lid wordt opgelegd.

Artikel 3

De heffing wordt opgelegd op basis van de aan de Bloembollenkeuringsdienst verstrekte gegevens over de in 2006 beplante oppervlakte.

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 4

 • 1 De heffing die de teler is verschuldigd, wordt opgelegd naar het grondoppervlak waarop de bloembollen worden geteeld.

 • 2 De heffing, bedoeld in het eerste lid, bedraagt ten hoogste voor:

  a. tulpenbollen:

  € 4,53 per are; en

  b. narcissen:

  € 4,53 per are.

 • 3 Heffingen beneden de € 10,00 worden niet opgelegd.

§ 4. Oplegging en inning

Artikel 5

Indien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of een raming niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.

Artikel 6

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in handen van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap te worden gesteld.

 • 2 Deze gegevens mogen slechts worden gebezigd voor de vervulling van de taak van het productschap.

Deze verordening en de daarbij behorende toelichting worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 27 maart 2007

D. Duijzer

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 3 mei 2007 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 7 juni 2007 nr. TRCJZ/2007/1124.

Terug naar begin van de pagina