Openstellingsbesluit Innovatie Groen Onderwijs 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 28-06-2007 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 juni 2007, nr. TRCJZ/2007/2076, houdende openstelling van de Regeling kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs (Openstellingsbesluit Regeling kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs 2007)

Paragraaf 2. Aanvragen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

De instellingen, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de regeling, kunnen met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 15 juli 2007 een aanvraag als bedoeld in artikel 7 of 8 van de regeling indienen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Subsidie kan worden verleend voor programma’s en programmaonderdelen, ingediend in de periode, genoemd in artikel 2 voor de thema’s:

  • a. Agrologistiek;

  • b. Biologische landbouw;

  • c. Gewasbescherming;

  • d. Ketenkennis;

  • e. Melkveehouderij;

  • f. Voeding & gezondheid;

  • g. Tuinbouw;

  • h. Regionale transities;

  • i. Dierenwelzijn;

  • j. Paardenhouderij;

  • k. Bos- en natuurbeheer;

  • l. Leren & werken;

  • m. Ondernemerschap;

  • n. LNV-kennis voor burgers/jongeren, of

  • o. Internationalisering.

 • 2 Subsidie voor projecten, niet zijnde programmaonderdelen kan uitsluitend worden verleend voor de thema’s genoemd in de bijlage 1A bij dit besluit.

 • 3 Onverminderd artikel 15 en 16 van de regeling wordt een aanvraag tot subsidieverlening voor een project afgewezen indien dat project naar het oordeel van de Minister onvoldoende meerwaarde heeft voor de doelgroepen van dat project en voor het kennissysteem.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

De aanvraag voor een programma omvat in ieder geval:

 • a. een beschrijving van de aanleiding, van het doel en van de doelgroep of doelgroepen van het programma in relatie tot het doel van de regeling en één of meer van de thema’s, genoemd in artikel 3, eerste lid;

 • b. een beschrijving van de gezamenlijke visie met doelstellingen voor de lange termijn;

 • c. een beschrijving van de soort van voorgenomen activiteiten op programmaniveau en van programmaonderdelen gedurende de looptijd van het programma tegen de achtergrond van lopende activiteiten binnen en buiten het groene kennissysteem;

 • d. een activiteitenplan voor het eerste jaar inclusief samenvattingen van de uitvoeringsplannen van de voorgenomen programmaonderdelen;

 • e. een meerjarenbegroting en de beoogde dekking vanuit verschillende bronnen, alsmede een raming van eventueel benodigde financiering vanuit deze openstelling;

 • f. een beschrijving van de programmaorganisatie, waarbij in ieder geval de personele inzet van de penvoerder, deelnemende instellingen, ondersteunende organisaties en onderzoeksinstellingen worden vermeld;

 • g. een beschrijving van de beoogde wijze van beschikbaar stellen en verspreiden van de eindresultaten;

 • h. een beschrijving van de wijze waarop relevantie en succes van het programma worden gemeten door middel van een beschrijving van de verbinding tussen de geplande acties én de criteria van de regeling;

 • i. een beschrijving van de wijze waarop de kwaliteit wordt geborgd, en

 • j. een beschrijving van de looptijd, inclusief de start- en einddatum van het programma.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De aanvraag tot subsidieverlening voor een project omvat in ieder geval:

  • a. een beschrijving van het doel en van de doelgroep of doelgroepen van het project;

  • b. een beschrijving van de beoogde resultaten, inclusief de bijdrage aan de landelijke infrastructuur;

  • c. een beschrijving van de aard en positionering van het project ten aanzien van andere relevante projecten;

  • d. een beschrijving van de motivatie voor het project, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan de problemen die het project beoogt op te lossen in relatie tot de thema’s, waarbinnen het project valt;

  • e. een beschrijving van de begrenzing van en randvoorwaarden voor het project;

  • f. een uitgewerkt activiteitenplan met daarin concrete producten van het project;

  • g. de looptijd, inclusief de start- en einddatum van het project;

  • h. een beschrijving van de projectorganisatie, waarbij in ieder geval de instellingen die deel uitmaken van een eventueel samenwerkingsverband, de projectleider en de contactpersoon voor het project worden vermeld;

  • i. in voorkomend geval, een beschrijving van het samenwerkingsverband, dat aantoonbaar tot uitdrukking komt in de activiteiten en financiering van het project en vastgelegd is in één door de partners getekende samenwerkingsovereenkomst, waarin de personele en financiële bijdrage van de partners zijn vermeld;

  • j. een sluitende en onderbouwde begroting van het project, gespecificeerd naar de verschillende partnerinstellingen en vervolgens gespecificeerd naar de verschillende subsidiabele kosten, bedoeld in artikel 5 van de regeling, alsmede naar de eigen kosten en de kosten van derden en een opgave van een sluitende financiering van het project;

  • k. een beschrijving van de beoogde wijze van beschikbaar stellen en verspreiden van de eindresultaten, en

  • l. een beschrijving van de wijze waarop relevantie en succes worden gemeten, door middel van een beschrijving van beschrijving van de verbinding tussen de geplande acties én de criteria van de regeling.

 • 2 In een aanvraag tot subsidieverlening voor een programmaonderdeel wordt bij de projectaanvraag de relatie van het project met het relevante programma beschreven.

 • 3 In een aanvraag tot subsidieverlening voor een project, niet zijnde een programmaonderdeel, voorziet de aanvraag in een beschrijving van wijze waarop de kwaliteit van dat project wordt geborgd.

Paragraaf 3. Subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Met betrekking tot de aanvraagperiode, genoemd in artikel 2, bedraagt het subsidieplafond, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de regeling totaal € 9,2 miljoen, waarvan:

  • a. € 7,2 miljoen voor programma’s en programmaonderdelen, en

  • b. € 2 miljoen voor projecten, niet zijnde programmaonderdelen.

 • 2 De beschikbare subsidie voor programma’s en programmaonderdelen wordt als volgt nader verdeeld over de thema’s:

  • € 1 mln. per thema voor de thema’s Regionale transities, Dierenwelzijn en LNV-kennis voor burgers/jongeren;

  • € 500.000,– per thema voor de thema’s Agrologistiek, Biologische landbouw, Melkveehouderij, Tuinbouw, Voeding & Gezondheid en Ondernemerschap;

  • € 300.000,– per thema voor de thema’s Leren & werken, Gewasbescherming en Internationalisering, en

  • € 100.000,– per thema voor de thema’s Paardenhouderij, Ketenkennis en Bos & Natuurbeheer, specifiek voor programmaontwikkeling.

 • 3 Bij onderuitputting voor het budget voor projecten, niet zijnde programmaonderdelen, wordt het restant van dat budget toegevoegd aan het budget voor programma’s en programmaonderdelen.

 • 4 Bij eventuele onderuitputting per thema besluit de Minister over het al dan niet beschikbaar stellen van het resterend budget voor één van de andere thema’s.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De hoogte van het subsidiebedrag bedraagt:

  • a. voor programma’s: maximaal € 200.000,– voor het eerste jaar en maximaal 100.000,– per jaar voor volgende jaren;

  • b. voor programmaonderdelen: minimaal € 50.000,– en maximaal € 300.000,–, en

  • c. voor projecten, niet zijnde programmaonderdelen: minimaal € 50.000,– en maximaal € 100.000,–.

 • 2 Voor verschillende niveaus van medewerkers worden de volgende uurtarieven inclusief opslag voor algemene kosten gehanteerd:

  • a. voor schaal 1–9: € 52,–;

  • b. voor schaal 10–12: € 65,– en

  • c. voor schaal 13 en hoger: € 86,–.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

De duur van de subsidieverlening is maximaal:

 • a. vier jaar voor programma’s;

 • b. tweeënhalfjaar voor programmaonderdelen;

 • c. anderhalf jaar voor projecten, niet zijnde programmaonderdelen.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De hoogte van het subsidiepercentage met betrekking tot de vergoeding van de subsidiabele kosten voor programma’s is maximaal 100% voor kosten, genoemd in artikel 5 van de regeling.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2009]

De hoogte van de voorschotten, bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de regeling, bedraagt maximaal:

 • a. bij programma’s: 40% van het toegekende subsidiebedrag, en

 • b. bij projecten en programmaonderdelen: 60% van het toegekende subsidiebedrag.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 6, tweede lid, van de regeling is, voor wat betreft aanvragen tot subsidieverlening, ingediend in de periode, genoemd in artikel 2, van toepassing op:

Paragraaf 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Innovatie Groen Onderwijs 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage I A. Openstellingsbesluit RIGO 2007: Thema’s LNV-beleid

[Vervallen per 01-01-2009]

Hoofdthema’s

Thema’s (doelstellend, richtinggevend)

Vitale, duurzame land- en tuinbouw

– Concurrentiekracht (internationale) ketens

– Toekomst intensieve veehouderij

– Duurzame Glastuinbouw (incl. energie)

– Herstructurering Melkveehouderij

– Duurzame open teelten

– Biologische Landbouw

– Herziening mestbeleid

– Gewasbescherming

– Duurzame visserij en aquacultuur

– Vermarkting duurzame producten

– Agrologistiek

– Biobased economie

Natuur en landschap

– Realisatie en beheer Ecologische HoofdStructuur

– Biodiversiteit

– Landschapsbeleid

– Natuur en jongeren

De V van Voedselkwaliteit

– Voedselveiligheid

– Diergezondheid

– Dierenwelzijn

– Voedselkwaliteit (smaaklessen)

Ruimte op het Platteland

– Groen/recreatie in en om de stad

– Omgeving (klimaat, bodem, water)

– Gebiedsgericht beleid

– Verbrede landbouw

– Water

Innovatie en ondernemerschap

– Tuinbouw, akkerbouw, intensieve veehouderij, melkveehouderij, etc

– Voeding (MKB, multinationals)

– Loonwerk

– Paardenhouderij

– Hoveniers en groenvoorziening, etc.

Bijlage I B. Openstellingsbesluit Innovatie Groen Onderwijs 2007

[Vervallen per 01-01-2009]

School als Kenniscentrum

Systeemthema’s

Versterken maatschappelijke kennisfunctie

– Tools voor Ondernemerschap

– Post initiële scholing (Leren en werken)

– Kenniskringen en -netwerken

– Gebiedsgerichte kenniscirculatie

– LNV-Kennis voor burgers/jongeren

– Benutting van kennis voor LNV-beleidsthema’s

– Ontsluiten van publieke kennis

– Culturele diversiteit

– Continuïteit van productieopleidingen

Competentiegerichte groene opleidingen

– Doorlopende leerlijnen en -arrangementen

– Competentiegericht toetsen en examineren

– Leren en begeleiden op maat (o.a. doorlopende

– leerlijnen, zorg, coaching, portfolio)

   

Professionalisering medewerkers en voorzieningen

– Professionalisering

– Ondersteunen van onderwijsvernieuwing

– Ontwikkelen van leermiddelen

– Internationalisering

– Faciliteren praktijkgerichtheid

– ICT-infrastructuur (groen kennisnet)

Terug naar begin van de pagina