Mandaatbesluit Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geldend van 01-07-2007 t/m 30-06-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 mei 2007, nr. W&B/URP/07/16534, Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, houdende de doorverlening van bevoegdheden aan de Algemeen directeur van SenterNovem in verband met de uitvoering van de Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering (Mandaatbesluit Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering)

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2008]

De algemeen directeur van SenterNovem is bevoegd om namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluiten te nemen, privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten en handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, voor zover ze verband houden met de uitvoering van de Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2008]

  • 1 De algemeen directeur van SenterNovem kan zijn vertegenwoordigingsbevoegdheden in een door hem te bepalen omvang mandateren of doorverlenen aan onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2008]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 mei 2007

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb

Terug naar begin van de pagina