Besluit vaste beloning COGEM

Geldend van 22-06-2007 t/m heden

Besluit van 31 mei 2007, houdende de toekenning van een vaste beloning aan de leden van de commissie, bedoeld in artikel 2.26 van de Wet milieubeheer (Besluit vaste beloning COGEM)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 4 mei 2007, nr. DGM/SAS2007036011;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De leden van het dagelijks bestuur van de Commissie Genetische Modificatie, bedoeld in artikel 2.26 van de Wet milieubeheer, ontvangen voor hun werkzaamheden per maand een vergoeding ter grootte van 13,2% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 2

De overige leden van de Commissie Genetische Modificatie, bedoeld in artikel 2.26 van de Wet milieubeheer, ontvangen voor hun werkzaamheden per maand een vergoeding ter grootte van 4% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 3

Het besluit van 5 maart 2007, nr. 07.000767, houdende de toekenning van een vaste beloning aan de leden van de commissie, bedoeld in artikel 2.26 van de Wet milieubeheer (Besluit vaste beloning COGEM), wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 31 mei 2007

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

,

J. M. Cramer

Uitgegeven de eenentwintigste juni 2007

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina